Truy cập hiện tại

Đang có 490 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Đảm bảo Tiêu chí về Văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2017

(TGAG)- Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông Thôn mới (CTMTQG XDNTM) là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội... được Chính phủ xây dựng và triển khai trên phạm vi nông thôn toàn quốc. Trong rất nhiều mục tiêu, tiêu chí, lĩnh vực văn hóa của Chương trình được xem là “mục tiêu và là động lực phát triển” song song với các mục tiêu kinh tế, chính trị...
 


Xác định vai trò quan trọng của văn hóa, tiêu chí văn hóa trong Chương trình mà những năm qua đã thực hiện, năm 2017, tỉnh An Giang tiếp tục xây dựng nhiều đề án, kế hoạch... để thực hiện tốt những mục tiêu tổng thể nói chung, tiêu chí văn hóa nói riêng. Các tiêu chí về văn hóa đang được thực hiện và bước đầu đạt được kết quả, phục vụ đời sống văn hóa cho người dân ở các xã điểm trong CTMTQG XDNTM trên địa bàn tỉnh. Ở từng tiêu chí, với các chỉ tiêu từng bước được hoàn thiện, đẩy mạnh chất lượng. Cụ thể ở từng tiêu chí như:

Tiêu chí 6, với Chỉ tiêu 6.1: Bắt buộc ở xã phải có Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng với quy mô hợp lý phát huy hiệu quả.

Chỉ tiêu này được triển khai đồng bộ ở tất cả các xã trong Đề án vạch ra, như: Phú Lâm ( Phú Tân); Tà Đảnh (Tri Tôn); Định Thành, Định Mỹ, Vĩnh Khánh (Thoại Sơn); Bình Mỹ, Khánh Hòa (Châu Phú); Cần Đăng (Châu Thành); Hòa An, Mỹ Hiệp (Chợ mới); Phú Vĩnh (Tân Châu); Thới Sơn (Tịnh Biên). Những địa phương này, hạng mục công trình phục vụ cho tiêu chí sinh hoạt văn hóa của người dân như Trung tâm văn hóa và Học tập cộng đồng được hoàn thiện. Ngoài việc xây mới theo chủ trương của tỉnh ở một số xã khó khăn, các xã còn lại thì tận dụng những cơ sở vật chất hiện có của xã - vẫn đảm bảo chất lượng theo tiêu chí đặt ra.

Với Chỉ tiêu 6.2 trong Tiêu chí 6: Tỷ lệ ấp thuộc xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định.

Xác định phương châm đưa hoạt động văn hóa vào trong đời sống của người dân là trọng tâm, nên đa số các xã trong CTMTQG XDNTM trên địa bàn tỉnh đều thực hiện tốt chỉ tiêu đặt ra. Chủ động và tận dụng các khoảng không gian của cơ quan, trường học, các sân bãi khác làm điểm phục vụ vui chơi giải trí, thể thao cho trẻ em và người cao tuổi trên địa bàn ấp hoặc liên ấp.

Chỉ tiêu 6.3: Tỷ lệ ấp thuộc xã có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao cho người dân trong ấp, liên ấp.

Để hoàn thành chỉ tiêu này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin và các xã nằm trong Đề án thực hiện Chương trình sử dụng các văn phòng ấp làm Điểm sinh hoạt Văn hóa - Cộng đồng của ấp. Song song đó, vận động người dân trên địa bàn ấp tạo quỹ đất để làm điểm sinh hoạt các hoạt động văn hóa, thể thao như: đờn ca tài từ, các câu lạc bộ giải trí, các sân bóng đá, bóng chuyền... với diện tích theo quy chuẩn là: điểm sinh hoạt văn hóa của ấp là: 300m2 và điểm sinh hoạt thể thao của ấp là: 500m2. Với sự cố gắng, nhiều địa phương đã thực hiện tốt và hoàn thành chỉ tiêu đặt ra.

Tiêu chí 16: Xã được công nhận đạt tiêu chí văn hóa khi có từ 70% số ấp trở lên được công nhận “ấp văn hóa”.

Để thực hiện có chất lượng Chỉ tiêu này, các ban, ngành, đoàn thể các cấp căn cứ theo Quyết định 16/QĐ-UBND, ngày 12/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang để áp dụng đánh giá về tiêu chí ấp đạt chuẩn văn hóa theo đúng quy định. Đa số các xã đều đạt chuẩn trên 70% trên tổng số ấp của xã. Đến 6 tháng đầu năm 2017, tiêu chí quan trọng này vẫn đạt và giữ vững về chất lượng; tránh tình trạng qua loa, hình thức trong việc công nhận. Qua đó cho thấy, các tiêu chí về văn hóa trong CTMTQG XDNTM trên địa bàn tỉnh An Giang trong thời gian qua luôn đảm bảo chất lượng, chiều sâu; để nông thôn mới thật sự là chương trình hành động được sự đồng sức, đồng tình của người dân và các ngành chức năng ở từng địa phương.

Nhằm đảm bảo cho các hoạt động, tiêu chí của CTMTQG XDNTM nói chung, các tiêu chí về văn hóa nói riêng đạt kết quả tốt, hoàn thành mục tiêu đề ra, trong thời gian còn lại của năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Điều phối CTMTQG XDNTM thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của CTMTQG XDNTM mà Chính phủ đã đề ra; thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí khác...

Thông tin tuyên truyền sâu rộng nội dung CTMTQG XDNTM của Trung ương, của tỉnh, các tiêu chí và chính sách, văn bản của Trung ương, tỉnh đến các xã, các tầng lớp nhân dân để cùng tham gia, thực hiện có hiệu quả...

Trên cơ sở những kế hoạch cụ thể đã được đề ra trong quá trình thực hiện và kế hoạch chung của ngành, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể các cấp... các tiêu chí về văn hóa trong CTMTQG XDNTM trên địa bàn tỉnh năm 2017 sẽ được hoàn thiện, đạt về chất và lượng. Hoàn thành các tiêu chí nhằm mục đích nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa tinh thần của người dân trong hiện tại và tương lai như nhiều nghị quyết của Trung ương và địa phương đặt ra về phát triển văn hóa con người trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập văn hóa.

NGUYỄN VĂN LÊN
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21360155