Truy cập hiện tại

Đang có 72 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Tịnh Biên thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

(TGAG)- Tịnh Biên là huyện biên giới, miền núi, dân tộc; tổng diện tích tự nhiên 35.468 ha, trong đó đất nông nghiệp 31.318,6 ha, đất phi nông nghiệp 4.149,4 ha và đất chưa sử dụng 18.568 ha; huyện có 11 xã, 03 thị trấn với 61 khóm, ấp đều đạt chuẩn văn hóa, có 5 xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa; dân số 121.729 người (dân tộc Kinh 85.531 người, dân tộc Khmer 35.834 người, dân tộc Hoa và dân tộc khác là 382 người); trong đó đồng bào dân tộc thiểu số Khmer chiếm 29% so với dân số; đời sống người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và thương mại, dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người 35.388 triệu đồng (theo Niên giám Thống kê 2015).

Thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 14/10/2008 của Tỉnh ủy về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 15/9/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về xây dựng nông thôn mới. Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện xây dựng Kế hoạch số 64-KH/HU, ngày 26/11/2008 về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 10/10/2011 về xây dựng nông thôn mới; đồng thời UBND huyện ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo; Quy chế hoạt động và phân công thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới phụ trách địa bàn để chỉ đạo và triển khai thực thực hiện xây dựng nông thôn mới. Các xã, thị trấn ra Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, đồng chí bí thư đảng ủy làm trưởng ban, đồng chí phó bí thư trưởng khối vận làm phó ban kiêm trưởng ban tuyên truyền, đồng chí phó bí thư - chủ tịch UBND làm phó ban kiêm trưởng ban quản lý.

Để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy, Ban Chỉ đạo tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Mỗi thành viên Ban Chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện đến xã, thị trấn mà mình được phân công phụ trách với phương châm “dễ thực hiện trước, khó thực hiện sau”, “không cần vốn đi vào triển khai thực hiện trước”. Mặt trận các đoàn thể huyện cùng các xã thị trấn đã tập trung tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức. Kết quả qua hơn 06 năm tuyên truyền, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo huyện và xã, thị trấn đã tổ chức được 924 cuộc có 67.890 đoàn viên, hội viên, nhân dân tham dự, cấp phát 505 cuốn Hỏi - Đáp về xây dựng nông thôn mới; mở 1 lớp tập huấn cho 100 nông dân về ứng dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất; đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Được sự quan tâm của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy - Chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức “Tết Quân - Dân” nhằm hỗ trợ xã Thới Sơn hoàn thành các tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017. Nhằm giúp cho nhân dân hiểu ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt dân chủ cơ sở, mỗi xã, thị trấn đều thực hiện việc công khai Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và Bản đồ quy hoạch cơ sở hạ tầng thiết yếu cho đầu tư xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên kiện toàn bộ máy tổ chức chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phối kết hợp giữa các ngành, các thành viên Tổ công tác giúp việc thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các xã, thị trấn trong tổ chức triển khai, thực hiện. Đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, hỗ trợ các xã, thị trấn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; định kỳ 6 tháng và cuối năm Ban Chỉ đạo từ huyện đến xã, thị trấn đều có đánh giá kết quả. Tính đến cuối năm 2016, người dân đã tự nguyện hiến cây, hiến đất làm lộ giao thông nông thôn trị giá trên 17 tỷ đồng; kịp thời động viên, khuyến khích và khen thưởng 02 tập thể và 03 cá nhân, 05 nông dân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Đến nay, huyện Tịnh Biên đã có 01 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới 2015 đang duy trì và giữ chuẩn, có 06 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí (Thới Sơn, Tân Lợi, Nhơn Hưng, An Phú, Tân Lập, An Nông), 04 xã đạt từ 05 - 09 tiêu chí (An Hảo, An Cư, Văn Giáo, Vĩnh Trung).

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ huyện theo lộ trình triển khai và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tịnh Biên đến năm 2020 cần tập trung triển khai và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền sâu, rộng về mục đích, ý nghĩa nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, huy động các nguồn lực từ xã hội hóa.

Triển khai thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học, kỹ thuật; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào nông nghiệp, nông thôn nhằm nâng cao đời sống và tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

Ngoài nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, tranh thủ các nguồn vốn từ các chương trình, đề án và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia để tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng nông nghiệp, nông thôn.

Phát huy lợi thế và kết quả đạt được. Đảng bộ Tịnh Biên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 có 04 xã đạt chuẩn theo lộ trình: 2017 xã Thới Sơn, 2018 xã Tân Lợi, 2019 xã An Nông và 2020 xã An Phú.

TRƯƠNG HỮU TIỀN
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tịnh Biên


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36919669