Truy cập hiện tại

Đang có 58 khách và không thành viên đang online

Kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018

(TGAG)- Thực hiện Hướng dẫn số 48-HD/BTGTW ngày 19/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi các cấp năm 2017 - 2018” và ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018 (tại Công văn số 1107-CV/BTGTU, ngày 25/12/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

- Nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên, tạo điều kiện để cán bộ làm công tác tham mưu, quản lý và giảng viên trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Cổ vũ, động viên giảng viên giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, nhân rộng điển hình tiên tiến, đưa hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ngày càng đi vào nề nếp.

- Qua Hội thi, các cấp ủy nhận thức đầy đủ hơn về công tác giáo dục lý luận chính trị, vị trí, vai trò của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, tạo điều kiện để các trung tâm thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

- Qua Hội thi, ban tuyên giáo và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện có thêm căn cứ để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy.

2- Yêu cầu

- Hội thi nghiêm túc, khách quan, hiệu quả, thiết thực, an toàn, tránh hình thức; có tác dụng giáo dục, động viên, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các đơn vị.

- Hội thi đánh giá đúng năng lực sư phạm và kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên.

II- NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1- Về nội dung

Mỗi giảng viên tham dự hội thi chọn một bài trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, được giảng dạy ở trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành; nên chọn các bài mang tính lý luận và tập trung vào các chương trình sau:

- Chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng.
- Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.
- Chương trình bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở.
- Các chương trình bồi dưỡng chuyên đề.
- Chương trình sơ cấp lý luận chính trị.
- Các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội.

2- Về hình thức

2.1- Các phần thi (03 phần):

- Thi giáo án: Người dự thi soạn 01 giáo án của bài dự thi. Giáo án chuẩn bị ngắn gọn, rõ ý (không quá 30 trang khổ A4); đánh máy vi tính: font Times New Roman, cỡ chữ 14).

- Thi giảng: Người dự thi trình bày một nội dung trong giáo án đã chọn. Nội dung phần thi giảng phải đăng ký trước và không được thay đổi sau khi chấm giáo án.

+ Thời gian thi giảng: trong khoảng 25 - 30 phút.

- Thi trả lời câu hỏi: Sau phần thi giảng, Ban Giám khảo sẽ nêu câu hỏi để thí sinh trả lời. Nội dung các câu hỏi liên quan trực tiếp đến bài giảng của người dự thi.

+ Thời gian trả lời mỗi câu hỏi: không quá 05 phút.

2.2- Đánh giá kết quả thi

Ban Giám khảo đánh giá kết quả của người dự thi theo thang điểm 10, trong đó:

- Kết quả giáo án (hệ số 2).
- Kết quả thi giảng (hệ số 3).
- Kết quả trả lời câu hỏi, ứng xử (hệ số 1).
- Kết quả chung là trung bình cộng của 03 loại điểm nêu trên (tổng số điểm chia 6). Điểm thi không làm tròn số và được phép lấy đến chữ số thứ hai trong phần thập phân.

3- Thời gian và đối tượng dự thi

- Thời gian Hội thi: dự kiến tổ chức 2 ngày trong tháng 5 năm 2018 (sẽ thông báo sau).

- Đối tượng dự thi: Mỗi Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện cử 02 giảng viên tham dự Hội thi.

III- KHEN THƯỞNG

Giảng viên đạt giải của Hội thi được nhận giấy khen và phần thưởng trị giá bằng tiền theo các mức sau:

- 01 giải Nhất: 4.000.000 đồng.
- 02 giải Nhì (mỗi giải): 3.000.000 đồng.
- 03 giải Ba (mỗi giải): 2.000.000 đồng.
- 09 giải Khuyến khích (mỗi giải): 1.000.000 đồng.

Hội thi cấp tỉnh sẽ tuyển chọn 02 giảng viên xuất sắc để tham dự Hội thi cấp Khu vực các tỉnh, thành phố phía Nam do Trung ương tổ chức.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, dự trù kinh phí Hội thi.

- Thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư ký, ban hành quy chế, các văn bản có liên quan và tổ chức Hội thi theo đúng Hướng dẫn và báo cáo kết quả theo quy định.

2- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện

- Lựa chọn giảng viên tham gia Hội thi cấp tỉnh theo đúng quy định.

- Gửi hồ sơ đăng ký tham gia Hội thi, gồm có:

+ Công văn và danh sách đăng ký giảng viên tham gia Hội thi (Họ và tên, năm sinh, nam/nữ, dân tộc, trình độ học vấn, trình độ lý luận chính trị, thời gian làm giảng viên, đơn vị công tác).

+ Đăng ký tên bài; nội dung thi giảng.

+ Giáo án bài giảng tham gia Hội thi (đóng thành 05 quyển), có chữ ký của người soạn và chữ ký của người duyệt (lãnh đạo nơi người dự thi công tác và lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện) và gửi trước cho Ban Tổ chức Hội thi (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

+ Đồng thời gửi các tập tin văn bản, giáo án qua các địa chỉ: Lotus Notes: Nguyen Truc Linh/TUAnGiang/DCS/VN hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

+ Thời gian gửi hồ sơ: trước ngày 10/3/2018

- Thành lập 01 đoàn tham gia Hội thi do lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện làm Trưởng đoàn. Thành phần gồm thí sinh và các cổ động viên. Số lượng thành viên trong đoàn do từng địa phương, đơn vị quyết định. Trong suốt thời gian Hội thi diễn ra, đoàn dự thi phải tham dự, cổ vũ, động viên các thí sinh, tạo không khí vui tươi, hào hứng cho Hội thi.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18089667