Truy cập hiện tại

Đang có 129 khách và không thành viên đang online

Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng: Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5

(TGAG)- Sáng ngày 02-8, Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Xe - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối chủ trì và kết luận hội nghị.


Đồng chí Hồ Việt Hiệp - UVBTV ,Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết

Hội nghị tập trung quán triệt 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, Đảng ủy Khối tổ chức triển khai Kế hoạch số 25-KH/TU, ngày 18/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 23/5/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về giám sát trong Đảng; xem phim tư liệu chuyên đề Cách mạng công nghiệp 4.0.


Các đại biểu tham gia học nghị quyết

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Xe nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đây là đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền sâu rộng nhằm quán triệt, cung cấp thêm và giúp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt trong toàn Đảng bộ Khối nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII; đồng thời vận dụng các mục tiêu, những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X và các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Tuấn Linh


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38235632