Truy cập hiện tại

Đang có 75 khách và không thành viên đang online

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 4-2016

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 4-2016 như sau:

I- MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

- Tuyên truyền việc học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; diễn biến và kết quả kỳ họp lần thứ XI, Quốc hội khóa XIII; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và nội dung học tập chuyên đề năm 2016.

- Tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2016, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01-NQ/CP ngày 7/1/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, nhấn mạnh mục tiêu, giải pháp Chính phủ tập trung thực hiện nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh chính trị, nâng cao đời sống Nhân dân.

- Tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020; Chương trình hàng Việt về nông thôn…

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội của đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh; việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; biểu dương các gương điển hình tiên tiến, tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và  Nhân dân về các quy định pháp luật có liên quan đến việc sử dụng và cung cấp thông tin trên mạng xã hội. Tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trên các phương tiện truyền thông hiện đại, công nghệ mới, nhất là Internet trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi. Việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

- Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2016; tuyên truyền lịch sử vùng đất Nam bộ. Tuyên truyền khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tiếp tục đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị về thực tế nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng và công cuộc đổi mới tại Việt Nam.

II- MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 4-2016

- Tuyên truyền các địa phương, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và đưa Nghị quyết Đại hội đảng các cấp vào cuộc sống theo tinh thần Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 17-11-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (nhiệm kỳ 2016 - 2021) theo Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại tố cáo, phát huy quyền làm chủ của công dân, không để xảy ra “điểm nóng” về khiếu nại tố cáo, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử. 

- Tuyên truyền nhiệm vụ kinh tế - xã hội, phân tích nhận định tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2016; tiếp tục phản ánh tình hình sản xuất nông nghiệp, kịp thời thông tin các biện pháp ứng phó của ngành chức năng với hạn hán, xâm nhập mặn; nỗ lực của các ngành, các cấp trong tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và chương trình công tác của tỉnh.

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 4-2016 như: 146 năm Ngày sinh của V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2016); 40 năm ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam thống nhất khóa VI (25/4/1976 - 25/4/2016); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch); kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016), Ngày Quốc tế Lao động (1/5), Ngày người khuyết tật Việt Nam (18/4); Ngày Sách Việt Nam, Tết Chol Chnam Thomay của đồng bào dân tộc Khmer...

- Tuyên truyền các cấp, các ngành, địa phương tập trung, nỗ lực thực hiện các chương trình, kế hoạch năm 2016, thúc đẩy các phong trào thi đua, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất, công tác, học tập; thông tin giáo dục sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh ở người; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm…

Ngoài những định hướng trên, các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế bổ sung làm phong phú nội dung tuyên truyền, đảm bảo thực hiện thông suốt và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
29353977