Truy cập hiện tại

Đang có 84 khách và không thành viên đang online

Tân Châu: Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2022

(TUAG)- Sáng ngày 16/8, Trung tâm Chính trị Thị ủy Tân Châu tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2022. Đến dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Trung tâm Chính trị Thị ủy.
 

Quang cảnh buổi khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2022 tại Trung tâm Chính trị Thị ủy Tân Châu

Theo đó, lớp học được tổ chức học tập trong 08 ngày, có 31 học viên là các đảng viên dự bị của các chi, đảng bộ cơ sở. Các học viên được nghe các chuyên đề về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tuởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Dân chủ XHCN; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và thông tin tình hình thời sự.

Thông qua lớp học, nhằm giúp các đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên.
                                  
Khiêm Tín
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34210451