Truy cập hiện tại

Đang có 20 khách và không thành viên đang online

Thực tiễn - kinh nghiệm

Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở thành phố Châu Đốc

(TGAG)-  Ngày 27/10/2014, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 1864/QĐ-UBND công nhận xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc đạt chuẩn “xã nông thôn mới” năm 2014. Như vậy, qua 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Châu Đốc đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là niềm vui, niềm vinh dự lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố cũng như các xã Vĩnh Châu, Vĩnh Tế. Từ kết quả trên, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố rút ra những kinh nghiệm thành công như sau:

Ảnh: Ngọc Minh.

Một là, phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức. Trước hết, trong cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể phải có quyết tâm chính trị cao, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm từ đó tập trung chỉ đạo thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, trong công tác tuyên truyền phải chú trọng làm cho mọi người dân thông hiểu, nhất là các lợi ích thiết thực của chương trình để nhân dân đồng tình, ủng hộ từ đó phát huy sự tham gia tích cực, chủ động của người dân.


Hai là, phải có cách làm năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền cấp thành phố cũng như cấp xã. Phải có kế hoạch, lộ trình, phân công cụ thể theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành và phải đôn đốc kiểm tra thường xuyên. Thực tế vừa qua căn cứ 19 tiêu chí, lãnh đạo thành phố đã phân công cán bộ các phòng, ban xuống các xã để hướng dẫn thực hiện từng tiêu chí, tiêu chí nào dễ làm trước, tiêu chí nào khó làm sau và phải quyết tâm thực hiện hoàn thành.


Ba là, triển khai đầy đủ, kịp thời các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của Tỉnh và của Thành phố. Bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, coi trọng huy động thêm các nguồn lực đầu tư khác vào nông thôn, nhất là của doanh nghiệp, tư nhân và huy động hợp lý, vừa sức sự đóng góp của nhân dân.


Bốn là, phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong mọi công việc, phải công khai, minh bạch, tuân thủ phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Đặc biệt, đề cao mạnh mẽ vai trò chủ thể của người dân vì hơn ai hết trong xây dựng nông thôn mới chính người dân là người trực tiếp thực hiện, trực tiếp thụ hưởng.


Năm là, kết hợp chặt chẽ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Vì người nghèo”, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới để tạo thành sức mạnh tổng hợp nhằm đem lại hiệu quả cao nhất, nhất là chuyển biến thật sự bộ mặt kinh tế - xã hội nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân. Từ đó, tạo thêm lòng tin của quần chúng nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân cùng nhau chung sức xây dựng nông thôn mới phát triển một cách toàn diện và bền vững.

Cao Xuân Bá
Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17595211