Truy cập hiện tại

Đang có 21 khách và không thành viên đang online

Tri Tôn khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa II/2019

(TGAG)- Ngày 24/7/2019 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tri Tôn phối hợp với Ban xây dựng đảng huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đảng viên mới khóa II/2019 cho 47 học viên là đảng viên dự bị đến từ các chi, đảng bộ cơ quan, ban ngành huyện và các xã, thị trấn.

Nội dung giảng dạy được thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 71-HD/BTGTU ngày 06/11/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Lớp học sẽ diễn ra từ ngày 24/7/2019 đến ngày 02/8/2019, bao gồm thời gian lên lớp 5,5 ngày với 10 bài giảng chính và một chuyên đề bổ trợ; nghiên cứu, thảo luận 1,5 ngày; 1 buổi kiểm tra; 1 buổi bế giảng, khen thưởng.


Những nội dung chính gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ; xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; (đây là nội dung mới được bổ sung); Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Chuyên đề bổ trợ năm nay được Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện báo cáo chuyên đề "Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn mới".

Phát biểu sinh hoạt lớp, Ban Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện yêu cầu Chủ nhiệm lớp, Ban cán sự lớp học hết sức nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đ/c học viên lớp học tập. Yêu cầu các học viên phải nghiêm túc thực hiện nội quy lớp học, quy chế học tập.

Cuối khóa học có kiểm tra viết, học viên đạt yêu cầu sẽ được Giám đốc Trung tâm BDCT huyện cấp Giấy chứng nhận hoàn thành lớp đảng viên mới, đây cũng là điều kiện bắt buộc để đảng viên dự bị chuyển thành đảng viên chính thức.

Trước đó, vào tháng 4/2019 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cũng đã mở 1 lớp khóa I/2019 cho 75 học viên dự học./.

Trần Văn Hợp

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16061582