Truy cập hiện tại

Đang có 68 khách và không thành viên đang online

Phản hồi dư luận

Báo cáo kết quả giải quyết, phản hồi dư luận xã hội

(TGAG)- Ngày 16/3/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Báo cáo số 415-BC/BTGTU về kết quả phản hồi tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội. Tuyên giáo An Giang đăng toàn văn.Sau khi nhận được báo cáo tình hình dư luận xã hội (DLXH) của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp đã kịp thời chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành xác minh, làm rõ và báo cáo phản hồi DLXH, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp kết quả như sau:

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Liên quan đến nội dung phản ánh “Cán bộ trong Hội CCB băn khoăn trước yêu cầu tinh giản biên chế và thực hiện việc chuẩn hóa cán bộ, công chức theo quy định của tỉnh nên có một số cán bộ Hội ở cơ sở mặc dù đã qua các chức vụ chỉ huy, lãnh đạo trong Quân đội nhưng không đủ điều kiện tiếp tục công tác ở cơ sở; bên cạnh đó, hiện nay Hội CCB cơ sở chỉ còn 69/156 phó chủ tịch nhưng trong đó có một số phó chủ tịch giữ chức kiêm nhiệm nên ảnh hưởng nhất định trong hoạt động Hội trong thời gian tới, nhất là việc tập hợp, vận động Cựu chiến binh, Cựu quân nhân ở cơ sở. Đối với Hội CCB cấp huyện, việc bố trí cán bộ kế thừa còn gặp khó khăn, một vài địa phương chưa đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ, có nơi chỉ có chủ tịch Hội, không có phó chủ tịch, có nơi không có chuyên viên… dẫn đến gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Hội… Do đó, Hội CCB tỉnh, các địa phương mong tỉnh tiếp tục quan tâm những vấn đề trên”.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy phản hồi dư luận như sau:

Về tiêu chuẩn cán bộ cấp xã: Theo Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND, ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh về “sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh” và Quyết định số 2699/QĐ-UBND, ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh ban hành “Hướng dẫn phương pháp xác định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025” xác định tiêu chuẩn đối với cán bộ cấp xã thực hiện theo quy định tại Nghị định số 114/2003/NĐ-CP, ngày 10/10/2003 của Chính phủ và Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV, ngày 16/1/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Theo đó, tiêu chuẩn của Chủ tịch HCCB cấp xã là người có trình độ học vấn tốt nghiệp THCS trở lên ở khu vực đồng bằng, tốt nghiệp tiểu học trở lên ở khu vực miền núi; có trình độ sơ cấp chính trị hoặc tương đương trở lên; đã được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực công tác mà cán bộ đang đảm nhiệm tương đương trình độ sơ cấp trở lên.

Như vậy, các quy định hiện hành của tỉnh không yêu cầu Chủ tịch HCCB các xã, phường, thị trấn phải có trình độ chuyên môn để được xếp lương theo ngạch bậc công chức hành chính như trước đây(1). Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đề nghị các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo rà soát, bố trí Chủ tịch HCCB cấp xã theo đúng tiêu chuẩn quy định.

Về số lượng Phó Chủ tịch HCCB cấp xã (cán bộ không chuyên trách cấp xã): Theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND, ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí theo quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã (từ 10 - 14 người). Trong đó quy định: Đối với Phó Chủ tịch HCCB (chỉ bố trí những nơi đủ điều kiện). Căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, khối lượng công việc từng chức danh; yêu cầu quản lý nhà nước ở nông thôn hoặc đô thị và tiêu chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cấp ủy Đảng và UBND cấp xã quyết định việc bố trí nhân sự cụ thể các chức danh người hoạt động không chuyên trách, đảm bảo không vượt quá số lượng theo quy định. Do vậy, đối với phản ánh ở các xã, phường, thị trấn hiện chưa có Phó Chủ tịch HCCB, đề nghị các huyện, thị thành ủy chỉ đạo rà soát, bố trí ở những nơi đủ điều kiện, đảm bảo không vượt quá số lượng theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Đối với phản ánh Hội CCB cấp huyện, việc bố trí cán bộ kế thừa còn gặp khó khăn, một vài địa phương chưa đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ, có nơi chỉ có chủ tịch Hội, không có phó chủ tịch, có nơi không có chuyên viên… dẫn đến gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Hội: Theo quy định của Ban Bí thư(2) và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy(3), trên cơ sở tổng số biên chế được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao thì Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy xem xét, quyết định số lượng lãnh đạo cấp phó chuyên trách của cơ quan Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, thị, thành phố không quá 06 người, đảm bảo tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức mỗi cơ quan vừa có cán bộ lãnh đạo, vừa có cán bộ làm công tác chuyên môn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo quy định của Trung ương. Do vậy, đề nghị các huyện, thị, thành ủy quán triệt, thực hiện đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đảm bảo cho HCCB cấp huyện thực hiện theo yêu cầu nhiệm vụ. (Theo Công văn số 5783-CV/BTCTU, ngày 17/02/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về phản hồi DLXH).

