Truy cập hiện tại

Đang có 90 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019

(TGAG)- Thực hiện Hướng dẫn số 75-HD/BTGTW, ngày 03-12-2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đưa đất nước ta tiếp tục phát triển bền vững.

3- Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức thiết thực, với quy mô, hình thức phù hợp, đúng quy định; lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng, các sự kiện chính trị của tỉnh, của cả nước; tạo không khí phấn khởi trong xã hội và các tầng lớp nhân dân.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

1- Các ngày lễ lớn của đất nước

1.1- Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó tập trung nêu bật những chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta, những khó khăn, gian khổ, hy sinh cùng những thắng lợi vĩ đại mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng và những bài học kinh nghiệm của Đảng trong 89 năm qua; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; khẳng định niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

- Tuyên truyền sâu rộng kết quả sau 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trên tất cả các lĩnh vực; tuyên truyền tạo sự thống nhất trong Đảng để triển khai thực hiện có hiệu quả một số nghị quyết, chỉ thị, quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6, 7, 8 (khóa XII).

- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2018; biểu dương, cổ vũ các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua, các mô hình điển hình và những việc làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng năm 2018; đồng thời phê bình, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trên các mặt của công tác xây dựng Đảng ở các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên.

- Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về gắn với việc tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết.

- Tuyên truyền không khí phấn khởi và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; biểu dương khích lệ các tập thể, cá nhân tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên thương binh, gia đình chính sách, người có công với nước và cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, bôi nhọ, xuyên tạc,   “diễn biến hoà bình”, chống phá Đảng, Nhà nước.

1.2- Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

- Tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng, về truyền thống dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân – những người đã có công lao, đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh giữ gìn, dựng xây và phát triển đất nước. Giới thiệu về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng cùng những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam; cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước.

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung của người Việt Nam; mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

1.3- Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019)

- Tuyên truyền giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đường lối cách mạng Việt Nam, đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, đánh địch bằng ba mũi giáp công, trên cả ba vùng chiến lược trong Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

- Nêu bật sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân ta; những bài học kinh nghiệm quý báu về chỉ đạo chiến lược, các phương thức, biện pháp để tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc.

- Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ ở trong nước và nước ngoài đã hy sinh tính mạng, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải, làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

- Tuyên truyền những thành tựu của đất nước sau 44 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

1.4- Kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019)

          - Tuyên truyền đường lối kháng chiến của Đảng và nhân dân ta; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chiến dịch Đông - Xuân 1953-1954 và Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như toàn bộ Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta.

          -  Nêu bật thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định ý nghĩa to lớn và sâu sắc của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc Việt Nam, với quốc tế và thời đại; tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.         

1.5- Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)

          - Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế.

          - Tuyên truyền thể hiện lòng biết ơn vô hạn của nhân dân Việt Nam và những tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

          - Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

          - Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các cấp, ngành, địa phương; tuyên truyền phát hiện, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; đồng thời phê bình nghiêm túc những cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang tính hình thức, thiếu hiệu quả.

          1.6- Kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019)

          - Tuyên truyền khẳng định giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; khẳng định nhân tố quyết định của Cách mạng tháng Tám là đường lối cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn, sáng tạo của Đảng, là khối đại đoàn kết dân tộc dưới ngọn cờ của Mặt trận Việt Minh.

          - Khẳng định thành quả to lớn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã đạt được trong quá trình tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa trong 74 năm qua, những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức của đất nước; nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, về quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia…

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao, tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do dân tộc, hòa bình và thống nhất đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

2- Kỷ niệm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã từ trần

2.1- Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố (5/6/1889 - 5/6/2019), Trưởng ban Thường trực Quốc hội 

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của Cụ Nguyễn Văn Tố đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc, với Quốc hội Việt Nam; nêu bật những cống hiến, đóng góp đối với các lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, văn hóa Việt Nam nói chung và lịch sử văn hóa Hà Nội nói riêng, đặc biệt là đối với việc ký kết Hiệp định 6/3 và Tạm ước 14/9/1946, đối với việc xây dựng Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà nhiều điều đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

- Bày tỏ lòng thành kính tri ân đối với Cụ Nguyễn Văn Tố - một tấm gương hết lòng vì nước, vì dân; giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương Cụ Nguyễn Văn Tố, ra sức học tập, lao động và công tác, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

2.2- Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2019)

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến to lớn, quan trọng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, trong đó nhấn mạnh những cống hiến to lớn của Bác Tôn cho sự nghiệp xây dựng, phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc; góp phần xây dựng tình đoàn kết gắn bó giữa giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

- Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, trong đó nhấn mạnh về lòng trung thành với lý tưởng cộng sản; ý chí, nghị lực phi thường, vượt qua thử thách nghiệt ngã với niềm tin vào sự nghiệp cách mạng thành công của dân tộc; luôn nêu cao phẩm chất trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với Đảng, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

- Tuyên truyền, phản ánh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; nêu bật những thành tựu và kết quả đạt được của quê hương An Giang trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; biểu dương và nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong xây dựng Đảng, trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội trên quê hương An Giang.

