Truy cập hiện tại

Đang có 124 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Đảng bộ Châu Đốc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(TGAG)- Qua hơn 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05), các chuyên đề của Trung ương và chuyên đề của Tỉnh ủy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm”, Đảng bộ thành phố Châu Đốc tổ chức học tập và phát động làm theo trong hệ thống chính trị và ngoài nhân dân đạt nhiều kết quả: Đã tổ chức học tập, triển khai, quán triệt Chỉ thị 05, các văn bản của Tỉnh ủy gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XII); các thông báo kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và Nghị quyết của Thành ủy… được 93 lớp với 19.594 lượt người tham gia học tập, trong đó có 16.047 lượt đảng viên, đạt 95,58%.

Đảng bộ thành phố xây dựng Kế hoạch số 27-KH/TU, ngày 20-10-2016 chọn nội dung đột phá cho cả nhiệm kỳ về “Sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị”, qua đó phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao và đạt một số kết quả nổi bật: Tổ chức đối thoại giữa Đảng, Chính quyền với nhân dân phường, xã mỗi năm 2 lần (thực hiện từ năm 2014) đã giải quyết dứt điểm 938/1.008 vấn đề mà người dân có ý kiến qua 11 lần đối thoại, từ đó tạo được sự tin tưởng trong nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính: giảm 20% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định; tăng cường hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, đã có 05/27 dự án đăng ký được triển khai với số vốn trên 500 tỷ đồng, ba năm liền (từ 2016 - 2018) Châu Đốc được UBND tỉnh xếp hạng Nhất các đơn vị cấp huyện. Tập trung phát triển du lịch, hạn chế tệ chèo kéo, lừa gạt du khách tại khu du lịch Núi Sam, triển khai Quyết định số 2098/QĐ-TTg, ngày 27-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 2646/QĐ-BVHTTDL, ngày 13-7-2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công nhận Khu du lịch Quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 45-KH/TU, ngày 12-6-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy phát động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội. Qua đó, cán bộ, đảng viên thành phố đóng góp hơn 1 tỷ đồng… góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố còn 0,66%. Ngoài ra, các đồng chí lãnh đạo thành phố vận động được trên 10 tỷ đồng mỗi năm để xây dựng cầu, đường, thực hiện an sinh xã hội…Xây dựng Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13-3-2018 và Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 30-7-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII, đã thực hiện mô hình: Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; bí thư đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã ở 04/07 đơn vị; sáp nhập Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục Thể thao thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao.

Thành phố tổ chức sơ kết và khen thưởng 08 tập thể và 14 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Với sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cho thấy rõ công tác triển khai, tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được thực hiện một cách nghiêm túc, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 05 cũng còn những hạn chế nhất định, đó là: Việc lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề hàng quý và nội dung sinh hoạt hàng tháng ở một vài chi bộ chưa phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, việc thảo luận và đề ra giải pháp thực hiện còn chung chung. Việc giới thiệu các mô hình hay, tiêu biểu để khen thưởng, nhân rộng còn chậm, thiếu tính liên tục. Một vài cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện chưa sát với nhiệm vụ được giao, chưa thực sự gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt hiệu quả cao, thường xuyên và thực chất hơn nữa, thời gian tới, Đảng bộ thành phố Châu Đốc tập trung thực hiện các giải pháp sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt một cách hệ thống, thường xuyên, liên tục Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, gắn với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Hai là, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc thường xuyên, tự giác của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; của từng cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Từng tổ chức đảng, đơn vị và cá nhân tiếp tục xây dựng cam kết thực hiện bằng những nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp.

Ba là, đổi mới tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bốn là, tổ chức sơ kết, tổng kết Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện các nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Châu Đốc
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16659939