Truy cập hiện tại

Đang có 106 khách và không thành viên đang online

Hiểu đúng về khái niệm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

(TGAG)- Thời gian qua, khi các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần mới, khí thế mới, đã đề ra nhiều giải pháp về xây dựng đội ngũ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thực sự tiên phong, gương mẫu, có năng lực và động cơ đúng đắn, luôn đặt lợi ích của quốc gia, tập thể lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ Nhân dân.

Một lần nữa, các thế lực thù địch tung ra nhiều bài viết xuyên tạc với nội dung lôi kéo người đọc bằng cách đánh lừa, đánh tráo những khái niệm và đi đến những kết luận hết sức phản động, bịa đặt, không đúng với nội dung Nghị quyết của Đảng ta. Họ viết khác đi, nói “ngược” lại những vấn đề mà Nghị quyết đặt ra, về khái niệm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo ra sự mơ hồ, mập mờ để người đọc hiểu sai lệch các quan điểm, chủ trương. Ngoài ra, họ còn nhào nặn những hạn chế, tồn tại mà Đảng ta đã mạnh dạn chỉ ra để phủ nhận sự đúng đắn của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Điều đáng nói là không ít người đọc lại ngây thơ cho rằng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội “đã nói đúng tình hình đất nước”, rằng kẻ thù đã “nói thay ta”…

Trước các luận điệu xuyên tạc, mỗi người chúng ta cần hiểu rõ, hiểu đúng những khái niệm đã nêu trong Nghị quyết của Đảng, chủ động nhận diện và đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc không để bị lợi dụng, xúi giục, nghe theo kẻ xấu.

Cụm từ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng là một khái niệm chính trị, phải được đặt trong bối cảnh chính trị - xã hội nước ta hiện nay cùng những tổng kết đánh giá thực trạng công tác xây dựng Đảng. Cụ thể: “tự diễn biến” là quá trình biến đổi từ bên trong cán bộ, đảng viên theo chiều hướng từ đúng sang sai, từ tốt sang xấu, từ tích cực sang tiêu cực, từ tiến bộ sang phản tiến bộ. Biểu hiện rõ nhất là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Còn “tự chuyển hóa” là sự nối tiếp của quá trình “tự diễn biến” nhưng ở cấp độ cao hơn. Đó là sự thay đổi về chất của quan điểm chính trị lẫn đạo đức, lối sống, khiến cho cán bộ, đảng viên không còn là chính mình nữa, chẳng những đánh mất vai trò tiên phong, gương mẫu mà có khi trở thành “kẻ phản bội”.

Có hiểu đúng về khái niệm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mới có động cơ và hành động đúng, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ./.

Sự thật


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
32512771