Truy cập hiện tại

Đang có 134 khách và không thành viên đang online

Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ đại hội đảng các cấp

(TGAG)- Trong thời gian vừa qua, các cấp ủy đã quan tâm giáo dục cho cán bộ, đảng viên về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch phá hoại nội bộ ta. Đã phát hiện, đấu tranh nhận diện và kết luận xử lý được một số trường hợp cán bộ, đảng viên có vấn đề chính trị hiện nay. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ góp phần quan trọng làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Để tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới, đặc biệt khi chúng ta đang chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, trong đó có việc lựa chọn nhân sự bầu vào cấp ủy, cơ quan lãnh đạo các cấp, vì thế cần  đề cao cảnh giác, chú trọng một số vấn đề như sau.

Tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên về quan điểm, nội dung, phương hướng, nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện tốt công tác rà soát chính trị nội bộ, khâu thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý vi phạm. Xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu, nhất là cấp ủy cơ sở trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh việc giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Ra sức đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu hình thành phe nhóm, tổ chức chính trị đối lập.

Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Khẩn trương khắc phục tình trạng thiếu dân chủ, mất dân chủ hoặc lợi dụng dân chủ, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ trong bộ máy lãnh đạo các ngành, địa phương. Ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người có một trong các khuyết điểm, như bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng, có biểu hiện cơ hội chính trị, nói và làm trái Cương lĩnh, đường lối, nguyên tắc của Đảng, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, vận động cá nhân; tư tưởng cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm; không dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng…; không chịu nghiên cứu học hỏi, bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm, ý thức kỷ luật kém, không chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc; bản thân và vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính có vấn đề về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay.

Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên ngay từ cơ sở. Xác định trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về tuyển chọn, đánh giá, đào tạo, quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bố trí, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ. Đồng thời với xem xét vấn đề lịch sử chính trị, cần chú ý đến vấn đề chính trị hiện nay khi thẩm định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ. Những trường hợp có vấn đề về chính trị hoặc có quan hệ chính trị phức tạp phải được thẩm tra, xác minh và có kết luận của cấp ủy có thẩm quyền. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ.

Tăng cường đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Lãnh đạo, chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, giáo dục, định hướng về tư tưởng chính trị. Tăng cường công tác quản lý đối với các mạng xã hội cá nhân trực tuyến, nhất là các mạng Facebook, Snapchat, Twitter, Microblog...

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ phải là một trong những yếu tố quyết định bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; trực tiếp góp phần quan trọng vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng./.

Sự thật
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16703664