Truy cập hiện tại

Đang có 113 khách và không thành viên đang online

Quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 20-KH/TU về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(TUAG)- Vừa qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hanh Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 04/10/2021, về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên tập trung thực hiện tốt như sau:

Các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung của Kết luận số 01- KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm và hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện. Làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, người dân thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển quê hương An Giang phồn vinh, hạnh phúc.

Đưa nội dung học tập với làm theo Bác thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm và cả nhiệm kỳ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc tại địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

Tiếp tục thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo Bác.  Đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa phương, bè phái trong công tác cán bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

Các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng quan tâm đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trên không gian mạng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục động viên, khích lệ việc sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm chủ động tham gia cuộc thi trong giai đoạn mới (theo Kế hoạch tỉnh sẽ tổ chức 2 đợt thi: Giai đoạn 2022-2023 và Giai đoạn 2024-2025).

Tùy vào điều kiện thực tế, huyện, thị, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học về vận dụng, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ  nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Tỉnh trong tình hình mới. Việc giảng dạy, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành giáo dục và đào tạo gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm “học thật, thi thật, nhân tài thật”. Ngoài ra, chủ động rà soát, đánh giá kết quả thực hiện bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” nhằm tiến hành sơ kết trong thời gian tới.

Đảm bảo hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương; xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm. Đặc biệt, chú trọng công tác sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo Bác ở từng cấp nhằm làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất, thiết thực, hiệu quả, thiết nghĩ từng cấp, từng ngành cần quan tâm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thật nghiêm túc nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển quê hương An Giang ngày càng phồn vinh, hạnh phúc./.

HOÀI TRƯỜNG
(TTCTTT - 11/2021)
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27162753