Truy cập hiện tại

Đang có 33 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(TGAG)- Cùng với yêu cầu “bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”, “bảo vệ Đảng” là một trong những nội dung hợp thành mục tiêu trọng yếu của quốc phòng, an ninh. Nói “bảo vệ Đảng” trước nhất là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.


Hiện nay, tình hình chính trị - an ninh thế giới thay đổi nhanh chóng, diễn biến rất phức tạp, khó lường. Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, cùng với sự phát triển bùng nổ của mạng Internet, các mạng xã hội toàn cầu… Tất cả đều có tác động tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với tất cả các nước. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại. Trong đó, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh thực hiện chiến lược "diễn biến hoà bình"; đồng thời, cấu kết với các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị hoạt động ráo riết, chống phá cách mạng ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn. Mục tiêu cơ bản của kẻ thù là tập trung tấn công trên mặt trận tư tưởng, văn hóa hòng làm suy giảm niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng.

Đại hội XII của Đảng đã nêu phương hướng: “Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái”. Trước tình hình mới, một đòi hỏi vừa cơ bản vừa cấp bách là phải tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bảo vệ nến tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Ra sức đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

Nhiệm vụ chủ yếu hiện nay là: Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái thù địch trên Internet; biết khai thác, sử dụng Internet một cách hiệu quả, thiết thực và lành mạnh.

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch phải là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tồ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Thành công của Cách mạng nước ta nói chung, của sự nghiệp đổi mới nói riêng luôn là kết quả của quá trình “vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”. Đúng như Bác Hồ chỉ dạy: “… Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”./.

Sự thật
---------------------
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18485274