Truy cập hiện tại

Đang có 70 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Nghề Tuyên giáo - Với đôi điều suy nghĩ

(TGAG)- Công tác tuyên giáo đã được Đảng ta khẳng định là bộ phận cấu thành đặc biệt trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Đây là lĩnh vực trọng yếu của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, góp phần quan trọng vào việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nội bộ và sự đồng thuận trong xã hội. Mục đích cuối cùng là đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong mỗi giai đoạn cách mạng.
 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng: “Công tác tuyên giáo phải xuất phát từ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng mà xác định nhiệm vụ, nội dung, phương pháp hoạt động; phải phục vụ đắc lực cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng ta, dân tộc ta”.

Phát biểu tại Hội nghị Tuyên giáo miền núi, ngày 31-8-1963, Người nói: “Nhiệm vụ công tác tuyên huấn có thể chia ra hai mặt: Một mặt là làm sao mưu lợi cho đồng bào; một mặt nữa là làm sao tránh được tệ hại cho đồng bào”. Để mưu lợi cho nhân dân và tránh tệ hại cho nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Tính Đảng là nguyên tắc và nền tảng của công tác tuyên giáo, nó bảo đảm cho các hoạt động tuyên giáo của Đảng giữ vững lập trường giai cấp công nhân, phục vụ nhân dân; tính khoa học của công tác tuyên giáo phải luôn luôn xuất phát từ thực tế khách quan, từ quy luật phát triển của xã hội, lấy đó làm cơ sở giải thích cho nhân dân hiểu một cách có căn cứ khoa học những vấn đề thực tiễn cách mạng đặt ra, để từ đó, họ hành động tự giác, có hiệu quả. Về cách tiến hành công tác tuyên giáo, Người chỉ rõ: Quá trình tiến hành công tác tuyên giáo phải đảm bảo tính chân thực, để nhân dân nhận thức đúng và hành động đúng đường lối của Đảng.

Rõ ràng, công tác tuyên giáo là một nghề đặc thù, vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật. Do đó, “Nghề Tuyên giáo” không chỉ đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao mà còn phải có cả nghệ thuật trong quá trình tác nghiệp. Chính vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo chuyên nghiệp ở các cấp, thiết nghĩ, là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và cần thiết hiện nay nhằm góp phần làm cho công tác tuyên giáo của Đảng ngày càng có hiệu quả hơn.

Để làm được điều đó, trước hết không thể thiếu sự quan tâm của cấp ủy và ban tuyên giáo các cấp trong việc quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo cấp mình, nhưng nhân tố quan trọng là đòi hỏi mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo luôn có ý thức học tập, trao dồi bản thân mình để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, thiết nghĩ, mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo cần phải tích cực phấn đấu rèn luyện để có được các phẩm chất, năng lực, trình độ và kỹ năng sau đây:

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng và đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống lành mạnh, gương mẫu, luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm. Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Kiên trì và kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không hoang mang, không dao động trước sự tấn công chống phá của các thế lực thù địch và luôn vững vàng trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới.

- Có trình độ lý luận, tư tưởng và tri thức khoa học. Cán bộ tuyên giáo phải được đào tạo cơ bản để có trình độ về lý luận, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin; nắm vững di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, hiểu biết những quan điểm, tư tưởng của Đảng ta về công tác tuyên giáo. Kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với những quan điểm, tư tưởng, luận điệu sai trái đi ngược lại với lợi ích của Đảng, của dân tộc; có kiến thức văn hóa rộng, hiểu biết các lĩnh vực của đời sống xã hội…
- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; có năng lực nói, viết; có phong cách làm việc dân chủ, khả năng đối thoại với các đối tượng khác nhau; có khả năng giao tiếp, ứng xử, lôi cuốn quần chúng tham gia vào các quá trình tư tưởng; có khả năng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội theo hướng tích cực; có khả năng sử dụng các phương tiện công tác tư tưởng, nhất là các các phương tiện truyền thông đại chúng để tiến hành giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân…

- Bám sát thực tiễn, gắn bó mật thiết với nhân dân. Công tác tuyên giáo phải gắn với thực tiễn cuộc sống. Cán bộ làm công tác tuyên giáo phải chịu đi sâu, đi sát thực tế, để kịp thời giải đáp những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Phải bám sát thực tiễn, gần gũi với nhân dân thì cán bộ tuyên giáo mới có thể phát hiện được những diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội nảy sinh, những “điểm nóng”, những tình huống tư tưởng, trên cơ sở đó kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo. Hướng mạnh về cơ sở, cán bộ tuyên giáo mới có thể nhìn thấy rõ hơn những nhân tố mới, những kinh nghiệm hay để tổng kết và phổ biến rộng rãi trong toàn xã hội. Gắn với thực tiễn cũng chính là để mỗi cán bộ tuyên giáo phát hiện, đánh giá hiệu quả đi vào cuộc sống của các nghị quyết của Đảng. Có như vậy, hoạt động của đội ngũ cán bộ tuyên giáo mới sinh động, giàu sức sống và có tính thuyết phục.

- Chịu khó, tâm huyết với ngành, với nghề. Ngành nghề nào cũng cần sự hết lòng, tâm huyết với công việc, nhưng đối với những người làm tuyên giáo thì càng cần hơn, bởi nếu không tâm huyết thì chắc chắn không làm được “Nghề Tuyên giáo”. Và trên hết, các thế hệ đi trước hãy quan tâm, dạy dỗ, chỉ bảo nhiều hơn nữa, mạnh dạn giao việc và tin tưởng hơn vào đội ngũ cán bộ trẻ làm công tác tuyên giáo để họ xứng đáng là lớp kế cận của các anh, các chú sau này, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tư tưởng của Đảng trong những giai đoạn tiếp sau.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là những lời dạy của Bác về công tác tuyên giáo đã và đang tiếp sức cho những người làm công tác tuyên giáo hôm nay phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thật cao quý đã được Đảng và Nhân dân giao phó, góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước./.
 
Lâm Giàu
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16773999