Truy cập hiện tại

Đang có 147 khách và không thành viên đang online

Có dân là có tất cả!

(TGAG)- Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Người  khẳng định, “có dân là có tất cả”, “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, chứ không phải là sự nghiệp của cá nhân anh hùng nào; “Nước lấy dân làm gốc, gốc có vững thì cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. Quan niệm của Hồ Chí Minh về “Dân” là như thế. Cho nên, bài “Dân vận” tuy ngắn nhưng nội dung và ý nghĩa của nó lại rất lớn và rất quan trọng. Do đó, Người thường căn dặn cán bộ, đảng viên là: phải “tất cả vì dân, tất cả do dân” và “không có gì cao cả hơn là phục vụ dân”.

Nhìn lại lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta, mà nhất là hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu như không có công tác vận động quần chúng của Đảng và nếu như dân không tin tưởng, đi theo, ủng hộ, giúp đỡ thì chắc chắn cách mạng Việt Nam không thể đạt được những thắng lợi vẻ vang như vậy. Gần đây nhất, những thành tựu của công cuộc đổi mới đó cũng chính là sự nghiệp của dân, do dân làm ra dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phải khẳng định rằng, nước ta đạt được các thành tựu trong công cuộc đổi mới vừa qua là sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân nhưng sự phấn đấu đầy gian khổ, khó khăn của nhân dân là yếu tố quyết định.

“Dân” trong tư tưởng Hồ Chí Minh là tất cả con Lạc, cháu Hồng. Người cho rằng, hễ ai là người Việt Nam thì ít nhiều đều có ý thức dân tộc và lòng yêu Tổ quốc, chỉ trừ một số ít bọn phản quốc, bọn phản bội. Do vậy, theo Người, đoàn kết là điểm “Mẹ”, điểm “Gốc”. Cho nên theo Hồ Chí Minh, phải làm dân vận đối với tất cả mọi người, khơi dậy lòng yêu nước trong mỗi con người và tất cả mọi người, không để sót một ai, người nào cũng là đối tượng tranh thủ.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn xác định củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quyết định bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân là thể hiện bản chất giai cấp công nhân, là nguồn sức mạnh, là tiêu chuẩn của một Đảng mác-xít chân chính và là một trong những vấn đề cơ bản, cấp bách của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã khẳng định: “Củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân...”. Với vai trò là Đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định Đảng là đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào dân để xây dựng Đảng, đoàn kết và lãnh đạo Nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Điều đó khẳng định toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chân chính của nhân dân, sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với Nhân dân, quan liêu, mệnh lệnh, xa rời Nhân dân sẽ đưa đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước.

Tuy nhiên, theo nhận định của Đảng, hiện nay, một bộ phận cán bộ, đảng viên của chúng ta có biểu hiệu “quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương…; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân”. Một số chính sách chưa đáp ứng nguyện vọng, lợi ích của nhân dân, nhiều bức xúc chưa được giải quyết; quyền làm chủ của nhân dân ở nhiều nơi bị vi phạm, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Quyền làm chủ của nhân dân ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực còn bị vi phạm. Có lúc, có nơi việc thực hiện dân chủ còn hạn chế hoặc mang tính hình thức. Đó là chính là nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, thiết nghĩ, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần: nắm vững và thực hiện tốt các quan điểm của Đảng về đổi mới công tác dân vận, xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị; thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân; tổ chức và phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng; giáo dục Nhân dân nhận thức sâu sắc trách nhiệm của họ trong xây dựng Đảng; tăng cường vai trò trách, nhiệm của chính quyền trong công tác dân vận; tăng cường giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có trách nhiệm với Nhân dân.

Mục đích cuối cùng của việc tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân và tập trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc là để có “Dân” mà Hồ Chủ tịch đã dạy: “Có dân là có tất cả!”.

Lâm Giàu
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35130517