Truy cập hiện tại

Đang có 167 khách và không thành viên đang online

Giới thiệu bộ sách: Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển

(TGAG)- Bộ sách về Vùng đất Nam bộ gồm một bộ tổng quan Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển (2 tập), và một bộ chuyên khảo sâu (10 tập).

Bộ tổng quan Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển (2 tập), khổ 16 x 24cm, dày 1.309 trang, do Phan Huy Lê chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phát hành năm 2017, ngoài Chương mở đầu và Chương kết có 10 chương nội dung:

Tập 1: Gồm chương mở đầu và 6 chương nội dung.

+ Chương mở đầu: Vùng đất Nam Bộ trong nghiên cứu và nhận thức.
+ Chương I: Điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái tác động đến tiến trình lịch sử và đặc trưng văn hóa của vùng Nam Bộ.
+ Chương II: Vùng đất Nam Bộ từ cội nguồn đến thế kỷ VII.
+ Chương III: Vùng đất Nam Bộ từ thế VII đến thế kỷ XVI.
+ Chương IV: Vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX.
+ Chương V: Vùng đất Nam Bộ từ năm 1859 đến năm 1945.
+ Chương VI: Vùng đất Nam Bộ từ năm 1945 đến năm 2010.

Tập 2: Gồm 4 chương nội dung và chương kết.

+ Chương VII: Đặc trưng tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng cư dân Nam Bộ.
+ Chương VIII: Thiết chế quản lý xã hội ở Nam Bộ.
+ Chương IX: Tộc người và quan hệ tộc người ở Nam Bộ.
+ Chương X: Nam Bộ trong tiến trình Việt Nam hội nhập khu vực và thế giới.
+ Chương kết: Nam Bộ, một không gian lịch sử - văn hóa đa dạng và năng động.


Đây là một công trình khoa học nghiên cứu công phu, nghiêm túc, được tiến hành bởi đội ngũ các nhà khoa học trên nhiều lĩnh vực khác nhau và nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội đến quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế.

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc, các nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên các học viện, nhà trường và các nhà lãnh đạo, quản lý, các địa phương, đơn vị một khối lượng tri thức lớn, khá đầy đủ và chân xác về vùng đất Nam Bộ, phục vụ công tác học tập, nghiên cứu; cung cấp cơ sở lịch sử, pháp lý vững chắc phục vụ cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Xin trân trọng giới thiệu bộ sách: Vùng đất Nam bộ - Quá trình hình thành và phát triển đến bạn đọc!

Phòng LLCT&LSĐ


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18117256