2.3- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2019), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những đóng góp của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam; khẳng định công lao, đóng góp to lớn của đồng chí trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị của Đảng, nhất là đối với việc đề xuất sáng lập và làm chủ bút của báo “ Tranh đấu”, báo "Giải phóng", viết bài tham gia chỉ đạo công tác tuyên truyền của báo "Cờ Giải phóng", "Tạp chí Cộng sản",  đối với việc “biến nhà tù đế quốc thành trường học cộng sản” và việc thành lập Mặt trận Việt Minh, xây dựng lực lượng cách mạng, chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám giành chính quyền về tay nhân dân năm 1945.

- Bày tỏ lòng thành kính tri ân đối với đồng chí Hoàng Văn Thụ - người cộng sản kiên trung, bất khuất, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, luôn đặt lợi ích của Ðảng, của nhân dân, của dân tộc lên trên hết; qua đó giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức tự phê bình và phê bình trong Ðảng, tình thân ái, thương yêu đồng chí, đồng đội và nhân dân. 

3- Các ngày lễ quốc tế

3.1- Kỷ niệm 149 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2019)

- Tuyên truyền cuộc đời sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga, đối với phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế.

- Tuyên truyền Di sản tư tưởng, lý luận quý báu của V.I.Lênin; khẳng định giá trị và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin.

- Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong 89 năm qua, đặc biệt là trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.

3.2- Kỷ niệm 201 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2019)

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp vĩ đại của  C.Mác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

- Khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong Di sản tư tưởng của C.Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư.

- Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhấn mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh nghiệm; khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay.

3.3- Kỷ niệm 199 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2019)

- Cuộc đời và sự nghiệp và những cống hiến, đóng góp của Ph.Ăng-ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân; giáo dục học tập tấm gương về tình bạn bè, tình đồng chí giữa C.Mác và Ph.Ăngghen.

- Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

4- Kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và các ngày kỷ niệm khác

 4.1- Kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/01/1979 - 7/01/2019)

- Khẳng định giá trị, ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng; nêu bật sự thật lịch sử và tính chính nghĩa của Việt Nam; khẳng định những nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì đường biên giới Tây Nam hòa bình, hữu nghị của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam sau Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

- Nêu bật tinh thần quốc tế vô sản, sự giúp đỡ to lớn, trong sáng, chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đối với cách mạng Campuchia; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do, vì vận mệnh chung và tình hữu nghị, đoàn kết của hai dân tộc Việt Nam - Campuchia, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới; tôn vinh và tri ân công lao to lớn của Quân tình nguyện và cán bộ chuyên gia Việt Nam đã sẵn sàng hy sinh, vượt muôn vàn khó khăn, gian khổ trong cuộc đấu tranh chính nghĩa bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và kề vai, sát cánh cùng quân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt tàn bạo, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả.

- Tuyên truyền, phát huy truyền thống gắn bó lâu đời, tinh thần đoàn kết  chiến đấu trong sáng giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia để đưa quan hệ  “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển tốt đẹp, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; đồng thời đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận sự hy sinh, giúp đỡ to lớn và trong sáng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đối với Cách mạng và nhân dân Campuchia.

- Tuyên truyền phản ánh các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở trong nước và trên địa bàn tỉnh. 

4.2- Kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và ngày kỷ niệm khác

- Kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc  (17/2/1979 - 17/2/2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019); 130 năm Ngày sinh Cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889 - 19/9/2019), Trưởng ban Thường trực Quốc hội; kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019); 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có hướng dẫn riêng).

4.3- Kỷ niệm các ngày thành lập ngành, ngày truyền thống các cơ quan, ban ngành, địa phương

- Chỉ tổ chức kỷ niệm vào năm tròn (năm có chữ số cuối là 0), với quy mô ban, ngành, địa phương; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các hoạt động văn hóa – văn nghệ, ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền...

- Không tổ chức lễ kỷ niệm đối với kỷ niệm năm lẻ 5 và năm khác; tùy điều kiện có thể tổ chức các hình thức như: hội thảo, tọa đàm khoa học, gặp mặt truyền thống, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao,…

III- HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

1- Các ngày lễ lớn của đất nước

- Các cơ quan, ban ngành, địa phương không tổ chức lễ kỷ niệm, tùy theo điều kiện cụ thể lựa chọn hình thức phù hợp như dâng hương, dâng hoa tượng đài Bác Tôn và Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng; viếng và tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại các Nghĩa trang liệt sỹ trong tỉnh.

