Truy cập hiện tại

Đang có 109 khách và không thành viên đang online

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(TUAG)- Ngày 23/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang ban hành Kế hoạch số 01-KH/TU về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh đăng toàn văn kế hoạch.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết và các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sau đây gọi chung là Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh), từ đó phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả, điều kiện bảo đảm, tiến trình tổ chức thực hiện hằng năm và cả nhiệm kỳ. Tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện chương trình, kế hoạch hành động.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức cho tất cả cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong Nhân dân nội dung Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh theo tinh thần đổi mới, thiết thực, tránh qua loa, hình thức; tập trung vào nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp thực hiện phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực.

- Đề cao vai trò của bí thư cấp ủy, người đứng đầu trong tổ chức học tập, quán triệt và chỉ đạo xây dựng, thảo luận kế hoạch của cấp ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Nêu cao tinh thần tự giác của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, học tập, thảo luận và tổ chức thực hiện kế hoạch đã đề ra.

- Các cấp ủy đảng tổ chức việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung nghị quyết phải gắn với tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Tổ chức học tập, quán triệt


1.1. Cấp tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh bằng hình thức trực tuyến đến cấp huyện và cấp xã (ở những nơi đủ điều kiện).

(1) Tại điểm cầu cấp tỉnh:

Thành phần tham dự:
+ Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
+ Các đồng chí Tỉnh ủy viên khóa XI (trừ các đồng chí Tỉnh ủy viên là bí thư cấp ủy cấp huyện sẽ chủ trì tại các điểm cầu cấp huyện);
+ Các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV đang công tác tại An Giang.
+ Các đồng chí nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghỉ hưu đang cư ngụ trên địa bàn thành phố Long Xuyên.
+ Các đồng chí ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI;
+ Trưởng và phó (là bí thư chi, đảng bộ cơ sở) các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.
+ Các đồng chí phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

(2) Tại điểm cầu cấp huyện, cấp xã:

- Thành phần tham dự tại các điểm cầu cấp huyện: Cán bộ chủ chốt cấp huyện, các đồng chí nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (trừ thành phố Long Xuyên), nguyên tỉnh ủy viên các khóa đã nghỉ hưu đang cư ngụ trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; Thành phần tham dự tại các điểm cầu cấp xã: Cán bộ chủ chốt cấp xã. Tùy vào sức chứa của hội trường, thường trực các huyện, thị, thành ủy quyết định thêm thành phần tham dự phù hợp điều kiện nơi tổ chức cầu trực tuyến.
- Đồng chí bí thư huyện, thị, thành ủy chủ trì hội nghị quán triệt và tổ chức thảo luận ở điểm cầu cấp mình; chỉ đạo tổng hợp ý kiến thảo luận, góp ý của đại biểu tham dự tại các điểm cầu thuộc địa bàn của huyện.
¬(3) Thời gian hội nghị trực tuyến: 1,5 ngày, trong đó, có 1 buổi thảo luận tại tổ. Bắt đầu vào lúc 7 giờ 30, ngày 28/10/2020 (thứ tư).

(4) Tài liệu học tập

Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và các dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

(5) Nội dung và báo cáo viên        

- Chuyên đề: Phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh, do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo.

- Chuyên đề: Xây dựng Đảng và vận động quần chúng, do đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo.

1.2. Cấp huyện và tương đương

Ban Thường vụ huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có trách nhiệm tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh cho cán bộ chủ chốt cấp huyện và tương đương (trừ các đồng chí đã học trực tuyến lớp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức).

1.2.1. Tài liệu học tập

Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và các dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

1.2.2. Nội dung và báo cáo viên

Do ban thường vụ huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quyết định.

1.2.3. Thời gian: Hoàn thành trong tháng 11/2020.        

1.3. Cấp cơ sở    

Cấp ủy cơ sở có trách nhiệm tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên (trừ các đồng chí đã học trực tuyến lớp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức).

1.3.1. Tài liệu học tập

Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và các dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

1.3.2. Nội dung và báo cáo viên

Do cấp ủy quyết định.

1.3.3. Thời gian: Hoàn thành trong tháng 12/2020.

2. Tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và nhân dân

- Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với các cấp ủy đảng, Đảng đoàn Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh căn cứ Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và tài liệu Hỏi - Đáp Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành), xây dựng kế hoạch học tập, tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân với hình thức phù hợp.

- Các cấp ủy đảng chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc căn cứ Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và tài liệu Hỏi - Đáp Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành) để tổ chức học tập, tuyên truyền, phổ biến qua sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư, các hoạt động tập thể và qua hệ thống thông tin đại chúng, panô, áp-phích... trên địa bàn.

- Các cơ quan báo chí: Có kế hoạch mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh sâu rộng, thường xuyên, liên tục; đưa tin, phản ảnh kịp thời đợt triển khai học tập, quán triệt; phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, sáng tạo trong việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết gắn với việc phê phán các việc làm sai trái, các tệ nạn xã hội, tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc.

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết

- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

- Cấp ủy cấp huyện, cấp cơ sở và tổ chức đảng xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động của Tỉnh ủy phù hợp với cấp mình.

4. Viết thu hoạch cá nhân

- Sau các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, cán bộ, đảng viên viết thu hoạch cá nhân và nộp tại chi bộ nơi sinh hoạt.

- Đối với đảng viên đã nghỉ hưu, đảng viên không đủ sức khỏe, đảng viên được miễn sinh hoạt không phải viết thu hoạch cá nhân, nhưng khuyến khích đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp triển khai thực hiện.

- Việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết và viết bài thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ để đánh giá, phân loại và bình xét thi đua cuối năm.

5. Về kiểm tra, giám sát

- Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chặt chẽ gắn với phân công trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, tổ chức trong việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

- Việc kiểm tra, giám sát phải được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm nắm chắc tình hình; kịp thời khắc phục những khó khăn, hạn chế, xử lý những vi phạm của cán bộ, đảng viên; ngay sau tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh phải tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm và thực hiện chế độ báo cáo cấp trên theo quy định.

6. Kinh phí và các điều kiện khác

- Kinh phí tổ chức hội nghị được phân bổ từ nguồn kinh phí phục vụ việc học tập, quán triệt các nghị quyết theo kế hoạch hằng năm.

- Trong các hội nghị học tập, quán triệt, người học được cung cấp tài liệu trước để nghiên cứu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này; báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) ngay sau khi hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh tại địa phương, đơn vị.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; biên soạn tài liệu Hỏi - Đáp Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 để tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân; kiểm tra, giám sát và tổng hợp, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh trong toàn Đảng bộ tỉnh.

3. Văn phòng Tỉnh ủy đảm bảo kinh phí; chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chu đáo Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI tại điểm cầu cấp tỉnh.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
đã ký
Võ Thị Ánh Xuân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
20528612