Truy cập hiện tại

Đang có 225 khách và không thành viên đang online

Tri Tôn khai giảng lớp Cập nhật kiến thức Lý luận chính trị cho đối tượng 5

(TGAG)- Thực hiện chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, đảng viên cơ sở. Từ ngày 10/4/2019 đến ngày 17/5/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tri Tôn kết hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy và các ban ngành liên quan, tổ chức mở 4 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 5. Các cơ quan, đơn vị phân công cán bộ, đảng viên lần lượt dự học theo 4 đợt.

Sáng ngày 10/4/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã tiến hành khai giảng lớp học thứ nhất với số lượng tham dự 82 học viên gồm cán bộ, đảng viên từ các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn. Đây cũng là lớp thứ bảy mà thời gian qua Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã mở.
    


Mỗi lớp được tiến hành học tập trong thời gian 3 ngày, các cán bộ đảng viên được nghiên cứu 4 chuyên đề gồm: (1) Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ mới; (2) Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; (3) Quan điểm của Đảng về tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; (4) Thành tựu kinh tế Việt Nam sau 30 năm đổi mới. Kinh tế Việt Nam năm 2018 và triển vọng 2019. Và một chuyên đề bổ trợ nói về tình hình kinh tế xã hội của địa phương thời gian qua.

Trong quá trình học tập học viên sẽ cập nhật bổ sung một số quan điểm chỉ đạo, các nghị quyết khóa XII của Đảng, đặc biệt là nghị quyết hội nghị lần thứ 4, 5, 6, 7, 8. Đây là đợt sinh hoạt chính trị nhằm giúp cán bộ đảng viên nắm vững những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đạo đức và sự hiểu biết về thành tựu khoa học kỹ thuật, kinh tế nước ta, từ đó có thái độ đúng đắn và đề ra mục tiêu phấn đấu cho bản thân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và xây dựng địa phương phát triển toàn diện. Cuối khóa học các học viên được Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới.

Trần Văn Hợp
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17516211