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

“Tình trạng karaoke tại nhà, người bán kẹo kéo sử dụng loa di động hát với công suất lớn gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, sức khỏe người dân hiện đang tái diễn ở nhiều nơi, nhất là khu vực thành thị, khu dân cư....”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo giải trình như sau:

Thời gian gần đây, đặc biệt là khi dịch bệnh được kiểm soát và bước vào giai đoạn bình thường mới, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng đã bắt đầu phục hồi và từng bước phát triển mạnh mẽ, rộng khắp từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố. Nhiều loại hình vui chơi, giải trí phục vụ quần chúng nhân dân bắt đầu khôi phục và đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Hoạt động kinh doanh cho thuê âm thanh ca hát tại các đám tiệc, karaoke lưu động, hoạt động mua bán quảng cáo bằng loa phóng thanh bắt đầu trở lại hoạt động và gây tiếng ồn làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe, đời sống và gây bức xúc trong nhân dân.

Thời gian qua, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch luôn quan tâm chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh, kiểm tra về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, nhất là thực hiện tốt Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn số 255/HD-SVHTTDL ngày 18/7/2019 về Công tác quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo khác.

Thực hiện chỉ đạo, các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả đáng kể. Tình trạng gây ồn quá mức do các hoạt động ca hát trong đám tiệc đang giảm dần. Hiện nay, tại UBND, công an của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh về tiếng ồn do các hoạt động vui chơi, ca hát gây ra.

Hàng tháng, Sở đều tổng hợp, báo cáo số liệu kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke di động trên địa bàn tỉnh. Tính từ tháng 01/2022 đến tháng 10/2022, theo báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh đã kiểm tra thường xuyên và không có báo cáo về tình trạng vi phạm ở các huyện, thị xã, thành phố.

Dù cả hệ thống đang tích cực chung tay để hạn chế đến mức thấp nhất vấn đề tiếng ồn do tình trạng karaoke tại nhà, người bán kẹo kéo sử dụng loa di động hát với công suất lớn. Tuy nhiên ý thức của người dân vẫn là vấn đề quyết định trước vấn đề tiếng ồn hiện tại. Thời gian tới, Sở tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan liên quan, các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, đặc biệt là karaoke di động, đối với địa bàn các xã, phường, thị trấn thường xuyên nhắc nhở các hộ gia đình chấp hành tốt, không vi phạm về tiếng ồn, gây ảnh hưởng sức khỏe và đời sống sinh hoạt những người xung quanh tại địa phương. (Theo Báo cáo số 2861-/SVHTTDL-QLVH, ngày 30/11/2022 của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch về việc báo cáo phản hồi DLXH).

3. Sở Thông tin và Truyền thông

“Thời gian gần đây, ứng dụng phần mền ChatGPT (sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang gây xôn xao trong dư luận xã hội. Hiện người dân rất mơ hồ về ứng dụng này. Dư luận kiến nghị ngành chức năng cần cung cấp thông tin cụ thể về tiện ích cũng như tác hại của nó; kiến nghị cấp trên cần sớm ban hành các văn bản pháp lý, quy định liên quan để bảo đảm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo). Bên cạnh đó, cần tăng cường khuyến cáo người dùng khai thác các giá trị tích cực và thận trọng với các mặt trái, tiêu cực khi sử dụng phần mền ChatGPT”.

Sở Thông tin và Truyền thông ghi nhận và đã tiến hành kiểm tra, đánh giá những hiệu quả của ứng dụng ChatGPT. Đây là cơ sở dữ liệu thông tin phong phú đa dạng, trãi rộng nhiều lĩnh vực, ngành nghề là nguồn tư liệu hữu ích để nghiên cứu, tích lũy kiến thức. Tuy nhiên ứng dụng cũng có hạn chế do sử dụng nguồn dữ liệu được cập nhật đến năm 2021, một số thông tin chưa kiểm chứng từ thông tin chính thống, độ tin cậy chưa cao; đồng thời khi được hỏi ChatGPT sẽ trả lời thông tin sai lệch hoặc đưa ra các hướng dẫn gây nguy hại... Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, kiểm tra và giám sát thông tin trên mạng xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hiểu rõ lợi ích của ứng dụng ChatGPT để sử dụng cho việc nghiên cứu, học tập, làm việc… tăng cường cảnh báo cho người dân những phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm như: Giả danh dịch vụ ChatGPT để lấy cấp thông tin người sử dụng, lừa đảo mua bán tài khoản ChatGPT giả… (Theo Báo cáo số 02-BC/ĐU, ngày 21/2/2023 của Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông về phản hồi DLXH).

