Truy cập hiện tại

Đang có 52 khách và không thành viên đang online

Định hướng tuyên truyền tháng 01-2016

(TGAG)- Ngày 04-01-2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Công văn số 80-CV/BTGTU về việc định hướng tuyên truyền tháng 01-2016. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 01-2016 như sau:

I- MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

- Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và nội dung học tập chuyên đề năm 2016.

- Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh năm 2016; các Nghị quyết của Chính phủ, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của Chính phủ thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp lớn trong năm 2016 gồm: bảo đảm sự ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát, quan tâm thúc đẩy phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; phát huy quyền làm chủ của người dân trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị…

- Tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020; Chương trình hàng Việt về nông thôn…

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội của đồng bào dân tộc và tôn giáo trong tỉnh; việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; kết quả 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; biểu dương các gương điển hình tiên tiến, tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và trong nhân dân về các quy định pháp luật có liên quan đến việc sử dụng và cung cấp thông tin trên mạng xã hội. Tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trên các phương tiện truyền thông hiện đại, công nghệ mới, nhất là Internet trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi.

- Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2016; tuyên truyền lịch sử vùng đất Nam bộ.

II- MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 01-2016

- Thông tin tuyên truyền việc học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI). Tập trung tuyên truyền việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh.

- Tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2016).

- Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tiếp tục tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; nắm bắt và phản ánh dư luận tích cực của nhân dân về Đại hội XII của Đảng tạo không khí phấn khởi chào mừng Đại hội. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng Đại hội XII của Đảng để xuyên tạc, những ý kiến thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng…

- Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Bính Thân năm 2016, ghi nhận những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị, tỉnh và đất nước trong năm 2015; công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và bà con nhân dân trong tỉnh, tạo không khí phấn khởi đón chào năm mới bảo đảm an toàn tiết kiệm, đậm đà bản sắc dân tộc; đấu tranh phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, những hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy…

- Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2015, tình hình sản xuất vụ Đông Xuân 2015 - 2016, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, kịp thời thông tin các biện pháp ứng phó của ngành chức năng với hạn hán, xâm nhập mặn; tuyên truyền công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, bình ổn giá cả thị trường dịp cuối năm...

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 01-2016 như: kỷ niệm 70 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2016), các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Bính Thân năm 2016 gắn với kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2016); kỷ niệm 37 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng ở Campuchia (07/01/1979); 43 năm ngày ký Hiệp định Paris (27/01); 75 năm ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01); 66 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên (9/01)...

- Đẩy mạnh tuyên truyền thông tin giáo dục sức khỏe phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm A, bệnh tả; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng chống sạt lở...

Ngoài những định hướng trên, các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế bổ sung làm phong phú nội dung tuyên truyền, đảm bảo thực hiện thông suốt và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN 
(đã ký)      
Nguyễn Hoàng Anh Tuấn
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
29313926