Truy cập hiện tại

Đang có 77 khách và không thành viên đang online

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bình đẳng giới

Ngày 20/11/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bình đẳng giới. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.
Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 10-CTr/TU, ngày 17-7-2007 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; “Chiến lược Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010” của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức của các cấp, các ngành và xã hội về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ ngày càng được nâng lên; nhiều cơ chế, chính sách được ban hành đã phát huy tiềm năng, nội lực, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó vươn lên của các tầng lớp phụ nữ. Đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ không ngừng được cải thiện; chị em phụ nữ được tạo cơ hội tốt hơn để nâng cao trình độ năng lực, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe, ổn định đời sống, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Việc phát triển đảng viên nữ, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn, bố trí, đề bạt cán bộ nữ được quan tâm nhiều hơn; phần lớn phụ nữ là công chức, viên chức trong tỉnh khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong xã hội. Vai trò của Hội phụ nữ, ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp được phát huy.
 Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới còn bộc lộ những khó khăn, hạn chế: đời sống của phụ nữ, nhất là ở vùng nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; việc làm, điều kiện lao động, thu nhập và việc thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với lao động nữ trong các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế; số phụ nữ có trình độ chuyên môn, tay nghề, học vấn cao còn ít. Tỷ lệ phụ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan đảng, đoàn thể, doanh nghiệp còn khiêm tốn…
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên chủ yếu là do: cấp uỷ, chính quyền một số nơi chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ; chưa lồng ghép công tác bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; chưa chú trọng và làm tốt công tác cán bộ nữ. Định kiến về giới trong xã hội vẫn còn tồn tại. Tình trạng ngược đãi phụ nữ, bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ và trẻ em bị xâm hại tình dục xảy ra nhưng chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời; một bộ phận chị em phụ nữ còn tự ti, an phận, thiếu chủ động vươn lên…
Nhằm đẩy mạnh công tác bình đẳng giới, phát huy vai trò, tiềm năng sáng tạo của phụ nữ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, mặt trận và đoàn thể các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
1- Tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, trọng tâm là Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình hành động số 10-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Kế hoạch hành động số 16/KH-UBND, ngày 10-5-2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015… Từ đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò của phụ nữ và tầm quan trọng công tác bình đẳng giới; tạo sự chuyển biến rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.
2- Các cấp uỷ đảng, chính quyền, ban, ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể các cấp lồng ghép công tác bình đẳng giới vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho phụ nữ; quan tâm nhiều hơn đối với phụ nữ thuộc đối tượng chính sách, nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương, như: phụ nữ nghèo, trẻ em gái, phụ nữ cao tuổi, phụ nữ đơn thân, phụ nữ tàn tật có hoàn cảnh khó khăn… Làm tốt công tác cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị; tạo điều kiện thuận lợi nhiều hơn để phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, doanh nghiệp.
3- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bình đẳng giới, nhất là các chế độ, chính sách đối với lao động nữ. Khuyến khích, tích cực vận động các tổ chức kinh tế, đoàn thể, gia đình và người dân tham gia vào hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ, phát triển của phụ nữ. Kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác bình đẳng giới; phê phán, đẩy lùi các hành vi hoặc cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về bình đẳng giới.
4- Thường xuyên củng cố, kiện toàn ban vì sự tiến bộ phụ nữ ở các ngành, các cấp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Khuyến khích phụ nữ tham gia đóng góp, xây dựng các cơ chế, chính sách pháp luật; tạo điều kiện cho phụ nữ được nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tiếp cận và thụ hưởng các thành quả phát triển trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe… bảo đảm sự bình đẳng thực chất giữa nam và nữ, từng bước xóa bỏ bạo lực gia đình. Lồng ghép nội dung bình đẳng giới vào chương trình giảng dạy tại các cơ sở giáo dục - đào tạo, dạy nghề, các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, lý luận chính trị trong tỉnh.
5- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời chỉ đạo các địa phương, các ngành liên quan cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị này. Quan tâm bố trí kinh phí hằng năm cho công tác bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; tạo điều kiện thuận lợi cho ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp hoạt động có hiệu quả hơn.
6- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
(Đã ký)
Phan Văn Sáu

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17534757