4. Đảng ủy Sở Y tế

“Ngày 06/02/2023, báo chí có đăng tải, phản ánh Phòng khám đa khoa An Giang (trụ sở phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên) mặc dù đã bị ngành chức năng tỉnh rút giấy phép hoạt động nhưng vẫn ngang nhiên tổ chức khám, chữa bệnh cho người dân. Dư luận kiến nghị ngành chức năng quan tâm kiểm tra, xử lý nghiêm vụ việc”.

Việc phản ánh thông tin của báo chí là đúng. Cuối năm 2022, Sở Y tế đã tiến hành thanh tra và ra quyết định thu hồi 4 chứng chỉ hành nghề khám bệnh của 4 bác sĩ (01 Việt nam; 03 Trung quốc) và thu hồi giấy phép hoạt động của phòng khám; Thanh tra Sở ban hành quyết định xử phạt hành chính số tiền 183 triệu đồng. Đồng thời Sở đã có 02 văn bản đề nghị UBND Thành phố Long Xuyên tổ chức thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra xử lý đối với các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn, trong đó có Phòng Khám đa khoa An Giang… Hướng tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với UBND Thành phố Long xuyên và các ngành có liên quan xử lý dứt điểm các vấn đề của Phòng Khám Đa khoa An Giang trong thời gian sớm nhất. (Theo Báo cáo số 13-BC/ĐU, ngày 16/02/2023 của Đảng ủy Sở Y tế báo cáo kết quả xử lý các vấn đề liên quan đến Phòng khám đa khoa An Giang).

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

“Người dân tại Tổ 1, ấp Phũm Soài (xã Châu Phong) phản ánh tình trạng sạt lở bờ sông diễn biến phức tạp. Mặc dù chính quyền địa phương đã tiến hành xây dựng bờ kè chống sạt lở nhưng vẫn còn một số đoạn chưa hoàn thành bị sạt lở ảnh hưởng đến đời sống người dân”.

Đoạn sạt lở nêu trên được Sở Tài nguyên và Môi trường cảnh báo từ năm 2010 đến nay, nằm ngay bờ trái sông Hậu, kéo dài từ kênh Xáng Tân An đến ngã ba sông Châu Đốc (phà Châu Giang) với tổng chiều dài 6.900m thuộc xã Châu Phong, thị xã Tân Châu với cấp độ đặc biệt nguy hiểm, xâm thực ăn sâu thêm vào đất liền 2 - 5m mỗi năm. Hiện nay, khu vực này đã có thi công thực hiện kè kiên cố theo nguyên tắc các nơi đang sạt lở nguy hiểm có ảnh hưởng đến hạ tầng: Dân cư, trường học, giao thông, đê sản xuất… sẽ thực hiện trước. Việc lựa chọn vị trí do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu thực hiện, tiến độ thi công kè do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh An Giang, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách.

“Người dân tại các tuyến đường ở thị trấn Tri Tôn, Cô Tô, Ba Chúc và khu dân cư ở một số xã khác rất bức xúc trước tình trạng rác thải sinh hoạt chậm được thu gom, gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân. Người dân phản ánh cho rằng, rác thải bị ùn ứ, chất thành đống gây ô nhiễm môi trường là do xe thu gom rác không thu gom thường xuyên, dẫn đến việc ô nhiễm môi trường, tình trạng này đã kéo dài trong thời gian qua. Người dân mong chính quyền địa phương đề nghị Xí nghiệp Môi trường Đô thị huyện cần khẩn trương xử lý, sớm giải quyết tình trạng trên, đảm bảo vệ sinh và sức khỏe cho người dân”.

Theo báo cáo của UBND huyện Tri Tôn và Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh An Giang: Trong thời gian qua, việc dư luận phản ánh tại các tuyến đường ở thị trấn Tri Tôn, Cô Tô, Ba Chúc do nhiều tuyến đường nhỏ, hẹp trên địa bàn huyện Tri Tôn đang trong giai đoạn nâng cấp, mở rộng làm đường, đồng thời các hộ dân sinh sống trên tuyến đường này thường xuyên tổ chức đám tiệc làm ách tắc đường, ảnh hưởng đến công tác thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn và vào thời điểm mưa nhiều làm cho đường dẫn vào các bãi rác bị lún, lầy dẫn đến việc di chuyển của xe thu gom, vận chuyển rác ra vào các bãi rác gặp khó khăn phải đổ ở phía ngoài để phương tiện múc rác vận chuyển vào bên trong làm ảnh hưởng đến lịch trình thu gom, vận chuyển rác hàng ngày.

