Truy cập hiện tại

Đang có 30 khách và không thành viên đang online

Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2015

(TGAG)- Năm 2015, công tác phối hợp giữa cơ quan nội chính trong phòng, chống tham nhũng được thực hiện khá tốt.

Các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đã kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, tỉnh thành những chương trình, kế hoạch gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với ngành và địa phương. Từ đó, tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan điều tra các cấp bố trí trực ban hình sự 24/24 giờ để kịp thời tiếp nhận, phân loại giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm của các tổ chức và công dân, qua đó nhanh chóng triển khai có hiệu quả các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã thực hiện nhiều biện pháp, chủ động phối hợp với cơ quan điều tra trong giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, đã kiểm sát 1.610 tin, giải quyết 1.380 tin báo, (đạt hơn 85,71%); trong đó, khởi tố 700 vụ án, đạt 50,72% số tin đã giải quyết, không khởi tố 680 tin. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 10.169 vụ án các loại (cấp tỉnh 907 vụ, cấp huyện 9.262 vụ), tăng 105 vụ so với năm 2014; giải quyết 9.683 vụ, đạt 95,22% tổng số án đã giải quyết; hòa giải thành 3.265 vụ (cấp tỉnh 02 vụ, cấp huyện 3.263 vụ), đạt 40,95% trên tổng số án đã thụ lý. Kiểm tra 100% bản án, quyết định và kháng nghị giám đốc thẩm, được chấp nhận 03 vụ; giải quyết 765/800 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền.

Cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp thụ lý 15.082 việc (thụ lý mới 1.546 việc, tăng 1.317 việc so với cùng kỳ năm 2014). Trong đó, có 11.898 việc có điều kiện thi hành, (chiếm tỷ lệ 78,89%), tăng 837 việc (7,57%) so với cùng kỳ; 3.184 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 21,11%). Tổng số thụ lý về tiền hơn 2.491 tỷ đồng, trong đó, thụ lý mới hơn 1.841 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2014 tăng hơn 708 tỷ đồng; qua phân loại có hơn 1.674 tỷ đồng có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 67,20%), tăng hơn 305 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Ngành Thanh tra đã tiến hành 91 cuộc thanh tra hành chính (84 cuộc triển khai mới), trong đó, có 65 cuộc thực hiện theo kế hoạch và 26 cuộc thanh tra đột xuất, đã kết thúc 77 cuộc và ban hành 58 kết luận. Qua thanh tra phát hiện 42/147 đơn vị thanh tra có sai phạm với số tiền hơn 07 tỷ đồng, 13 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với các vi phạm chủ yếu như: thừa khối lượng vật tư, sai đơn giá trong đầu tư xây dựng; chi trùng lắp, chiếm dụng, chi sai mục đích; cấp giấy chứng nhận sai trình tự, thủ tục... Kiến nghị thu hồi hơn 02 tỷ đồng, 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý hành chính 16 tổ chức, 70 cá nhân, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 03 vụ với 03 đối tượng; thu nộp ngân sách 697 triệu đồng, 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.    

Về kê khai, công khai và kiểm soát việc kê khai tài sản: cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh đã thực hiện và báo cáo đầy đủ kết quả việc thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai, công khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Kết quả, có 82/82 cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và báo cáo kết quả theo quy định (đạt 100%); trong đó, số người phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2014 là 10.736 người (thuộc diện cấp ủy quản lý là 383 người), đã kê khai 10.734 người, đạt tỷ lệ  99,98%, còn lại 01 người đang đi học dài hạn ở nước ngoài, 01 người đã chết trong thời gian điều trị bệnh dài hạn.

Trong năm 2015, cơ quan có thẩm quyền đã xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đối với 06 trường hợp, trong đó: xử lý kỷ luật về đảng và chính quyền bằng hình thức “Khiển trách” đối với 02 đồng chí lãnh đạo Chi cục và 01 đồng chí Phó Trưởng phòng - Chi cục Kiểm lâm; 03 đồng chí lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Long Xuyên: xử lý kỷ luật về đảng và chính quyền bằng hình thức “Cảnh cáo” đối với 02 đồng chí; 01 đồng chí bị xử lý kỷ luật về đảng bằng hình thức “Cách chức Chi ủy viên Chi bộ” và “Cảnh cáo” về chính quyền.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc quy định về phân cấp quản lý, sử dụng, mua sắm tài sản, tiêu chuẩn định mức, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Trong đó, ban hành 28 văn bản mới và sửa đổi, bổ sung 11 văn bản về quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm tài sản, quy trình tuyển dụng bổ nhiệm, điều động cán bộ, công chức, viên chức. Tiến hành 77 cuộc thanh tra, kiểm tra về thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp, nguyên nhân là do việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa nhiều; hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra còn hạn chế; một bộ phận cán bộ, công chức, đảng viên còn thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống.

Năm 2016, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, công tác nội chính tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như:

Cấp ủy, chính quyền và các ngành nội chính kịp thời nắm tình hình liên quan đến an ninh dân tộc, tôn giáo, biên giới, chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó với các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Duy trì và chủ động thực hiện tốt các phương án bảo vệ an ninh quốc gia, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, góp phần bảo vệ thắng lợi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài; cụ thể hóa và triển khai thực hiện các Chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng của Trung ương và của tỉnh kết hợp với triển khai đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng tập trung thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng; các cơ quan bảo vệ pháp luật đẩy nhanh tiến độ điều tra, khởi tố, truy tố các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Tổ chức sơ kết, tổng kết các văn bản của Đảng, pháp luật Nhà nước về lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng như: Chương trình hành động số 06-CTr/TU, ngày 23/10/2006 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 21/8/2006 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020...

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan giúp việc trong lĩnh vực nội chính của các cấp ủy địa phương nhằm nâng cao vai trò của cấp ủy địa phương trong việc lãnh đạo có hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.
NGUYỄN THÀNH ĐOÀN
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25180352