Truy cập hiện tại

Đang có 105 khách và không thành viên đang online

Đảng ủy Sư đoàn 330 tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(TUAG)- Đảng ủy Sư đoàn 330 (Quân khu 9) vừa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đại tá Huỳnh Văn Ngon, Ủy viên Đảng ủy Quân khu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì Hội nghị.Trong 02 ngày (04 và 05/5), sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của 03 Trung đoàn và toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của các cơ quan, đơn vị khối Sư đoàn bộ và Trường bắn Chi Lăng đã tham gia học tập, nghiên cứu 05 chuyên đề: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng an ninh; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.


Đại tá Huỳnh Văn Ngon - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn phát biểu tại Hội nghị

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đảng, đất nước và dân tộc trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động, thực tế, đồng chí Huỳnh Văn Ngon, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn yêu cầu đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia lớp học cần nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, nhất là nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Từ đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, kịp thời khắc phục những khó khăn, thử thách, khơi dậy tinh thần và ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
    
Sau hội nghị, các Đảng bộ trực thuộc tiếp tục tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên và hạ sĩ quan, binh sĩ trong toàn đơn vị, đồng thời tiến hành viết thu hoạch theo nội dung các chuyên đề đã học./.

Nguyễn Hảo, Thành Nhân (Tịnh Biên)
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22560003