Để giải quyết vấn đề trên, UBND huyện Tri Tôn đã hỗ trợ Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện Tri Tôn kịp thời khắc phục đổ đá làm đường trong bãi rác tương đối ổn định, phương tiện ra vào thuận lợi đảm bảo đổ rác tạm thời để xử lý trong thời gian ngắn. Đồng thời, UBND huyện Tri Tôn đã đề nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường trên địa bàn, đến nay các tuyến đường đã được thông thoáng, Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện Tri Tôn thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày trên địa bàn đảm bảo lịch trình thu gom rác trên địa bàn theo quy định và thu gom các điểm tập kết rác phát sinh do một số hộ dân tự ý bỏ rác không theo quy định. (Theo Công văn số 3884/STNMT-KHTC, ngày 24/11/2022 của Sở Tài Nguyên và Môi trường về việc trả lời phản ánh của DLXH).

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

“Nhiều hộ dân tại ấp An Lộc, Bằng Rò (Châu Lăng), ấp Ninh Thạnh (An Tức), ấp Cà Na (Lương An Trà), ấp An Lương (Lương Phi) rất bức xúc phản ánh tình trạng nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho người dân không ổn định và không đảm bảo vệ sinh. Mặc dù người dân đã phản ánh ngành chức năng nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Người dân mong ngành chức năng quan tâm, sớm khắc phục tình trạng này”. Sau khi nhận được phản ánh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn rà soát, báo cáo phản hồi như sau:

Thực trạng nguồn nước cung cấp nước sinh hoạt cho người dân được phản ánh đến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh là đúng với thực tế, nguồn nước sinh hoạt cung cấp cho người dân các ấp nêu trên được dẫn từ Hệ thống cấp nước Ninh Thạnh, xã An Tức do Trung Tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn quản lý. Về nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do hiện nay hệ thống cấp nước Ninh Thạnh đang trong tình trạng quá tải. Một phần do nguồn điện ở nông thôn không ổn định dẫn đến công tác vận hành xử lý nước bị gián đoạn, tốn nhiều thời gian bơm nước đến các tuyến ống cấp nước hộ dân.

Hướng khắc phục: Hiện đang triển khai dự án theo Quyết định số 428/QĐ-SXD ngày 24/10/2022 của Sở Xây dựng đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo, lắp mới các tuyến ống cấp nước để chủ động phòng ngừa hạn hán, xâm nhập mặn thuộc huyện Tri Tôn và cấp nước sạch cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án kiểm soát lũ Tây sông Hậu thuộc huyện Châu Thành; thực hiện nâng cấp các tuyến ống tải để tăng cường lượng nước sạch đến các hộ dân, các tuyến ống tải bao gồm: (1) Tuyến ống từ Trạm cấp nước đến cầu Lò Gạch (thuộc ấp Ninh Thạnh xã An Tức, ấp An Lương xã Lương Phi); (2) Tuyến ống từ Bến đá Antraco đến cầu An Thuận (thuộc ấp An Lộc, ấp Bằng Rò xã Châu Lăng). (Theo Công văn số 03-CV/ĐU, ngày 13/02/2023 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về trả lời phản ánh của DLXH).

7. Công an tỉnh

“Tình trạng tệ nạn xã hội (cờ bạc, đá gà,…) bằng hình thức trực tuyến, online với những thủ đoạn ngày càng phổ biến, phức tạp; hoạt động tinh vi, có sự móc mối không chỉ có các đối tượng trong, ngoài tỉnh mà còn móc nối với các đối tượng ở nước ngoài”.

Thời gian qua, tình hình tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói chung, tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng (online) nói riêng diễn biến ngày càng phức tạp. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, các đối tượng lợi dụng các trang cá cược thể thao, lô đề như: Sbobet, Fun88.com, M88, 12BET.com… để tổ chức lôi kéo người khác tham gia đánh bạc. Bên cạnh đó, một số khác thì lợi dụng vào các trang Web đá gà mạng như: sv388live.com, Fi88, VN88, thomohomnay… để tổ chức cho người khác tham gia đánh bạc thắng, thua trực tiếp với nhau. Thời gian tới, tình hình tội phạm hoạt động đánh bạc trên không gian mạng sẽ còn diễn biến phức tạp. Công an tỉnh cũng đã triển khai một số biện pháp nhằm đấu tranh ngăn chặn đối với tệ nạn này. (Theo Báo cáo số 4740/BC-CAT-PX03, ngày 06/12/2023 của Công an tỉnh về báo cáo kết quả phản hồi DLXH).

