Truy cập hiện tại

Đang có 75 khách và không thành viên đang online

Công tác Lịch sử Đảng

Nhân tố quyết định thành công của cách mạng Việt Nam

(TGAG)- Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Sự ra đời của ĐCSVN là sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc.

Ngay từ khi ra đời Đảng ta đã chỉ rõ: “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Mục tiêu đó được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể với những nhiệm vụ và phương pháp phù hợp.

Vào cuối những năm 30, đầu những năm 40 của thế kỷ XX, với sự phân tích  tình hình trong nước và thế giới, Đảng ta đã dự báo chính xác rằng: thời cơ thuận lợi cho một cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền đã tới gần và thành công của cách mạng Việt Nam là điều chắc chắn. Cách mạng Tháng Tám 1945 nổ ra và thắng lợi, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á ra đời đã chứng minh cho điều đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Do sự lãnh đạo sáng suốt và kiên quyết của Đảng, do sự đoàn kết và hăng hái của toàn dân trong và ngoài mặt trận Việt Minh, cuộc cách mạng Tháng Tám đã thắng lợi”.

Trong lúc chính quyền non trẻ đang phải đương đầu với biết bao thử thách, khó khăn thì thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta lần nữa, lực lượng quân sự chênh lệch quá lớn và hoàn toàn bất lợi cho ta, nhưng do nắm vững quy luật khách quan, hiểu rõ ý chí và nguyện vọng của nhân dân, Đảng đã vạch ra đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ và khẳng định một cách chắc chắn: “ta nhất định thắng, địch nhất định thua”, “kháng chiến nhất định thắng lợi”. Với chiến thắng Điện Biên Phủ tháng 5-1954 đã làm phá sản hoàn toàn âm mưu xâm lược và đập tan ách áp bức bóc lột của thực dân Pháp, đã minh chứng hùng hồn cho sự khẳng định đanh thép của Đảng ta.

Sau khi đánh bại thực dân Pháp, miền Bắc được hòa bình nhưng nhân dân miền Nam phải tiếp tục đương đầu với đế quốc Mỹ xâm lược. Lúc bấy giờ, Đảng ta chủ trương thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, thống nhất nước nhà. Những thắng lợi của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và cuộc tổng tiến công “thần tốc, táo bạo, bất ngờ” vào mùa Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước bước vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội đã khẳng định tính đúng đắn của việc thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng của Đảng.

Những năm đầu của thời kỳ cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (1975 – 1985), mặc dù còn có những khuyết điểm do duy trì cơ chế tập trung bao cấp không còn phù hợp, việc hoạch định và thực hiện đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa, có lúc, có nơi đã mắc sai lầm khuyết điểm chủ quan, duy ý chí. Nhưng Đảng ta đã mạnh dạn nhận khuyết điểm và sửa sai; đã đưa ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Trong bối cảnh quốc tế hết sức phức tạp, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đỗ, các thế lực thù địch không ngừng chống phá với âm mưu xóa bỏ thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã giành được. Nhưng Đảng ta đã giữ vững vai trò lãnh đạo, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua mọi sóng to, gió lớn, tiếp tục tiến lên, tiến hành thành công công cuộc đổi mới đất nước, đưa nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, bước sang một thời kỳ mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

Với những thắng lợi đã giành được, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước đã thoát khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới... đã minh chứng và khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu khách quan, là nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng Việt Nam./.

Phòng LLCT&LSĐ
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37801101