Truy cập hiện tại

Đang có 141 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Nhiệm vụ chủ yếu công tác Tuyên giáo năm 2018

(TGAG)- Năm 2017, tình hình thế giới, trong nước có những tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến hoạt động của ngành Tuyên giáo, nhưng với sự nỗ lực, trách nhiệm, nhanh nhạy và linh động trong thực hiện vai trò tham mưu, ngành Tuyên giáo đã hoàn thành tốt khối lượng công việc đề ra, như phát biểu đánh giá chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo ngày 04/01/2018 của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt.Năm 2018, có nhiều sự kiện lớn, quan trọng, như: Đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018), cả nước đang trong xu thế hành động quyết liệt, như phương châm hành động của Chính phủ năm 2018 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”; đối với ngành Tuyên giáo là “Nhanh nhạy, hiệu quả, thuyết phục và bám sát thực tiễn”. Công tác Tuyên giáo phải góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ... Trước yêu cầu đó, hệ thống Tuyên giáo cần có sự tập trung mới, quyết tâm cao, để hoàn thành tốt nhiệm vụ 2018, chú ý một số công việc chủ yếu như sau:

Tham mưu cho các cấp ủy Đảng chỉ đạo tổ chức, triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xây dựng niềm tin vào Đảng, chế độ và công cuộc đổi mới của đất nước hiện nay. Nâng cao nhận thức, thái độ trong học tập, khắc phục tình trạng quán triệt Nghị quyết qua loa đại khái, không tập trung học tập, xem nhẹ việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, để học phải đi đôi với nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc.

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tạo sự chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, cụ thể là Chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”. Đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí giai đoạn 2018 - 2019; tôn vinh gương điển hình học tập và làm theo Bác của các địa phương, đơn vị.

Phối hợp tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, các hoạt động thiết thực, các phong trào thi đua cụ thể, chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tuyên truyền thông tin đối ngoại, biển, đảo, phân giới cắm mốc; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Bám sát chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, quán triệt đầy đủ các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh và các địa phương năm 2018, chú trọng các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII của Đảng. Thực hiện tốt công tác nắm bắt kịp thời dư luận xã hội, tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường kỹ năng dự báo, tham mưu cho cấp ủy có những chỉ đạo kịp thời, không để phát sinh điểm nóng và những phức tạp ở địa phương, đơn vị.

Nghiên cứu nâng cao chất lượng tham mưu giúp cấp ủy sơ tổng kết các chỉ thị, nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả, tìm ra những mô hình mới và đúc kết kinh nghiệm hay. Xác định rõ những mục tiêu, giải pháp trong thời gian tới. Trong đó tập trung sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X trên lĩnh vực công tác Tuyên giáo; tổng kết 10 năm thực hiện  Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW, của Ban Bí thư khóa X về “Phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo... các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, các kế hoạch phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với các đơn vị liên quan.

Thực hiện tốt Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Duy trì và nâng cao hiệu quả việc chỉ đạo, định hướng thông tin cho báo chí, tiếp tục phối hợp nâng cao chất lượng Hội nghị báo cáo viên và hỗ trợ cung cấp thông tin. Xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, rõ ràng, đầy đủ, chính xác; tiếp tục nâng chất Bản tin Thông tin công tác tư tưởng định kỳ, Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo An Giang, cung cấp thông tin thời sự, chuyên đề... cho hệ thống tuyên giáo các cấp trong tỉnh. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trên các lĩnh vực lý luận chính trị, lịch sử, khoa giáo, văn hóa văn nghệ. Củng cố đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, huyện và đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở.

Tạo chuyển biến mới trong đấu tranh phản bác có hiệu quả các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động với âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, với hệ thống Tuyên giáo trong toàn tỉnh, lực lượng Cộng tác viên dư luận xã hội, Nhóm Chuyên viên của Ban Chỉ đạo 94 sẽ là lực lượng nòng cốt để đấu tranh. Tổ chức thực hiện đấu tranh với các luận điệu sai trái, phản động trên mạng Internet, mạng xã hội một cách chủ động, có tổ chức, nề nếp và hiệu quả.

Tham mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống Tuyên giáo theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động các Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố; tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018.

Vấn đề có tính nguyên tắc để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Tuyên giáo là bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, hướng dẫn của cấp trên, xây dựng mối quan hệ gắn kết trách nhiệm trong hệ thống Tuyên giáo tỉnh nhà với sự quyết tâm, đổi mới, nhanh nhạy, nhất định sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2018.

CAO QUANG LIÊM
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16679954