“Thời gian gần đây, cộng động mạng lan truyền một số thông tin thất thiệt như bắt đầu từ ngày 01/01/2023, người dân chưa có căn cước công dân (CCCD) gắn chíp sẽ bị ngành chức năng xử phạt; Việt kiều ở nước ngoài không có căn cước công dân sẽ bị cắt quốc tịch Việt Nam… gây nhiều hoang mang trong dư luận”.

Hiện nay, theo quy định của pháp luật người sử dụng Chứng minh nhân dân (CMND) thuộc các trường hợp sau đây phải đổi sang thẻ CCCD có gắn chíp: Căn cứ theo quy định pháp luật có 06 trường hợp người dân phải đổi, cấp lại CMND (do quy định hiện hành không còn cấp CMND nên người dân phải đổi sang thẻ CCCD gắn chíp): 1- Những trường hợp sau đây phải làm thủ tục đổi CMND: CMND hết thời hạn sử dụng (15 năm kể từ ngày cấp); CMND hư hỏng không sử dụng được; thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm; thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thay đổi đặc điểm nhận dạng. 2- Trường hợp mất CMND thì phải làm thủ tục cấp lại.

Như vậy, những công dân thuộc các trường hợp nêu trên nếu không đổi sang thẻ CCCD gắn chíp có thể bị phạt tiền từ 300.000 - 500.000đồng, với lý do “không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD” theo quy định của pháp luật. Những trường hợp công dân được cấp CMND 9 số, CCCD gắn mã vạch mà vẫn còn nguyên vẹn, còn thời hạn sử dụng không thuộc trường hợp phải đổi, cấp lại, nếu người dân chưa có nhu cầu đổi sang CCCD gắn chíp thì vẫn sử dụng bình thường cho đến khi hết hạn.

Về vấn đề “Việt kiều ở nước ngoài không có CCCD sẽ bị cắt quốc tịch Việt Nam”. Căn cứ theo quy định của pháp luật về Quốc tịch và CCCD thì “Việt kiều” là thuật ngữ để chỉ người Việt Nam đang cư trú, sinh sống bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Đây là những người đang có quốc tịch Việt Nam hoặc có đồng thời quốc tịch Việt Nam và quốc tịch nước ngoài hoặc là người từng có quốc tịch Việt Nam nhưng hiện nay đã mất quốc tịch Việt Nam. Vì vậy, nếu các đối tượng này không thuộc các trường hợp bị tước quyền quốc tịch Việt Nam hoặc xin thôi quốc tịch Việt Nam thì vẫn mang quốc tịch Việt Nam. Đối với các trường hợp nêu trên, nếu trước đây đã được cấp giấy CMND (một trong các loại giấy tờ chứng minh người có quốc tịch Việt Nam) và hiện nay giấy CMND vẫn còn giá trị sử dụng thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng giấy CMND cho đến khi hết hạn. Như vậy, có thể khẳng định đối với các trường hợp là “Việt kiều” đang có quốc tịch Việt Nam thì việc có hay không có CCCD không ảnh hưởng đến việc “bị cắt quốc tịch” Việt Nam.

“Tết nguyên đán, nhu cầu chi tiêu của người dân tăng cao, trong khi đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là công nhân, người lao động bị giảm giờ làm, cắt giảm, mất việc làm trước tết… Dư luận lo ngại tình trạng tín dụng đen sẽ gia tăng; tình hình lừa đảo qua mạng, tội phạm cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê hoành hành khiến người dân rất bất an, lo sợ... Người dân mong ngành chức năng tiếp tục quan tâm có biện pháp phòng ngừa, hạn chế.

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao; tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” diễn biến phức tạp với những phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn như: Giả danh cán bộ thực thi pháp luật (cơ quan nhà nước, Công an, Viện kiểm sát…); gọi điện hoặc lập trang web giả mạo để khai thác thông tin cá nhân của bị hại, yêu cầu cung cấp mã OTP tài khoản ngân hàng; hăm dọa các nạn nhân liên quan đến các vụ án hình sự, ma túy…; yêu cầu nạn nhân chuyển tiền khắc phục hậu quả để được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; chiếm quyền quản trị tài khoảng mạng xã hội của người khác rồi nhắn tin lừa người thân, bạn bè của chủ tài khoảng chuyển tiền; thông qua lĩnh vực trò chơi trực tuyến, yêu cầu nộp tiền rồi chiếm đoạt tài sản; tuyển cộng tác viên bán hàng online trên các trang thương mại điện tử để lừa đảo nạn nhân chuyển tiền; một số đối tượng am hiểu về công nghệ còn lợi dụng viết, phát tán các ứng dụng dưới hình thức các app cho vay với khẩu hiệu “nhanh chóng, tiện lợi” đi kèm lãi suất hấp dẫn (thực tế cao hơn gấp nhiều lần so với lãi suất pháp luật quy định)… những tình trạng này diễn ra phổ biến vào thời điểm cuối năm, Tết nguyên đán do nhu cầu chi tiêu người dân tăng cao.
Từ tháng 12/2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 09 vụ tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao, gây thiệt hại cho các nạn nhân với số tiền gần 1,7 tỷ đồng. Công an tỉnh cũng đã và đang xử lý một số vụ việc. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các loại tội phạm này hiện còn gặp nhiều khó khăn, do thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, kín đáo; có sự liên kết giữa các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; đa dạng về phương thức thực hiện hành vi và thay đổi liên tục nhằm lẫn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng…

