Truy cập hiện tại

Đang có 99 khách và không thành viên đang online

Chợ Mới: Tổng kết 10 năm thực Nghị quyết 16 của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới

(TGAG)- Ngày 28-7, Huyện ủy Chợ Mới tổ chức tổng kết 10 năm thực Nghị quyết số 16 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới. Đồng chí Nguyễn Văn Tám- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 16 của Đảng và Chương trình hành động số 13 của tỉnh - Đảng bộ huyện Chợ Mới luôn coi trọng và phát huy đầy đủ vai trò của công tác tư tưởng, lý luận và báo chí. Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy hầu hết các cấp ủy Đảng, chính quyền đã nhận thức đầy đủ, đúng đắn hơn về vị trí, tầm quan trọng của công tác tư tưởng, lý luận và báo chí. Tuy nhiên bên cạnh những mặt đạt được đã nêu trong hội nghị, thời quan qua còn nhiều hạn chế như: Công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người dân ở cơ sở chưa kịp thời. Công tác giáo dục lý luận chính trị chưa đáp ứng được với tình hình mới; việc nắm bắt dư luận xã hội trong nhân dân thực hiện chưa thường xuyên; Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 16 và Chương trình hành động số 13 của Tỉnh ủy ở một số nơi chưa được thường xuyên; Chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, lý luận chính trị chậm đổi mới, chưa có những bài viết có chiều sâu về nội dung phản bác, đấu tranh đối với các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh,...

Để khắc phục những hạn chế cũng như làm tốt hơn nữa     công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trong thời gian tới. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu: Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của các cấp chính quyền, sự tác động của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận và báo chí đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Thực hiện thông tin hai chiều, tích cực đối thoại, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc đặt ra từ cuộc sống. Đổi mới phương thức, đa dạng hóa các hoạt động, nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ giảng viên, báo cáo viên các cấp gắn với việc huy động toàn Đảng và cả hệ thống chính trị cùng tham gia. Tích cực nâng cao chất lượng hoạt động Đài Truyền thanh và cổng thông tin điện tử của huyện. Đồng thời thực hiện tốt kế hoạch số 69 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo huyện với các thành phần xã hội,...

Dịp này, Huyện ủy Chợ Mới khen thưởng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất xuất sắc đã thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới./.

Hải Đăng
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36389113