Truy cập hiện tại

Đang có 278 khách và không thành viên đang online

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

(TGAG)- Ngày 19-11-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 69-KH/TU tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII. TGAG xin đăng toàn văn.

Căn cứ Hướng dẫn số 72-HD/BTGTW, ngày 02/11/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc để các cấp uỷ, chính quyền, các ngành và cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị nâng cao nhận thức và nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung học tập, quán triệt và triển khai thực hiện

- Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

- Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương”.

- Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”.

2. Báo cáo viên

- Ban Thường vụ cấp uỷ chủ trì và chịu trách nhiệm đối với việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết tại địa phương, đơn vị.

- Báo cáo viên là đồng chí bí thư cấp uỷ, các đồng chí cấp uỷ viên, những đồng chí là báo cáo viên hoặc các chuyên gia am hiểu sâu về các lĩnh vực có liên quan tới các nội dung nghị quyết, đã được nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết tại các hội nghị do Trung ương, Tỉnh uỷ tổ chức.

3. Tổ chức học tập, quán triệt

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức “Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII” bằng hình thức trực tuyến đến cấp huyện và cấp xã ở những nơi đủ điều kiện.

3.1. Thành phần, địa điểm

3.1.1. Tại điểm cầu cấp tỉnh (Hội trường tỉnh)

- Thường trực Tỉnh uỷ, uỷ viên Ban Thường vụ, uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X (trừ các đồng chí đang công tác tại các huyện, thị xã, thành phố);

- Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Các vị đại biểu Quốc hội khoá XIV đang công tác tại An Giang;

- Các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Tỉnh đã nghỉ hưu đang cư ngụ trên địa bàn thành phố Long Xuyên, bao gồm: Nguyên uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên tỉnh uỷ viên các khóa; nguyên thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;

- Trưởng, phó các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;

- Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; chuyên viên cao cấp; báo cáo viên Trung ương và cấp tỉnh;

- Các đồng chí uỷ viên ban chấp hành các đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ, gồm: Công an, Quân sự, Đảng bộ khối Dân Chính Đảng, Đảng bộ khối Doanh nghiệp;

- Lãnh đạo các doanh nghiệp (có vốn nhà nước giữ cổ phần chi phối), gồm: Chủ tịch, phó chủ tịch; tổng giám đốc, giám đốc; phó tổng giám đốc, phó giám đốc. Giám đốc, phó giám đốc một số ngân hàng thương mại cổ phần (có vốn nhà nước) đóng trên địa bàn.

- Các đồng chí công tác trong lực lượng vũ trang có cấp hàm đại tá đã nghỉ hưu đang cư ngụ trên địa bàn thành phố Long Xuyên;

- Trưởng các phòng và tương đương trực thuộc: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Trưởng khoa, phòng và tương đương trực thuộc: Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Trường Đại học An Giang;

- Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo An Giang; Cơ quan thường trú Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam tại An Giang cử phóng viên đến dự và đưa tin.

3.1.2. Tại điểm cầu cấp huyện (phòng họp trực tuyến huyện, thị, thành uỷ)

- Bí thư, các phó bí thư huyện, thị, thành uỷ;

- Uỷ viên ban thường vụ, uỷ viên ban chấp hành đảng bộ huyện, thị, thành phố;

- Các đồng chí nguyên uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên tỉnh uỷ viên các khóa đã nghỉ hưu đang cư ngụ trên địa bàn các huyện, thị, thành phố (trừ thành phố Long Xuyên);

- Đề nghị Thường trực Thành uỷ Châu Đốc, Thị xã uỷ Tân Châu, Huyện uỷ Thoại Sơn, Tri Tôn tạo điều kiện cho các đơn vị đóng trên địa bàn tham dự tại điểm cầu của địa phương: Các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh (thành phố Châu Đốc), lãnh đạo các ngân hàng thương mại (có vốn nhà nước) đóng trên địa bàn Châu Đốc dự tại điểm cầu Châu Đốc; các đồng chí lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh (thị xã Tân Châu) dự tại điểm cầu Tân Châu, các đồng chí lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác và Chế biến đá An Giang dự tại điểm cầu Tri Tôn; các đồng chí lãnh đạo Ban Quản lý Khu Di tích văn hoá Óc Eo dự tại điểm cầu Thoại Sơn;

- Trưởng các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện;

- Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện;

- Đại diện đài truyền thanh huyện, thị, thành phố.

