Truy cập hiện tại

Đang có 154 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

An Giang - một năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

(TGAG)- Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 23/9/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến năm 2021, Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 30/3/2017 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 526/KH-UBND ngày 07/10/2016 và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để triển khai thực hiện. Năm 2017, Trung ương ban hành Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang xác định nội dung của tỉnh là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm” làm nội dung sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị.

Qua một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW với kết quả tự kiểm tra của các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, khảo sát, kiểm tra của Bộ phận giúp việc của tỉnh đối với các Đảng ủy và tham dự họp với nhiều chi bộ cơ sở,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy có sơ kết 1 năm  thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017 trong toàn Đảng bộ, có thể khái quát như sau:

- Việc tổ chức quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW có gắn kết với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và nhiệm vụ chính trị của địa phương khá tốt, ghi nhận tại 16 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy có 691 lớp triển khai, với 57.428 đảng viên học tập, đạt 96,96%, hầu hết các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện của tập thể, chọn ra được những vấn đề nổi cộm, bức xúc để tập trung lãnh đạo, giải quyết dứt điểm. Đảng viên xây dựng kế hoạch làm theo thể hiện sự quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công tác tuyên truyền của Báo, Đài và các phương tiện truyền thông được quan tâm thường xuyên. Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từ tháng 6/2016 đến tháng 3/2017 có 1.666 tác phẩm tham gia. Ban tổ chức cuộc thi đã chọn được 76 tác phẩm có chất lượng cao để trao giải nhân Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2017).

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, các địa phương, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên đã, đang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; các phong trào thi đua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” , “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng nông thôn mới, ngành công an có cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn vì dân phục vụ”... tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Năm 2017, tiếp tục có những phong trào, mô hình tốt, gương điển hình tiêu biểu được ghi nhận và tuyên dương, như phong trào thi đua “Thanh niên học tập và làm theo lời Bác”; “Quân y 5 tốt” của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; mô hình “Bộ đội Biên phòng tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Nâng cao y đức và nâng cao chất lượng khám và điều trị, chăm sóc người bệnh”, các hoạt động xã hội từ thiện, giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học, chung sức xây dựng cầu, đường nông thôn... ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ. Năm qua, tỉnh có 01 cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen; 104 tập thể và 133 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen với thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết quả chung nhất, là vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu có sự chuyển biến tích cực. Tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có tiến bộ, góp phần giảm sự phiền hà, nhũng nhiễu, thái độ vô cảm đối với nhân dân.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vẫn còn những tồn tại cần phải khắc phục. Đó là, nhiều cấp ủy còn chậm trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức học tập. Tinh thần, thái độ học tập của một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu nghiêm túc, xây dựng kế hoạch làm theo còn chung chung, sao chép, hình thức, chưa sát nhiệm vụ được giao. Việc học tập chưa trở thành công việc thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị.

Thời gian tới, các tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan ,đơn vị cần tập trung những việc trọng tâm sau:

- Cần nhận thức đầy đủ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phải trở thành công việc thường xuyên, tự giác của từng tổ chức và mỗi cán bộ, đảng viên, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp càng phải được thể hiện rõ nét.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những cách làm hay, phong trào tốt, gương điển hình tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực để việc học tập và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong cuộc sống.

- Các địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung thực hiện, trước mắt  hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017.

- Xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

CAO QUANG LIÊM
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17572742