Truy cập hiện tại

Đang có 38 khách và không thành viên đang online

Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

(TGAG)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 80-KH/TU, ngày 10/4/2015 về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu nội dung kế hoạch.

Mục đích tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống.

Cổ vũ, động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội. Thông qua tuyên truyền góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng, với chế độ. Đồng thời làm cho nhân dân các nước trên thế giới hiểu được tầm vóc, mục đích, ý nghĩa Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam được nêu tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhất là chủ trương, đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội cần phải bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, cụ thể, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp. Tập trung tuyên truyền, cổ vũ, động viên những việc làm tốt, gương điển hình, tinh thần phấn đấu, những nổ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị trong việc thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

Một số nội dung Kế hoạch: (1) Đợt 1, từ tháng 4-2015 đến thời điểm hoàn thành Đại hội X Đảng bộ tỉnh: Sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, trong đó, làm rõ việc tổ chức đại hội là công việc định kỳ của Đảng nhằm tổng kết đánh giá về những thành tựu, kết quả đã đạt được, khó khăn, tồn tại trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; gắn với việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; tuyên truyền về Quy chế bầu cử trong đảng; việc tổ chức đại hội điểm, nhất là kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm để tiến tới tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.

Việc công bố các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Đại hội XII của Đảng; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện đại hội XII của Đảng, đặc biệt, là phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong những năm tiếp theo, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015 kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Xây dựng Đảng” gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng của các cấp ủy đảng trong 5 năm qua và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới…

(2) Đợt 2, từ sau Đại hội X Đảng bộ tỉnh đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: Các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và việc đóng góp ý kiến của Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Những thành tựu nổi bật của đất nước sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2010-2015; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp vượt lên khó khăn, thách thức về kinh tế và những biến đổi nhanh chóng, phức tạp về chính trị ở trên thế giới và khu vực trong những năm tiếp theo.

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XII của Đảng; Quy chế bầu cử trong đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Trong thời gian diễn ra Đại hội XII của Đảng, tập trung tuyên truyền: Tầm vóc, ý nghĩa Đại hội XII của Đảng; trách nhiệm của các đại biểu dự đại hội; các hoạt động của đại hội; các văn kiện trình tại đại hội; quy chế bầu cử trong Đảng; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương…

(3) Đợt 3, ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XII của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội và trên phạm vi cả nước; thông báo nhanh về kết quả Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; việc tổ chức quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng…

Bên cạnh các nội dung theo ba đợt cao điểm trên, trong quá trình diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Đại hội XII của Đảng luôn coi trọng việc tuyên truyền đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị,….

Các hình thức, biện pháp tuyên truyền chủ yếu: Tổ chức thông tin tuyên truyền trên các loại hình báo chí, trang thông tin điện tử; tổ chức các hội nghị tuyên truyền nội bộ trong đảng; hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Đại hội XII của Đảng; tổ chức các cuộc họp báo trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Đại hội XII của Đảng; tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo, nghiên cứu khoa học; các cuộc thi tìm hiểu về các kỳ đại hội Đảng, về nội dung các văn kiện đại hội XII của Đảng…

Theo Kế hoạch, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Đại hội XII của Đảng; chỉ đạo và tổ chức việc biên soạn, phát hành sách báo, phim tài liệu, băng hình, triển lãm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng đại hội.

Hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền và công bố các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức sinh hoạt chính trị để lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Đại hội XII của Đảng. Tổ chức hội nghị (trước, trong, sau đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng) để định hướng chính trị, tư tưởng và cung cấp thông tin tuyên truyền.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và tương đương; các đoàn thể chính trị - xã hội bám sát chức năng, nhiệm vụ để tham mưu giúp cấp ủy làm tốt công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Đại hội XII của Đảng…

Kế hoạch còn nêu những nhiệm vụ cụ thể của Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan truyền thông./.

_____________

Nguồn: Kế hoạch số 80-KH/TU, ngày 10/4/2015 của BTV Tỉnh ủy
Tin: Phước Hòa
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17199529