Truy cập hiện tại

Đang có 41 khách và không thành viên đang online

Hội Nông dân An Giang: Xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn hiện nay

(TGAG)- Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930). Hội nghị Trung ương Đảng tháng 10/1930 thông qua Nghị quyết về việc thành lập Tổng Nông hội Đông Dương (tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay). Điều lệ Tổng Nông hội Đông Dương gồm 8 điều trong đó nêu rõ mục đích nhằm “Thống nhất hết thảy Tổng Nông hội Đông Dương để đấu tranh, bênh vực quyền lợi hàng ngày của nông dân và để thực hiện cách mạng thổ địa". Nghị quyết đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử giai cấp nông dân Việt Nam, sự trướng thành và lớn mạnh về mọi mặt của phong trào nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mặc dù về danh nghĩa Hội Nông dân Việt Nam vẫn chưa được thành lập nhưng các tổ chức Nông hội vẫn tiếp tục hoạt động dưới hình thức tổ chức Nông hội đỏ, tiền thân của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay.

Từ khi thành lập đến nay, Hội Nông dân Việt Nam trãi qua 5 lần đổi tên với 6 kỳ đại hội. Cùng với quá trình phát triển của Hội Nông dân cả nước, Hội Nông dân An Giang kể từ Đại Hội I (1977), qua 40 năm xây dựng, phát triển với 8 lần Đại hội. Hội Nông dân An Giang đã có nhiều đóng góp to lớn cho phong trào cách mạng và sự phát triển của tỉnh nhà, Hội Nông dân các cấp triển khai thực hiện ba phong trào thi đua lớn của Hội, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, gia trại, tổ hợp tác liên kết nhau trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể của nông dân. Qua đó các cấp Hội đã có những bước trưởng thành về nhiều mặt, từng bước vươn lên khẳng định là trung tâm là nòng cốt trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Nhận thức trách nhiệm trước xu thế hội nhập của cán bộ, hội viên từng bước được nâng lên, tổ chức Hội các cấp hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả. Đến nay toàn tỉnh có 122.793 hội viên, trên 87.650 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Hội Nông dân các cấp trong tỉnh được củng cố, nâng cao chất lượng phương thức nội dung sinh hoạt chi, tổ hội. Kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đã xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức (dự kiến đến năm 2021 còn 37 biên chế bố trí cho 20 danh mục vị trí việc làm). Phối hợp với các đơn vị trong năm 2017 mở 06 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác nông vận, tập huấn tuyên truyền, tập huấn kỹ năng lập kế hoạch nâng cao, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội và các kỹ năng công tác cho cán bộ Hội Nông dân các cấp và lực lượng cán bộ - hội viên nòng cốt. Ngoài ra, Hội Nông dân các cấp kết hợp các ngành tổ chức hòa giải thành 252 vụ, cảm hóa 75 đối tượng trở thành người tốt, tái hòa nhập cộng đồng. Đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, với phương châm “Mô hình cụ thể, đối tượng cụ thể, địa bàn cụ thể, nội dung tuyên truyền cụ thể”...

Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, trong thời điểm các cấp, các ngành đang ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Hội Nông dân An Giang với nhiều hoạt động phong phú gắn với chủ đề thiết thực như tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; nâng cao vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và hội nhập quốc tế. Hội Nông dân An Giang xác định 3 nhiệm vụ đột phá là: (1) Tiếp tục triển khai, thực hiện Quyết định 2549/QĐ-UBND tỉnh, phấn đấu bằng và cao hơn kết quả đạt 2016, nâng cao năng lực quản lý - điều hành quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trong tham mưu ban thường vụ cùng cấp xét chọn, đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân và chương trình, kế hoạch liên ngành với các Ngân hàng; (2) Xây dựng mô hình hợp tác, chi hội ngành nghề trong cánh đồng lớn lúa, rau màu, vườn gắn với doanh nghiệp tạo đầu ra, giúp nông dân yên tâm sản xuất, thu hút hội viên vào tổ chức. (3) Phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi chuyển từ số lượng sang chất lượng; chọn mô hình, sản phẩm tiêu biểu đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng nhãn hiệu, tổ chức hội chợ-hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh, tạo sức hút và đầu ra sản phẩm nông sản, hình thành lực lượng doanh nhân nông thôn từ nông dân giỏi.

Phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân, cán bộ Hội Nông dân trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa, không ngừng ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân, đẩy mạnh phát triển sản xuất, ổn định đời sống, xây dựng chi, tổ Hội vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt hơn nữa vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh và lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023./.
                   
Nguyễn Thị Thùy Linh
Hội Nông dân tỉnh An Giang
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30269118