Truy cập hiện tại

Đang có 163 khách và không thành viên đang online

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

(TGAG)- Ngày 28-11-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 37-KH/TU về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Tuyên giáo An Giang xin đăng nội dung kế hoạch.

Căn cứ Hướng dẫn số 51-HD/BTGTW, ngày 13/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc tình hình, nguyên nhân và nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

II- NỘI DUNG

1- Nội dung học tập, quán triệt và triển khai thực hiện

- Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

- Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

2- Tổ chức học tập, quán triệt

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức “Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng” bằng hình thức trực tuyến đến cấp huyện.

2.1-  Thành phần, địa điểm

2.1.1- Tại điểm cầu cấp tỉnh (Hội trường tỉnh):

- Thường trực Tỉnh uỷ, uỷ viên Ban Thường vụ, uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X (trừ các đồng chí đang công tác tại các huyện, thị xã, thành phố);
- Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Các vị đại biểu Quốc hội khoá XIV đang công tác tại An Giang;
- Các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Tỉnh đã nghỉ hưu đang cư ngụ trên địa bàn thành phố Long Xuyên, bao gồm: Nguyên uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên tỉnh uỷ viên các khóa; nguyên thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- Trưởng, phó các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; chuyên viên cao cấp; báo cáo viên Trung ương và cấp tỉnh;
- Lãnh đạo các doanh nghiệp (có vốn nhà nước giữ cổ phần chi phối), gồm: Chủ tịch; tổng giám đốc, giám đốc; phó tổng giám đốc, phó giám đốc;
- Các đồng chí uỷ viên ban chấp hành các đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ, gồm: Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đảng bộ khối Dân Chính Đảng, Đảng bộ khối Doanh nghiệp.
- Các đồng chí công tác trong lực lượng vũ trang có cấp hàm đại tá đã nghỉ hưu đang cư ngụ trên địa bàn thành phố Long Xuyên;
- Trưởng các phòng và tương đương trực thuộc: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Trưởng khoa, phòng và tương đương trực thuộc: Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Trường Đại học An Giang;
- Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình; Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo An Giang; Cơ quan thường trú Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam tại An Giang cử phóng viên đến dự và đưa tin.

2.1.2- Tại điểm cầu cấp huyện (phòng họp trực tuyến huyện, thị, thành uỷ):

- Bí thư, các phó bí thư huyện, thị, thành uỷ;
- Uỷ viên ban thường vụ, uỷ viên ban chấp hành đảng bộ huyện, thị, thành phố;
- Các đồng chí nguyên uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên tỉnh uỷ viên các khóa đã nghỉ hưu đang cư ngụ trên địa bàn các huyện, thị, thành phố (trừ thành phố Long Xuyên);
- Trưởng các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện;
- Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện;
- Đại diện đài truyền thanh huyện, thị, thành phố.

Tuỳ vào sức chứa của phòng họp tại từng điểm cầu, thường trực các huyện, thị, thành uỷ có thể mời thêm cán bộ chủ chốt cấp huyện và tương đương cùng tham dự Hội nghị.

2.2- Thời gian: 1,5 ngày, bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 29 và 30/11/2017.

3- Xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết

- Tỉnh uỷ ban hành các chương trình hành động thực hiện: Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương.

- Cấp uỷ cấp huyện và cấp uỷ cơ sở chọn một số nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch hành động của tập thể trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động của cấp tỉnh.

- Chương trình, kế hoạch hành động được thảo luận dân chủ trong ban thường vụ cấp uỷ và thông qua tại hội nghị cán bộ chủ chốt.

- Các cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra cấp uỷ xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, hằng năm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hành động trong báo cáo tổng kết năm của các cấp.

4- Viết thu hoạch cá nhân

- Sau các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết do các cấp uỷ đảng triệu tập, cán bộ, đảng viên viết thu hoạch cá nhân và nộp tại chi bộ nơi sinh hoạt. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân. Chú ý đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Thu hoạch cá nhân của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

- Đối với đảng viên đã nghỉ công tác trong các cơ quan của hệ thống chính trị, đảng viên không đủ sức khỏe lao động: Không bắt buộc phải viết thu hoạch cá nhân, nhưng phải tham gia đóng góp ý kiến về nội dung này trong sinh hoạt chi bộ.

- Việc tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân được xem là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của các cơ quan, đơn vị.

5- Về kiểm tra, giám sát

- Các cấp uỷ đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt Nghị quyết và việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Việc kiểm tra, giám sát phải được thực hiện nghiêm túc, theo lộ trình phù hợp, bảo đảm nắm chắc tình hình để kịp thời uốn nắn, khắc phục những khó khăn, hạn chế; ngay sau đợt tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết cần sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ báo cáo cấp trên theo quy định.

6- Kinh phí và các điều kiện khác

- Việc tổ chức hội nghị được đảm bảo từ nguồn kinh phí phục vụ việc học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương trong kế hoạch hằng năm.

- Trong các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, người học được cung cấp tài liệu trước.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các cấp uỷ, tổ chức đảng khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này.

- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham mưu Tỉnh uỷ xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

- Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh tham mưu Tỉnh uỷ xây dựng các chương trình hành động thực hiện: Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo quy định; phối hợp Văn phòng Tỉnh uỷ tham mưu tổ chức “Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng” tại điểm cầu cấp tỉnh và cấp huyện.

- Văn Phòng Tỉnh uỷ đảm bảo kinh phí tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ     
(Đã ký)        
Võ Anh Kiệt    
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37800173