Truy cập hiện tại

Đang có 31 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

(TGAG)- Sáng 21-12-2016, tại hội trường Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Hồng Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tham dự cần nghiên cứu, thảo luận, phân tích làm sâu sắc thêm những kết quả đạt được trong công tác năm 2016; giới thiệu những cách làm hiệu quả để địa phương, đơn vị học tập, chia sẻ kinh nghiệm; đồng thời phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế, những yếu tố mới tác động đến công tác Tuyên giáo; những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. Thảo luận, bổ sung về nhận định tình hình, phân tích kỹ phương hướng, các nhiệm vụ và đề xuất, kiến nghị thêm những giải pháp mang tính đột phá của công tác Tuyên giáo năm 2017, để công tác Tuyên giáo được chủ động, tích cực, thuyết phục, hiệu quả đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
 

Đồng chí Cao Quang Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Tuyên giáo năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Theo đó, năm 2016 công tác tuyên giáo của tỉnh đã nỗ lực đổi mới trong công tác tuyên truyền, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, đạt được những kết quả tốt. Toàn ngành tuyên giáo đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy để triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chính trị, tư tưởng, báo chí, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng có nhiều tiến bộ, chất lượng được nâng lên, như: tham mưu Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí… Việc tổ chức hội nghị báo cáo viên tổ chức định kỳ hằng tháng, được đánh giá cao về công tác tổ chức, nội dung thông tin. Bản tin Thông tin công tác tư tưởng và Trang thông tin điện tử Tuyên giáo An Giang ngày càng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt ở chi bộ, khai thác thông tin của các ngành và người dân... Các cấp Tuyên giáo trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tích cực, chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng và tâm trạng xã hội để tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là các sự kiện chính trị quan trọng; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chống “diễn biến hòa bình”, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, thù địch. Từng bước thực hiện đổi mới công tác tuyên giáo trên từng lĩnh vực, nhất là đối với công tác tư tưởng… Hội nghị đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu cho phương hướng hoạt động năm 2017 với tinh thần: nhanh nhạy, hiệu quả, thuyết phục, bám sát thực tiễn.

Các đại biểu được nghe Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu ý kiến với hội nghị; phát biểu tham luận của Ban Tuyên giáo Huyện ủy An Phú, Thành ủy Châu Đốc, huyện Phú Tân, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Tân Châu, Ban Tuyên giáo Thoại Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật với các nội dung về: tổ chức hội nghị tuyên truyền chuyên đề cho người cao tuổi ở các ấp; kinh nghiệm tổ chức nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; tình hình hoạt động báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng; kinh nghiệm tổ chức thực hiện các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở (đối tượng 5); đẩy mạnh công tác tham mưu cấp ủy, phối hợp với Ủy ban nhân dân và các ngành thuộc lĩnh vực khoa giáo; một số kết quả đạt được trong công tác dư luận xã hội…


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đánh giá rất cao hoạt động của công tác Tuyên giáo, ngành Tuyên giáo đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, của Đảng bộ tỉnh, thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng trong nhân dân, từ đó đề xuất với các cấp ủy Đảng, chính quyền đề ra những giải pháp phù hợp; định hướng tốt dư luận xã hội, tổ chức định hướng tuyên truyền báo chí hằng tháng; công tác tuyên truyền, triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; Chủ động trong công tác hướng dẫn, kiểm tra việc quán triệt các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác điều tra xã hội học, nắm bắt dư luận xã hội; hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản được quan tâm lãnh đạo, cải tiến về hình thức, nâng cao chất lượng về nội dung;… Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ ra những hạn chế của ngành Tuyên giáo đó là: Việc đổi mới phương thức công tác tuyên giáo còn chậm, hiệu quả chưa cao; công tác phản tuyên truyền trước những sự kiện, những vấn đề diễn ra trong thực tiễn của đất nước, của tỉnh chưa chủ động, nhạy bén; công tác triển khai nghị quyết cần đổi mới; việc chỉ đạo, phối hợp, thực hiện một số chủ trương, chính sách về lĩnh vực khoa giáo chuyển biến chưa rõ nét;…

Về nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Võ Anh Kiệt đề nghị ngành Tuyên giáo cần bám sát vào nhiệm vụ chính trị của tỉnh để tuyên truyền, nhất là tuyên truyền, quán triệt Chương trình phát triển nông nghiệp và chương trình phát triển hạ tầng du lịch nhằm tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, làm cho cán bộ đảng viên và nhân dân phải thông suốt, phải hiểu để tạo được sự đồng thuận. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đội ngũ cán bộ Tuyên giáo phải thực hiện chuẩn mực của Ngành đó là “Trung thành - Nhân ái - Sáng tạo - Hiệu quả”. Chủ động, linh hoạt trong công tác tuyên truyền và phản tuyên truyền, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; Đổi mới, nâng cao chất lượng việc sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh theo hướng đánh giá đúng thực trạng, tìm ra nguyên nhân và đề xuất chủ trương, giải pháp thời gian tới. Tiếp tục thực hiện Đề án 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, thực hiện có nề nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Xây dựng hệ thống bộ máy Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở phải đủ mạnh, có trình độ, năng lực, nắm bắt thực tiễn để phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền, công tác giáo dục trên địa bàn tỉnh...
 

Dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trên từng lĩnh vực công tác Tuyên giáo năm 2016./.

Tin, ảnh: Hùng Châu - Hòa Bình

Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
9069279