Truy cập hiện tại

Đang có 192 khách và không thành viên đang online

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2019

(TGAG)- Thực hiện Hướng dẫn số 71-HD/BTGTW ngày 26-10-2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2019 như sau:

1- Tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt nghị quyết các Hội nghị Trung ương khoá XII, thông tin những vấn đề thực tiễn và những vấn đề mới về lý luận

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ có hướng dẫn việc tổ chức các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII của Đảng trong năm 2019 (sẽ có kế hoạch, hướng dẫn cụ thể riêng).

Các cấp ủy đảng lựa chọn hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết cho từng đối tượng cụ thể phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, kết nối, mở đường truyền trực tuyến các hội nghị quán triệt nghị quyết của Đảng tới cơ sở; quan tâm đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt các văn kiện của Đảng và quá trình tổ chức thực hiện.

Ban tuyên giáo huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị, thành phố (sau đây viết là BTG, TTBDCT) chủ động đề xuất với cấp ủy thường xuyên tổ chức thông tin những vấn đề thực tiễn và những vấn đề mới về lý luận cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng đang đặt ra ở địa phương, cơ sở.

2- Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giảng viên lý luận chính trị

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ phối hợp với Trường Chính trị Tôn Đức Thắng và các cơ quan có liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nội dung và phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho giảng viên (trong biên chế và kiêm chức) của TTBDCT.

Tăng cường ý thức kỷ luật, trách nhiệm, nêu gương và đạo đức nhà giáo của giảng viên trường Đảng. Khuyến khích cán bộ, giảng viên tại các TTBDCT tự bồi dưỡng thông qua việc nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, các hoạt động ngoại khóa, kỹ năng tư duy, sáng tạo…

3- Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp

BTG, TTBDCT nghiêm túc thực hiện việc giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong đó, chủ động bổ sung, cập nhật kiến thức theo quan điểm của nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và của các nghị quyết Hội nghị Trung ương vào bài giảng (xem phụ lục kèm theo).

Tăng cường công tác giáo dục về giá trị, những nội dung cơ bản, cốt lõi và những nội dung được Đảng ta vận dụng, phát triển mới của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo Kế hoạch số 67-KH/TU, ngày 25-10-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09-02-2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, góp phần đấu tranh có hiệu quả, kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong Đảng và toàn xã hội, nhất là thế hệ trẻ theo Kế hoạch số 63-KH/TU, ngày 31-8-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18-01-2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử Đảng. Đồng thời, chú trọng giáo dục các chuẩn mực đạo đức cách mạng và các nguyên tắc rèn luyện các chuẩn mực đó.

Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở theo Kế hoạch số 76-KH/TU, ngày 10-11-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đến năm 2015 và các giai đoạn tiếp theo”, Hướng dẫn số 129-HD/BTGTU ngày 9-10-2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, đảng viên ở cơ sở”; trong đó chú trọng tới những nội dung phù hợp tình hình mới và yêu cầu cụ thể của từng địa phương; vừa bổ sung kiến thức, vừa giải đáp những vấn đề thực tiễn mới đặt ra.

4- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị

BTG chủ động tham mưu cho cấp uỷ xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn. Nâng cao chất lượng giảng dạy các chương trình lý luận chính trị; phương thức thi, đánh giá kết quả học tập; công tác quản lý học viên... tại TTBDCT.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28-3-2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trong đó, chú trọng việc học tập về đạo đức, giáo dục công dân, giáo dục nhân sinh quan, thế giới quan của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho học sinh phổ thông; việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 152/KH-SGDĐT, ngày 11-10-2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai giảng dạy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong trường phổ thông.

Ban Tuyên giáo các cấp có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 23-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 526/KH-UBND ngày 07-10-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sẽ có tài liệu và hướng dẫn riêng).

5- Kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của TTBDCT

BTG, TTBDCT thực hiện nghiêm túc Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 03-9-2008 của Ban Bí thư; Quyết định số 1853-QĐ/BTGTW, ngày 04-3-2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về ban hành Quy chế giảng dạy và học tập của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các văn bản hướng dẫn có liên quan... Tiếp tục thực hiện nghiêm túc yêu cầu bố trí “trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện” theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Chương trình hành động số 19-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

6- Giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ sẽ tổ chức giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị khi cần thiết.

Căn cứ Hướng dẫn này, BTG, TTBDCT tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị năm 2019.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị các địa phương, đơn vị phản ánh về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Lê Chí Thành (đã ký)

PHỤ LỤC
các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2019
(Kèm theo Hướng dẫn số 71-HD/BTGTU ngày 06 -11-2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)
____________

1- Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản
1.1- Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị, thực hiện theo Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW ngày 11-12-2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương (theo Công văn số 705-CV/BTGTU ngày 25-02-2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thực hiện chương trình sơ cấp lý luận chính trị; Công văn số 765-CV/BTGTU ngày 03-5-2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức kiểm tra, thi cuối khóa và đánh giá xếp loại học viên đối với Chương trình sơ cấp lý luận chính trị). Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.
1.2- Chương trình lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng, thực hiện theo Hướng dẫn số 22-HD/BTGTU ngày 30-11-2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.
1.3- Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, thực hiện theo Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU ngày 30-11-2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.
2- Thực hiện các chương trình bồi dưỡng chuyên đề
2.1- Chuyên đề Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, thực hiện theo Hướng Dẫn số 40-HD/BTGTW ngày 01-9-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 2017.
2.2- Chuyên đề Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới, thực hiện theo Hướng dẫn số 41-HD/BTGTW ngày 01-9-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới” dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 2017.
2.3- Chuyên đề Hội nhập quốc tế, thực hiện theo Hướng dẫn số 42-HD/BTGTW ngày 01-09-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Hội nhập quốc tế” dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 2017.
2.4- Chuyên đề Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo, thực hiện theo Hướng dẫn số 43-HD/BTGTW ngày 01-9-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo” dành cho cán bộ, đảng viên. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 2017.
2.5- Chuyên đề Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc, thực hiện theo Hướng dẫn số 44-HD/BTGTW ngày 01-9-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc” dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 2017.
2.6- Chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện theo Hướng dẫn số 45-HD/BTGTW ngày 01-9-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 2017.
Ngoài ra, cấp ủy các cấp cần tiếp tục tổ chức học tập các Chuyên đề tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27-CT/TTg ngày 08-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 23-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 526/KH-UBND ngày 07-10-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
3- Thực hiện các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ
3.1- Chương trình Bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, thực hiện theo Hướng dẫn số 24-HD/BTGTU ngày 30-11-2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tài liệu bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 2017.
3.2- Chương trình Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thực hiện theo Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW ngày 17-11-2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.
3.3- Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị, thực hiện theo Hướng dẫn số 58-HD/BTGTU ngày 19-9-2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.
3.4- Hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đang biên soạn Chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở”, Chương trình “Bồi dưỡng chuyên đề công tác tuyên truyền miệng và báo cáo viên” dự kiến xuất bản, phát hành và hướng dẫn thực hiện cuối năm 2018. Đề nghị ban tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đưa vào kế hoạch giảng dạy năm 2019.
4- Thực hiện các chương trình lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể
Thực hiện Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở theo Hướng dẫn số 70-HD/BTGTU ngày 06-11-2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phát hành.
5- Thực hiện chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp
Theo Kế hoạch số 76-KH/TU, ngày 10-11-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đến năm 2015 và các giai đoạn tiếp theo”, Hướng dẫn số 129-HD/BTGTU ngày 9 tháng 10 năm 2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, đảng viên ở cơ sở”. Hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đang biên soạn Chương trình “Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp”, dự kiến xuất bản, phát hành cuối năm 2018. Đề nghị ban tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đưa vào kế hoạch giảng dạy năm 2019.
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26073200