Truy cập hiện tại

Đang có 77 khách và không thành viên đang online

Tịnh Biên khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt I năm 2019

(TGAG)- Ngày 01/4/2019,Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tịnh Biên tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt I năm 2019. Đến dự có đồng chí Trương Hữu Tiền - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; cùng các đồng chí đại diện các ban xây dựng đảng.         


Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt này có 90 đồng chí thuộc các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện. Trong thời gian thực học 9 ngày, từ 01/4, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu 10 chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoat động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp học viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm người đảng viên trên từng cương vị; vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn. Trên cơ sở đó, mỗi đồng chí sẽ tự xây dựng cơ sở phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Minh Triều
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17090814