Truy cập hiện tại

Đang có 70 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

(TGAG)- Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng, đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của Đảng bộ An Giang đã củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên bước đầu được cảnh báo, ngăn ngừa. Một số vụ việc phức tạp, kéo dài được tập trung chỉ đạo xử lý, tạo sự đồng tình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đạt được kết quả trên do quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ, trong đó công tác tuyên giáo chủ động tham mưu nhiều nội dung, thực hiện nhiều giải pháp góp phần ngăn chặn suy thoái.

Khắc phục nguyên nhân suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống do công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giảng dạy và học tập nghị quyết của Đảng chưa được coi trọng đúng mức, kém hiệu quả...; một số cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị thiếu sâu sát và chưa kiên quyết; việc cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện ở một số địa phương, đơn vị còn chung chung, chỉ đạo thiếu quyết liệt, còn trông chờ, ỷ lại cấp trên; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu, thực hiện nhiều giải pháp: tham mưu Chỉ thị 17 chấn chỉnh hạn chế, yếu kém trong triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Từ đó, vai trò của bí thư cấp ủy được phát huy. Việc học tập lý luận chính trị, quán triệt nghị quyết, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức được tổ chức nghiêm túc, thái độ học tập của cán bộ, đảng viên tốt hơn. Đội ngũ báo cáo viên được nâng chất, đảm nhận khá tốt nhiệm vụ. Tham mưu cấp ủy các cấp triển khai nghị quyết của Đảng phải xây dựng và thảo luận chương trình, kế hoạch hành động tập thể. Qua đó, việc thực hiện nghị quyết của Đảng được cụ thể, phù hợp thực tế. Tăng cường tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt nghị quyết từ trung ương đến tỉnh, huyện, cho nhiều đại biểu được tham dự, giảm chi phí đi. Quan tâm kiểm tra, nắm tình hình học tập, quán triệt, kịp thời chấn chỉnh những lệch lạc, biểu dương, nhân rộng cách làm hiệu quả.

Khắc phục nguyên nhân sâu xa, chủ yếu của tình trạng suy thoái do bản thân những cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài; sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình trước Đảng, trước dân; việc tự phê bình và phê bình trong chi bộ còn hình thức, chưa thực chất; bên cạnh các giải pháp về học tập lý luận, nghị quyết của Đảng, Ban tham mưu thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc này trở thành thường xuyên của mỗi tổ chức và từng cá nhân. Bên cạnh các chuyên đề do Trung ương ban hành, chủ động xây dựng nội dung của tỉnh đưa vào sinh hoạt chi bộ; xác định chi bộ là nơi học tập, sinh hoạt thường xuyên, lấy kết quả thực hiện kế hoạch cá nhân làm theo Bác làm nội dung tự phê bình và phê bình trong chi bộ, tiêu chí phân loại đảng viên cuối năm.

Khắc phục nguyên nhân suy thoái do chưa chủ động và thiếu giải pháp phù hợp để định hướng thông tin trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ. Việc quản lý thông tin còn lỏng lẻo, thiếu giải pháp đủ mạnh để đấu tranh có hiệu quả với các thông tin sai lệch, phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị; Ban tham mưu Kế hoạch 20 về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, đồng thời có nhiều đổi mới, giải pháp hiệu quả: công tác định hướng tuyên truyền được cải tiến, nâng cao chất lượng. Hội nghị định hướng tuyên truyền mời cơ quan, đơn vị liên quan vấn đề dư luận quan tâm để cung cấp thông tin; báo cáo tình hình dư luận xã hội, thông tin phản hồi những vấn đề dư luận xã hội quan tâm; định hướng và lưu ý tuyền truyền.

Công tác báo cáo viên được nâng lên. Chủ đề hội nghị báo cáo viên sát định hướng tuyên truyền. Nội dung phong phú với ít nhất từ 3 nội dung. Chỉ đạo cấp huyện, xã duy trì hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên để chuyển tải nội dung đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong từng thời điểm, cử báo cáo viên cấp tỉnh xuống huyện báo cáo tình hình, cung cấp thông tin chuyên đề, ổn định tư tưởng đối với những sự kiện dư luận đặc biệt quan tâm. Tăng cường tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến; cung cấp thông tin, kiến thức cho cán bộ chủ chốt về tái cơ cấu kinh tế, tình hình Biển Đông, cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Bản tin Thông tin công tác tư tưởng tăng cường thông tin sát với nhu cầu cán bộ, đảng viên, phục vụ tốt sinh hoạt chi bộ. Trang tin điện tử Tuyên giáo An Giang cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời, toàn diện về các mặt công tác của Đảng bộ. Cơ sở dữ liệu cung cấp tài liệu trên nhiều lĩnh vực cho đội ngũ báo cáo viên phục vụ công tác tuyên truyền.

Chỉ đạo và cung cấp nội dung cho các chuyên mục “sinh hoạt tư tưởng”, “hiểu đúng”, “chống diễn biến hòa bình” trên báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Bản tin và Trang tin điện tử để phản tuyên truyền, nhận diện, phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc; thông tin chính thống về các vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh.

Nhằm tăng cường nắm tình hình phục vụ công tác chính trị, tư tưởng, Ban tham mưu Đề án 01 về nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Từ đó, mạng lưới cộng tác viên được củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng hiệu quả. Hằng tháng, báo cáo tình hình dư luận xã hội, tham mưu chỉ đạo, xử lý những vấn đề người dân quan tâm. Hằng quý, điều tra xã hội học đánh giá tình hình, tham mưu xây dựng chủ trương, chính sách phù hợp thực tiễn. Định kỳ tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ cán bộ hưu trí, trí thức, văn nghệ sĩ và nhà báo, cung cấp thông tin và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến góp ý, đề xuất, hiến kế với lãnh đạo tỉnh.

Với nhiều nội dung, giải pháp tập trung khắc phục những nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng suy thoái, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã góp phần cảnh báo, ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng bộ; củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tạo sự đồng tình trong nội bộ và nhân dân./.

NGUYỄN THÀNH NHÂN
 
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
23354527