Truy cập hiện tại

Đang có 156 khách và không thành viên đang online

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII

(TUAG)- Sáng ngày 27/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đến dự khai mạc tại điểm cầu chính có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị.


Điểm cầu tại Văn phòng Tỉnh ủy

Điểm cầu tỉnh An Giang có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đến dự, có 03 điểm cầu cấp tỉnh, 18 điểm cầu cấp huyện, 133 điểm cầu cấp xã, với 10.216 đại biểu tham dự.


Điểm cầu tại hội trường tỉnh

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhất là người đứng đầu nghiêm túc thực hiện nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đây là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân; phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc. Kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt, tuyên truyền; nhấn mạnh, làm rõ những vấn đề mới, cốt lõi; nêu cao trách nhiệm của báo cáo viên, người đứng đầu cấp ủy trong báo cáo truyền đạt Nghị quyết, cũng như cán bộ, đảng viên trong học tập Nghị quyết, đặc biệt là sự nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp.

Điểm cầu tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 27 - 28/3/2021, đại biểu nghiên cứu 5 chuyên đề gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia./.

Nguyễn Lam
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25057828