Truy cập hiện tại

Đang có 203 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Tân Châu thực hiện tốt công tác Tuyên giáo năm 2014


(TGAG)- Với tinh thần trách nhiệm đi đầu trong công tác tuyên truyền tại thị xã, hệ thống Tuyên giáo từ Thị xã đến cơ sở đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền và đạt nhiều kết quả tích cực góp phần quan trọng trong công tác truyền tải những chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, đặc biệt trong công tác củng cố tư tưởng, niềm tin trong cán bộ, đảng viên tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại từng địa phương, đơn vị.
  Công tác tuyên truyền đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Giúp các cấp ủy tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương lần thứ 8, 9  (khóa XI). Phối hợp với các ban, ngành có liên quan triển khai tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương… Đáng chú ý là công tác tổ chức triển khai có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chủ đề năm 2014 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; cuộc thi viết văn về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được cả hệ thống chính trị tham gia tích cực.
  Năm 2014, thị xã Tân Châu tiếp tục gặp nhiều khó khăn, do tác động của tình hình chung của cả nước, trong tỉnh, giá cả sản phẩm nông, thủy sản, các loại vật tư phục vụ cho sản xuất thiếu ổn định, hàng hóa tiêu dùng lại tăng, tác động bất lợi đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Do đó, công tác tuyên truyền của hệ thống tuyên giáo, nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng, toàn dân trong năm qua là nhiệm vụ chính trị, mà mỗi cấp ủy đảng, từng cán bộ làm công tác tuyên giáo trên địa bàn thị xã đã nỗ lực phấn đấu làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong nội bộ và định hướng dư luận. Nhất là tuyên truyền trong nhân dân thực hiện sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy, chương trình xây dựng nông thôn mới và nâng cao ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị... Đặc biệt là tuyên truyền phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; dư luận quan tâm đến tình hình sạt lở đất bờ sông ở một số xã, phường như phường Long Châu, xã Vĩnh Hòa, xã Châu Phong, xã Vĩnh Xương diễn biến khá phức tạp ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Qua đó, hệ thống tuyên giáo đã kịp thời tuyên truyền về các biện pháp xử lý đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của nhân dân.
  Định kỳ hằng tháng Ban Tuyên giáo Thị ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên thông tin thời sự về những sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, ngoại giao nổi bật trong tỉnh, trong nước và thế giới; những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và hệ thống báo cáo viên trong toàn thị xã. Từ đó, chất lượng đội ngũ báo cáo viên các cấp từng bước được nâng lên; chủ động tuyên truyền phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” và phòng chống sự xâm nhập của các văn hóa phẩm độc hại ảnh hưởng đạo đức xã hội; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về tình hình dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, tự do ngôn luận và công cuộc đổi mới của nước ta.
  Bằng nhiều nỗ lực và quyết tâm trong công tác tuyên truyền, năm 2014, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã mở hơn 100 lớp học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8, 9 (khóa XI) cho hơn 6.700 đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan ban, ngành, đoàn thể thị xã và hơn 4.000 lượt quần chúng nhân dân tham gia học tập. Ban Tuyên giáo Thị ủy tham mưu  Ban Thường vụ Thị ủy và chỉ đạo các tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải đăng ký nêu gương, phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng cơ quan, đơn vị, tính tự giác của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã tạo chuyển biến sâu sắc trong cả hệ thống chính trị, nhận thức của cán bộ, đảng viên ngày càng nâng cao, quần chúng nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp.
  Phát huy những kết quả đạt được, năm 2015, Ban Tuyên giáo Thị ủy tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội mà Nghị quyết Thị ủy đã đề ra, đặc biệt tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy trong công tác lãnh đạo tăng cường công tác tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đoàn kết đồng thuận trong toàn xã hội. Tuyên truyền cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước gắn với các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng và dân tộc. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền những thành tựu về kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

Lương Tuyết

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35182692