Truy cập hiện tại

Đang có 98 khách và không thành viên đang online

Công tác Khoa giáo

Hiệu quả chương trình phối hợp - cơ sở để nâng cao chất lượng công tác Khoa giáo

(TGAG)- Công tác Khoa giáo là nền tảng đối với toàn bộ chiến lược phát triển con người và chiếm vị trí trọng yếu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Bởi nó tập trung vào các vấn đề quan trọng của xã hội bao gồm: giáo dục và đào tạo; khuyến học, khuyến tài; khoa học và công nghệ; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo vệ tài nguyên, môi trường; thể thao và du lịch; công tác gia đình, bình đẳng giới, chăm sóc và bảo vệ trẻ em; dạy nghề và giải quyết việc làm; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân; vấn đề đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và các lĩnh vực liên quan đến đội ngũ trí thức. Chính bởi tầm quan trọng của công tác Khoa giáo, nên những chủ trương, chính sách của Đảng liên quan đến công tác Khoa giáo tại địa phương khi ban hành phải sát và phù hợp với tình hình thực tế, để làm được việc này đòi hỏi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan trực tiếp tham mưu cho Tỉnh ủy trong việc ban hành các chủ trương, chính sách của Đảng liên quan đến công tác Khoa giáo nhận được sự phối hợp từ Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, đơn vị trong khối. Hiệu quả của công tác phối hợp chính là cơ sở để nâng cao chất lượng công tác trên lĩnh vực Khoa giáo.

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Chương trình phối hợp công tác về lĩnh vực Khoa giáo giai đoạn 2014 - 2016; sau 03 năm triển khai thực hiện, công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành trong khối Khoa giáo đã thu được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho Tỉnh ủy trong việc lãnh đạo và ban hành những quyết sách, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội đối với việc triển khai các nhiệm vụ liên quan đến các lĩnh vực Khoa giáo mà cộng đồng xã hội quan tâm.

Cụ thể, trong giai đoạn 2014 - 2016 công tác phối hợp đạt nhiều kết quả quan trọng: tham mưu Tỉnh ủy ban hành 14 báo cáo sơ kết; 08 báo cáo tổng kết; thực hiện báo cáo chuyên đề 09 nội dung theo yêu cầu của Trung ương. Thẩm định, góp ý kiến 07 văn bản dự thảo chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động, đề án...  trên các lĩnh vực khoa giáo. Phối hợp các ngành tỉnh và Trung ương tiến hành 04 đợt kiểm tra, khảo sát về các lĩnh vực: bảo hiểm y tế; đông y, HIV/AIDS; biến đổi khí hậu, hạn hán, nhiễm mặn và sử dụng hóa chất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp; phổ cập giáo dục, phân luồng học sinh và xóa mù chữ. Phối hợp với 05 sở, ngành mở 96 lớp tập huấn, tuyên truyền  về chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực môi trường, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khoa học, công nghệ, phát triển du lịch và đảm bảo trật tự an toàn giao thông..., với hơn 8.000 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp tham gia. Từ kết quả này cho thấy, việc xây dựng và thực hiện Chương trình phối hợp về lĩnh vực Khoa giáo là vô cùng cần thiết.

Tuy nhiên, để thực hiện tốt công tác phối hợp trong thời gian tới, bên cạnh duy trì, phát huy những mặt làm được, không thể không nhìn lại những hạn chế trong việc triển khai thực hiện của hai bên: (1) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, công tác nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, phát hiện những vấn đề bức xúc nảy sinh trên các lĩnh vực Khoa giáo có lúc chưa kịp thời. Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các ngành trong khối Khoa giáo chưa tiến hành thường xuyên; (2) Ủy ban nhân dân tỉnh, việc cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động Khoa giáo chưa thường xuyên; thiếu thông tin về một số hội nghị có liên quan đến lĩnh vực Khoa giáo đối với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Do vậy, để công tác phối hợp trong thời gian tới được nâng cao, đạt hiệu quả cần sự nỗ lực cố gắng của 2 bên trong việc thực hiện vai trò của mình trong Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2011.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần chủ động liên hệ chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành khối Khoa giáo làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy trong việc lãnh đạo và ban hành những quyết sách; trong việc sơ, tổng kết chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động; hướng dẫn, giám sát và theo dõi công tác tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Trung ương, Tỉnh ủy trên các lĩnh vực Khoa giáo. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt vai trò chủ trì thẩm định, góp ý dự thảo các văn bản cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Theo dõi tình hình tư tưởng dư luận xã hội phát hiện những vấn đề cộng đồng xã hội quan tâm trên lĩnh vực Khoa giáo; đôn đốc các ngành trong khối Khoa giáo thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, cần thường xuyên cung cấp thông tin các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực Khoa giáo cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chỉ đạo các sở, ngành khối Khoa giáo phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong việc tham mưu Thường trực Tỉnh ủy xây dựng dự thảo nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch hành động; kiểm tra, khảo sát việc triển khai thực hiện; sơ kết, tổng kết các chủ trương, chính sách của Đảng thuộc lĩnh vực Khoa giáo đã ban hành. Cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định, góp ý các đề án, chương trình, kế hoạch của đơn vị có nội dung liên quan; kịp thời thông tin cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, những bức xúc nảy sinh, đồng thời cùng nghiên cứu, tìm giải pháp tham mưu cho cấp ủy trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực Khoa giáo.

Những nỗ lực của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh trong thực hiện Chương trình phối hợp sẽ đưa công tác Khoa giáo của tỉnh nâng lên một tầm cao hơn, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về Khoa giáo đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh nhà.

ĐĂNG GIAI
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37581887