Để góp phần phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm này trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh cũng đã đề ra và triển khai một số giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. (Theo Báo cáo số 267/BC-CAT-PV01, ngày 30/01/2023 của Công an tỉnh về phản hồi DLXH).

8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh An Giang

“Dư luận người dân rất đồng tình trước việc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng “ép” khách hàng mua bảo hiểm thời gian gần đây, tuy nhiên, theo một số người dân phản ảnh hiện trên địa tỉnh tình trạng này vẫn còn diễn ra (hầu hết khách hàng bị nhân viên tín dụng tư vấn là không ép khách hàng mua bảo hiểm khoản vay và bảo hiểm nhân thọ nhưng nếu không mua sẽ không được vay hoặc chậm giải ngân xảy ra tại phòng giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Thương tín (Sacombank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (Lienvietpostbank)…”. Liên quan đến nội dung trên, sau xác minh Chi nhánh xin báo cáo như sau:

Việc ngân hàng làm đại lý bảo hiểm, Chi nhánh đã rất quan tâm nắm bắt dư luận, thường xuyên chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật trong hoạt động đại lý bảo hiểm, trong đó có các chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm... Trong thực tế thì Chi nhánh cũng nắm được sự bức xúc của dư luận về tình trạng ngân hàng làm đại lý bảo hiểm (như nhân viên ngân hàng giới thiệu, tư vấn để khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ), còn việc người dân trực tiếp đến để phản ánh hoặc gửi đơn khiếu nại về việc bị ngân hàng “ép” mua bảo hiểm khi vay vốn thì chưa phát sinh.

Trong hoạt động cho vay, tùy theo khẩu vị rủi ro mà một số NHTM có chính sách tín dụng cho một số nhóm khách hàng khác nhau, một nhóm tài sản bảo đảm nợ vay khác nhau phải mua bảo hiểm phi nhân thọ như:

    (1) Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombak) Chi nhánh An Giang trước kia có cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với tiểu thương ở các chợ, trả góp hàng ngày thì nhóm khách hàng này phải mua bảo hiểm cho khoản vay, nhưng phí bảo hiểm là do Ngân hàng tặng. Tuy nhiên, hiện nay Sacombank An Giang đã ngưng cho vay hình thức này.

    (2) Đối với Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) thì khách hàng vay 55 tuổi trở lên phải mua bảo hiểm bảo an tín dụng; người vay không có bảo đảm bằng tài sản phải mua bảo hiểm khoản vay. Mức phí bảo hiểm này khoảng 0,5% giá trị khoản vay x (nhân) với thời hạn vay.

    (3) Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienvietPostBank) cho vay không có bảo đảm bằng tài sản cho nhóm khách hàng là những người hưởng lương hưu, nguồn trả nợ hàng tháng từ lương hưu thì phải mua bảo hiểm khoản vay, mức phí bảo hiểm tùy theo độ tuổi của khách hàng và thời hạn vay, nhưng tối đa không quá 2% giá trị khoản vay.

    Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm. Thực hiện tốt Quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, cơ quan, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động đại lý bảo hiểm của TCTD qua đường dây nóng của Ngân hàng Nhà nước ở 63 tỉnh, thành trong cả nước. Đối với tỉnh An Giang, đường dây nóng cũng đã được thiết lập để tiếp thu những phản ánh, kiến nghị của người dân, cơ quan, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động đại lý bảo hiểm của các chi nhánh NHTM trên địa bàn tỉnh nói riêng để qua đó, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời cũng góp phần tuyên truyền để người dân hiểu hơn về nghiệp vụ ngân hàng cũng như chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, giảm bớt bức xúc của dư luận xã hội đối với hoạt động ngân hàng. (Theo Báo cáo số 255/ANG-TTGSNH, ngày 01/3/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh An Giang về phản hồi DLXH).

9. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh

Liên quan phản ánh của dư luận xã hội về vấn đề tổ chức giải thưởng văn học, nghệ thuật định kỳ 5 năm cho giới văn nghệ sĩ trong tỉnh. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật xin báo cáo giải trình như sau:

Giải thưởng văn học, nghệ thuật xét tặng 05 năm một lần nhằm tôn vinh các tác phẩm văn học nghệ thuật của các tác giả trong và ngoài tỉnh sáng tác và viết về tỉnh của mình. Hiện nay trên cả nước có rất nhiều tỉnh, thành phố đã có giải thưởng này, ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có 4 tỉnh: Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp và Sóc Trăng đã có giải thưởng văn học, nghệ thuật như dư luận đã nêu.

Riêng ở An Giang giai đoạn từ năm 2005 đến 2015, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, nay là Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (gọi tắt là Liên hiệp Hội) đã có đề nghị với lãnh đạo tỉnh thành lập giải thưởng nhưng chưa xây dựng được đề án tổng thể mà chỉ xây dựng đề án hỗ trợ giải thưởng hằng năm cho các văn nghệ sĩ đoạt các giải thưởng Quốc tế, Trung ương, Khu vực đề án này thực hiện đến năm 2015 là kết thúc. Năm 2016 Liên hiệp Hội soạn thảo Đề án Xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025. Sau khi trình xin ý kiến góp ý, nhiều ý kiến đề nghị chỉnh sửa để đề án hoàn chỉnh hơn, vận dụng các cơ sở pháp lý cho phù hợp với các hoạt động đặc thù về văn học nghệ thuật để có đủ cơ sở thẩm định và đề nghị đề án nên đi theo nhiệm kỳ.

Đến năm 2020, sau Đại hội VIII của Liên hiệp Hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, được sự hỗ trợ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tiếp thu các góp ý trước đây, đồng thời tham khảo đề án của một số tỉnh bắt tay vào xây dựng lại Đề án “Xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” xin ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương. Sau 02 lần góp ý, chỉnh sửa đề án đã hoàn chỉnh trình Ban cán sự đảng ủy ban trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đề án đã được Ban Thường vụ thông qua và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án tại Quyết định số 2863/QĐ-UBND ngày 30/11/2021.

Đề án gồm 02 giai đoạn, giai đoạn 1 (năm 2021 đến 2023), giai đoạn 2 (năm 2024, 2025) ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án trong đó có trao Giải thưởng VHNT tỉnh An Giang lần thứ I vào năm 2025. Tại Hội nghị Tổng kết hoạt động văn học, nghệ thuật năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, Liên hiệp Hội đã thông tin đề án được UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời triển khai kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 1 năm (2021 - 2023) đến các ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội, Phân hội trưởng các phân hội chuyên ngành, Chi hội trưởng các chi hội Trung ương sinh hoạt tại An Giang, Hội VHNT các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời cũng đã có đăng trên Trang thông tin điện tử Văn nghệ An Giang.

Đầu năm 2023 Liên hiệp Hội sẽ trình UBND tỉnh Quy chế xét tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh An Giang (lần thứ I) và thành lập Hội đồng nghệ thuật chấm giải thưởng các chuyên ngành. Kế hoạch thực hiện đề án đang được triển khai thực hiện, tuy nhiên có một số hội viên do không nắm được thông tin đã đăng, bình luận không đúng trên mạng xã hội tạo dư luận không tốt về sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với hoạt động văn học nghệ thuật. Thường trực Liên hiệp Hội đã trao đổi giải thích với các hội viên này. (Theo Báo cáo số 01-BC/CB, ngày 03/01/2023 của Chi bộ Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh về trả lời phản ánh của DLXH).

10. UBND thành phố Long Xuyên

“Người dân lên xuống phà An Hòa bức xúc phản ánh tình trạng xe đưa rước khách, xe vận chuyển hàng hóa (xe tải, xe ba gác vận chuyển trái cây, rau củ quả...) tập kết trên bến phà gây mất trật tự, cản trở giao thông, nguy cơ tai nạn giao thông khi lên xuống phà. Người dân đề nghị ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng này”.

UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Mỹ Long tiến hành kiểm tra xử lý tình trạng nêu trên. Theo đó, UBND phường đã phối hợp Thanh tra giao thông tổ chức tuần tra, kiểm tra và lập biên bản xử lý 59 trường hợp với tổng số tiền nộp phạt tại kho bạc nhà nước là 165 triệu đồng. Công an phường tiếp tục phối hợp với Ban Giám đốc Công ty phà An Hòa sắp xếp việc mua bán trật tự không làm ảnh hưởng đến việc lên xuống phà của người dân (từ cổng vé đến xuống cầu phà); làm việc với Nghiệp đoàn bốc xếp tăng cường quản lý nhân viên trong việc sắp xếp lên xuống hàng hóa đúng quy định, không cản trở giao thông tại các điểm khu vực phà An Hòa.

