Truy cập hiện tại

Đang có 53 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Qua bốn năm làm theo gương Bác ở Đảng bộ huyện An Phú

(TGAG)- Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trên địa bàn huyện An Phú xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học và làm theo Bác.

Các mô hình hay, cách làm sáng tạo được triển khai, nhân rộng. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Kết quả, 4 năm có 348 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động ở các cấp, các ngành, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ huyện.

Tổ chức quán triệt, triển khai làm theo lời Bác

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Kế hoạch số 23-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, Huyện ủy An Phú đề ra kế hoạch số 09-KH/HU về tiếp tục tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được các chi, đảng bộ trong huyện đặc biệt quan tâm, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là công việc thường xuyên quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Hầu hết, các chi đảng bộ đã tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên, bên cạnh việc chủ động hướng dẫn xây dựng bộ máy và quy chế làm việc của bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị 03; hướng dẫn học tập từng chuyên đề, theo chủ đề hằng năm đến đoàn viên, hội viên các đoàn thể. Qua đó, 100% cán bộ, đảng viên đăng ký học tập theo Bác, tạo sức lan tỏa ngày càng rộng lớn với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, kể cả đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong huyện. Toàn Đảng bộ huyện thể hiện quyết tâm đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành hoạt động thường xuyên trong từng chi bộ qua việc thực hiện tốt chương trình sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng lồng ghép nội dung học tập và làm theo Bác. Hằng năm, các chi, đảng bộ đều tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03 gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Bộ phận giúp việc được kiện toàn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, các ngành các cấp đã chủ động sáng tạo có nhiều cách làm hay, thực sự trở thành cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng.

Không chỉ dừng lại trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, việc học tập và làm theo gương Bác được nhân rộng trong quần chúng nhân dân. Xuất hiện ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân tham gia tốt các phong trào phục vụ lợi ích cộng đồng; làm tốt công tác xã hội từ thiện… công tác tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác ngày càng được chú trọng.

Xuất hiện nhiều mô hình làm tốt, cách làm hay chủ động, sáng tạo

Nhiều sáng kiến, cách làm mới, mô hình hay, được triển khai thực hiện và nhân rộng trong toàn xã hội, gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… tạo sự lan tỏa trong xã hội, sự đồng thuận trong nhân dân, như các mô hình “hiến đất làm lộ giao thông nông thôn”, “mô hình đường ra cánh đồng” của Đảng ủy xã Quốc Thái với tổng kinh phí gần 01 tỷ đồng; mô hình vận động nhân dân và mạnh thường quân xây dựng khu nghĩa địa vượt lũ của Đảng ủy xã Phú Hữu và phát động trong cán bộ, đảng viên gây quỹ, cất mới và sửa chữa nhà cho đảng viên có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí trên 860 triệu đồng; Đảng ủy thị trấn An Phú cũng tích cực vận động các tổ chức, cá nhân hiến đất, mở rộng mặt đường Nguyễn Hữu Cảnh, với kinh phí trên 240 triệu đồng; các địa phương trên địa bàn huyện còn làm tốt, việc nhận giúp đỡ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo hiếu học tiếp tục được đến trường…
 
Cùng với những kết quả đạt được đã lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo gương Bác để biểu dương khen thưởng kịp thời, nhằm tiếp tục khuyến khích toàn dân tham gia học và làm theo Bác trong thời gian tới bằng những việc làm thiết thực, hành động cụ thể. Qua 4 năm thực hiện, huyện An Phú đã có 348 tập thể và cá nhân, tính riêng trong năm 2014 có 70 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Nhằm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 trong thời gian tới, Huyện ủy An Phú tiếp tục chỉ đạo nghiêm túc việc học tập chuyên đề theo chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

Đ/c Lê Quan Trung, Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy An Phú cho biết bên cạnh những kết quả đạt được qua 04 năm thực hiện chỉ thị 03 của Đảng bộ huyện An Phú, thì trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện, còn bộc lộ một số mặt tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới và những năm tiếp theo. Về những giải pháp thực hiện trong thời gian tới, Đ/c Phó Trưởng Ban tuyên giáo cho biết thêm: “tiếp tục thực hiện chỉ thị 03 về học và làm theo gương Bác trong thời gian tới cần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ huyện, đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp về mục đích, ý nghĩa chiến lược, tính chất lâu dài của việc học và làm theo Bác, phát huy vai trò đồng chí Bí thư cấp ủy trong chỉ đạo và kiểm tra, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận giúp việc. Đồng thời coi trọng coi trọng công tác tự kiểm tra tại các chi, Đảng bộ cơ sở; kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức triển khai thực hiện với hướng dẫn, động viên, tạo điều kiện, quan tâm phát hiện, biểu dương kịp thời  và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện, kết hợp lồng ghép việc thực hiện chỉ thị 03 với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “một số vấn đề về xây dựng Đảng hiện nay”, chú trọng việc xây dựng, tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức hàng năm phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện của các cấp ủy trực thuộc, đặc biệt trong đó đề cao việc tự đánh giá, tự rút kinh nghiệm”

Có thể nói, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị đã tạo sự chuyển biến đáng kể trong nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng cũng như trong bộ phận cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện An Phú đã đi vào nề nếp, thiết thực hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cơ quan, đơn vị ý thức tự giác, tự rèn luyện của các cá nhân không ngừng nâng lên, qua đó, kịp thời, biểu dương và nhân rộng các mô hình sáng tạo, cách làm hay, hiệu quả góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. 

Huỳnh Như

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16774545