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học; gặp mặt, giao lưu với nhân chứng lịch sử, người có công với Đảng, với nước; trao tặng huân, huy chương, bằng khen, huy hiệu Đảng; tổ chức tham quan di tích lịch sử, hành hương về nguồn, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”,…

- Tổ chức các đợt thi đua chào mừng ngày lễ lớn của đất nước theo chủ đề thi đua trong giai đoạn 2016 - 2020: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; tổ chức các hội nghị, giao lưu, tọa đàm, gặp mặt truyền thống biểu dương những điển hình, nhân tố mới; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào:  “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

 - Xây dựng cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở khu trung tâm tỉnh, trung tâm huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, công sở và nơi tập trung đông người. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng.

 - Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, địa phương; thông tin tại hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.

- Xây dựng chương trình, phóng sự, biên soạn tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về những ngày lễ lớn gắn với tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; về những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước. 

2- Kỷ niệm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, ngày lễ quốc tế

- Các cơ quan ban, ngành, địa phương trong tỉnh tùy tình hình thực tế để tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp; tổ chức dâng hoa, dâng hương tại tượng đài, đền thờ Bác Tôn; tổ chức tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

- Các ban ngành, đoàn thể, cơ quan có liên quan tùy điều kiện có thể tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học trong dịp kỷ niệm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo tiền bối; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, Internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử, chiếu phim tài liệu…

- Vào các ngày lễ quốc tế, các trường Đại học An Giang, Trường chính trị Tôn Đức Thắng, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị, thành phố tùy điều kiện tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thông tin lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra hiện nay.

3- Kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/01/1979 - 7/01/2019)

- Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh uỷ An Giang tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia tại An Giang, dự kiến ngày 05/01/2019.   

          - Các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tùy theo điều kiện có thể phối hợp tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học; tuyên dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp cho quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa An Giang và 2 tỉnh giáp biên Takeo, Kandal, Vương quốc Campchia. Tổ chức gặp gỡ, giao lưu hữu nghị cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên người Campuchia đang học tập, công tác trên địa bàn An Giang; giao lưu giữa các lực lượng biên phòng tại các huyện giáp biên giới Campuchia; tổ chức các diễn đàn trao đổi, gặp mặt nhân chứng lịch sử; các chương trình văn hóa - văn nghệ phù hợp.

- Tuyên truyền trên báo chí, Internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử, cổ động trực quan, các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội theo Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành.

- Đài Phát thanh Truyền hình An Giang tổ chức tiếp sóng Phim Tài liệu từ Đài Truyền hình Việt Nam; tiếp sóng trực tiếp Lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại Hà Nội; đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng và chiếu phim, phóng sự bằng tiếng Khơ-me vào khung giờ thích hợp.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền; đăng tải đề cương, hướng dẫn tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Tuyên giáo An Giang và Bản tin Công tác tư tưởng; tổ chức hội nghị báo cáo viên, cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm, định kỳ báo cáo về Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

2- Các cơ quan báo chí bám sát hướng dẫn, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, xây dựng kế hoạch tuyên truyền; chú trọng tới việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, các chương trình, diễn đàn mới, hấp dẫn, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

3- Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động báo chí, truyền thông trong các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử; làm tốt công tác thẩm định xuất bản, in ấn và phát hành ấn phẩm tuyên truyền trước, trong và sau dịp kỷ niệm, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

4- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm,… phục vụ nhân dân, quan tâm nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến. Tăng cường theo dõi, kiểm tra các phương tiện cổ động trực quan, lưu ý tính mỹ quan, an toàn, không để xảy ra sai sót.

5- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh phát động các đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hành hương về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống,...

6- Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tăng cường phối hợp vận động giới văn nghệ sỹ, trí thức sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về truyền thống lịch sử, văn hoá, cách mạng, ca ngợi gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng.

7- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành phố, tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp đặc điểm, tình hình địa phương, đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền miệng; gắn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2019.

V- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019! 

2- Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019)!

3- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019!

4- Nhiệt liệt chào mừng 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019)!

 5- Nhiệt liệt chào mừng 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019)!

 6- Nhiệt liệt chào mừng 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019)!

7- Nhiệt liệt chào mừng 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2019)!

8- Chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2019)!

9- Học tập và làm theo tấm gương mẫu mực của Bác Tôn, xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu mạnh!

10- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

11- Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng!

12- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

13- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

14- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

(Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2019), được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Tuyên giáo An Giang tại địa chỉ www.tuyengiaoangiang.vn)

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Tân Văn Ngữ  (đã ký)
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
11222957