Tuỳ vào sức chứa của phòng họp tại từng điểm cầu, thường trực các huyện, thị, thành uỷ có thể mời thêm cán bộ chủ chốt cấp huyện và tương đương cùng tham dự Hội nghị (khuyến khích các địa phương nối điểm cầu đến cấp xã nếu có điều kiện).

3.2. Thời gian: 01 ngày, bắt đầu vào lúc 07 giờ 45 phút, ngày 23/11/2018 (thứ sáu).

4. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết

- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XII.

- Cấp uỷ cấp huyện, cấp cơ sở và tổ chức đảng chọn một số nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới địa phương, cơ quan, đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cho phù hợp (trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình, kế hoạch hành động của cấp tỉnh).

- Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể về chương trình, kế hoạch hành động của cấp uỷ, tổ chức đảng để thực hiện, gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

- Chương trình, kế hoạch hành động được thảo luận dân chủ trong ban thường vụ cấp uỷ và thông qua tại hội nghị cán bộ chủ chốt.

5. Viết thu hoạch cá nhân

- Sau các lớp học tập, quán triệt nghị quyết do các cấp uỷ đảng triệu tập, cán bộ, đảng viên viết thu hoạch cá nhân và nộp tại chi bộ nơi sinh hoạt. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân. Chú trọng đề xuất, kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Thu hoạch cá nhân của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Bí thư cấp uỷ và cấp uỷ các cấp trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm việc viết thu hoạch thiết thực, hiệu quả.

- Đối với đảng viên đã nghỉ công tác trong các cơ quan của hệ thống chính trị, đảng viên không đủ sức khỏe lao động, không phải viết thu hoạch cá nhân, nhưng khuyến khích thảo luận, đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ định kỳ; riêng những đảng viên được miễn sinh hoạt đảng thì không phải viết bài thu hoạch cá nhân.

- Việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ để đánh giá, phân loại và bình xét thi đua cuối năm của các cơ quan, đơn vị.

6. Về kiểm tra, giám sát

- Các cấp uỷ, tổ chức đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt nghị quyết và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết.

- Ban tuyên giáo cấp uỷ tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra việc học tập, quán triệt nghị quyết; phối hợp với văn phòng, ban tổ chức cấp uỷ và các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp uỷ xây dựng và thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

- Việc kiểm tra, giám sát phải được thực hiện nghiêm túc, theo lộ trình phù hợp, bảo đảm nắm chắc tình hình để kịp thời uốn nắn, khắc phục những khó khăn, hạn chế; ngay sau đợt tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết cần sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ báo cáo cấp trên theo quy định.

7. Kinh phí và các điều kiện khác

- Kinh phí tổ chức hội nghị được phân bổ từ nguồn kinh phí phục vụ việc học tập, quán triệt các nghị quyết hội nghị Trung ương theo kế hoạch hằng năm.

- Trong các hội nghị học tập, quán triệt, người học được cung cấp tài liệu trước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các cấp uỷ khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này.

- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh uỷ tham mưu tổ chức chu đáo “Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII” tại điểm cầu cấp tỉnh và cấp huyện; tập hợp danh sách đại biểu, điểm danh, báo cáo số lượng đại biểu tại các điểm cầu trong từng buổi.

- Văn phòng Tỉnh uỷ đảm bảo kinh phí tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
Võ Anh Kiệt (đã ký)


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35201465