Truy cập hiện tại

Đang có 89 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho Cách mạng Tháng Tám giành thắng lợi

(TGAG)- Sau khi Pháp chiếm nước ta, dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu yêu nước, Nhân dân ta từ Nam chí Bắc không cam chịu làm nô lệ, lớp lớp, trùng trùng, không tiếc máu xương, anh dũng vùng lên… Nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc đứng trước cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối.

Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đó, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước. Sau nhiều năm bôn ba khắp năm châu, bốn biển, Người đã giác ngộ, tìm thấy con đường giải phóng dân tộc. Người khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Người còn chỉ rõ: “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công, và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật, không phải tự do và bình đẳng giả dối như đế quốc chủ nghĩa Pháp khoe khoang…”.

Điểm đặc sắc ở Hồ Chí Minh là trong khi Quốc tế Cộng Sản cho rằng: cách mạng ở thuộc địa phải phụ thuộc vào cách mạng ở chính quốc thì  với thực tiễn của chính mình, Người đã có những đề xuất táo bạo, hết sức trí tuệ, vô cùng bản lĩnh. Cuối năm 1924, Người có báo cáo chính thức với Quốc tế Cộng sản: Mác đã xây dựng học thuyết của mình trên một triết lý nhất định của lịch sử nhưng là lịch sử châu Âu, mà châu Âu chưa phải là toàn thể nhân loại. Do đó, cần “Xem xét lại chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử của nó, củng cố nó bằng dân tộc học phương Đông”; Người còn chỉ ra ở phương Đông nói chung, Việt Nam nói riêng, “Cuộc đấu tranh giai cấp không diễn ra giống như ở phương Tây”. Do vậy, cũng không thể áp dụng rập khuôn lý luận đấu tranh giai cấp của  Mác. Người khẳng định: “Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của đất nước”. “Giờ đây, người ta sẽ không thể làm được gì cho người An Nam nếu không dựa trên các động lực vĩ đại, và duy nhất trong đời sống xã hội của họ”. Mặt khác, với tầm nhìn xa, trông rộng, ngay từ năm 1921, Người đã dự báo: “Ngày mà hàng trăm triệu nhân dân châu á bị tàn sát và áp bức thức tỉnh để gạt bỏ sự bóc lột đê tiện của một bọn thực dân lòng tham không đáy, họ sẽ hình thành một lực lượng khổng lồ, và trong khi thủ tiêu một trong những điều kiện tồn tại của chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa đế quốc, họ có thể giúp đỡ những người anh em mình ở phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn”.

Năm 1930, thay mặt Quốc tế Cộng sản, Người chủ trì Hội nghị hợp nhất các nhóm cộng sản Việt Nam thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, vạch ra đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Sự ra đời của Đảng ta đánh dấu việc xác lập vai trò lãnh đạo của Đảng đối với toàn dân tộc.

Năm 1941, sau 30 năm xa Tổ quốc, Bác về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Tháng 5/1941, Người chủ trì Hội Nghị Trung ương lần thứ Tám. Hội nghị nhấn mạnh: “Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”.

Đến tháng 8/1945 trước sự tấn công ồ ạt của Liên Xô và Đồng Minh (rạng sáng ngày 09/8/1945, Hồng quân Liên Xô tấn công và đã đánh tan 01 triệu quân Quan Đông, giải phóng toàn bộ vùng Đông Bắc Trung Quốc, miền Bắc Triều Tiên) buộc Nhật Hoàng phải tuyên bố chấp nhận đầu hàng vô điều kiện.

Ngay sau khi nghe tin Nhật đầu hàng, Bác cùng Thường vụ Trung ương Đảng phát động tổng khởi nghĩa trên toàn quốc. Ngay đêm ngày 13/8/1945, Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc ra Quân lệnh số 1: “Hỡi quân, dân toàn quốc! Giờ tổng khởi nghĩa đã đến! Cơ hội có một cho quân, dân Việt Nam vùng dậy giành lấy quyền độc lập cho nước nhà”. Ngày 16/8/1945, Đại hội Quốc dân được triệu tập tại Tân Trào, Hội nghị đã thành lập Uỷ ban giải phóng dân tộc do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân ta đã nhất tề đứng lên, tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong khắp cả nước, chỉ trong vòng 15 ngày (từ ngày 14/8 đến ngày 28/8/1945) cuộc Tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên Ngôn độc lập long trọng tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Cách Mạng Tháng Tám thắng lợi đã khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ thực tiễn phong phú, Đảng đã rút ra một trong những bài học kinh nghiệm lớn là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau.

Tiếp bước và phát huy truyền thống của cuộc Cách Mạng Tháng Tám vĩ đại; chúng ta giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Trung Thành


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19079551