Truy cập hiện tại

Đang có 471 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII)

(TUAG)- Từ ngày 04/11, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành tiến hành kiểm tra 53 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy về thực hiện các chỉ tiêu giao ước thi đua năm 2020 (chi bộ 10 chỉ tiêu, đảng bộ 11 chỉ tiêu), theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Chuyên đề 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Qua kiểm tra bước đầu, nhìn chung các chi, đảng bộ nghiêm túc thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy và các nội dung thi đua, lưu trữ hồ sơ ngăn nắp, có nghiên cứu đặt ra cách làm mới để nâng cao chất lượng, đăng ký công trình phần việc “làm theo” rất thiết thực gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và trong các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở; sinh hoạt học tập chuyên đề, tác phẩm Hồ Chí Minh và học tập các mẩu chuyện đạo đức Hồ Chí Minh thường xuyên tại chi bộ, kiểm tra đảng viên chấp hành hàng tháng gắn kiểm tra bản cam kết tu dưỡng thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng… Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tính nêu gương thể hiện rõ hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một số việc cần rút kinh nghiệm như: một số chi, đảng bộ báo cáo hành tháng chưa đầy đủ và chưa đúng thời gian quy định, mục đích yêu cầu báo cáo để nắm tình hình và việc sinh hoạt chi bộ định kỳ theo Điều 30, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; một số bản cam kết chưa có sự đầu tư, tự giác lựa chọn nội dung cam kết gắn với chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; một số đơn vị chưa đăng ký mô hình, cách làm mới sáng tạo hoặc có đăng ký nhưng không mang tính mới, giống nhiệm vụ thường xuyên, giống công trình phần việc; việc tuyên tuyền giới thiệu gương tốt tại cơ quan, đơn vị còn ít; sinh hoạt chuyên đề Hồ Chí Minh chưa liên hệ tại chi bộ để rút kinh nghiệm và vận dụng làm theo tư tưởng, lời dạy của Bác về công tác xây dựng Đảng về thực hiện các nguyên tắc trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh…Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã trao đổi rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện và nhắc nhở các cấp ủy đảng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hơn để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất, mỗi cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các tổ chức phải thực sự làm gương trong nhận thức và hành động để tác động và cổ vũ cấp dưới làm theo, thiết lập nền nếp, kỷ cương trong mỗi tổ chức, đồng thời tiếp tục tuyên truyền lan tỏa trong cộng đồng dân cư, tạo phong trào “Người người học tập, nhà nhà học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng ý thức, tinh thần trách nhiệm công dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ gắn liền sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước./.

Trần Thị Bé Năm
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21360155