Bên cạnh đó, UBND thành phố còn triển khai kế hoạch công tác đảm bảo trật tự đô thị - trật tự công cộng trên toàn thành phố; kiểm tra và xử lý về trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. Qua các buổi kiểm tra, UBND thành phố đề nghị các phường, xã tiếp tục tăng cường công tác tuần tra lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường; phối hợp chặt chẽ với các ngành thành phố tăng cường công tác quản lý, tuần tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp xây dựng trái phép; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của người dân về chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng, trật tự đô thị... (Theo Báo cáo số 324/BC-UBND, ngày 04/11/2022 của UBND thành phố Long Xuyên về phản hồi DLXH).

“Ngày 26/10/2022, Báo Tuổi trẻ có đưa tin nội dung phản ánh người dân sinh sống tại rạch Bà Bầu, Ông Mạnh, phường Đông Xuyên “kêu khổ” vì công trình thi công kè chậm, dở dang, khiến việc đi lại khó khăn, gặp tai nạn do đường hẹp, dốc đứng, thiếu biển cảnh báo nguy hiểm… Đề nghị chính quyền địa phương kịp thời xác minh, làm rõ, có giải pháp đẩy mạnh thi công sớm hoàn thành công trình”.

Dự án cải tạo rạch Bà Bầu, rạch Ông Mạnh đến nay vẫn còn một số hộ chưa bàn giao mặt bằng gây ảnh hưởng một phần đến tiến độ triển khai thi công, mặt khác các dự án cải tạo Lia, rạch có đặc thù địa hình nhỏ hẹp, mật độ dân cư đông đúc nên việc triển khai thi công các dự án cải tạo nâng cấp hạ tầng xen kẽ trong khu dân cư hiện hữu gặp rất nhiều khó khăn và không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đặc biệt đối với dự án cải tạo rạch Bà Bầu, Ông Mạnh có mặt đường hiện trạng chỉ từ 3m - 4m, một số đoạn không có đường cặp rạch, trong khi đó các việc thi công lắp đặt cần các thiết bị cơ giới có tải trọng lớn nên trong thời gian thi công có hạn chế về lưu thông qua lại trên tuyến đường này. Ban Quản lý dự án đã thường xuyên làm việc với tư vấn giám sát để nhắc nhở đơn vị thi công cuối ngày sắp xếp các thiết bị máy móc cơ giới thu gọn về một phía ở vị trí trống trải để người dân thuận tiện đi lại đồng thời bố trí đèn, biển báo và căng dây cảnh báo ở các vị trí có khả năng gây nguy hiểm. Bên cạnh đó, trong quá trình thi công khi nhận được phản ánh của người dân cũng như chính quyền địa phương, Ban quản lý dự án ngay lập tức phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý nhanh để đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực. Ban quản lý dự án cũng mong nhận được sự thông cảm và tạo điều kiện của người dân trong khu vực để dự án sớm hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần cải tạo điều kiện và môi trường sống của người dân nói riêng và cải thiện kinh tế xã hội của thành phố nói chung. Trong thời gian tới, Ban quản lý dự án sẽ tiếp tục bám sát đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ đồng thời đề nghị tăng cường thêm các tổ đội thi công làm việc xuyên suốt các ngày trong tuần để đảm bảo công trình hoàn thành đúng kế hoạch.

“Đoạn đường liên khóm (Mỹ Quới, Mỹ Phú) nối giữa đường Phạm Cự Lượng với đường Lê Chân B (đường vào Cầu Đôi) xuống cấp đã lâu, nhiều vũng lớn, mưa đọng gây nhiều khó khăn cho người đi lại. Người dân mong đoạn đường sớm được khắc phục, sửa chữa”.

Tuyến đường Liên khóm Tân Phú – Mỹ Quới (đoạn từ Phạm Cự Lượng đến cầu Đôi) chiều dài khoảng 400m, rộng khoảng 3m - 4m, thuộc công trình San lấp mặt bằng Rạch Xẻo Thoại được UBND thành phố Long Xuyên giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên làm chủ đầu tư thực hiện. Hiện tại, dự án đang được chủ đầu tư triển khai các bước thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định. Để khắc phục tạm thời nhằm phục vụ nhu cầu nhân dân đi lại đối với đoạn đường này, UBND thành phố đã cho chủ trương giao phòng Quản lý đô thị thành phố thực hiện duy tu, sửa chữa tạm thời bằng nguồn ngân sách thành phố, dự kiến thời gian hoàn thành sửa chữa quý I - 2023. Theo đó, đoạn từ Phạm Cự Lượng đến Khu dân cư Lê Chân do Phòng Quản lý đô thị thành phố chịu trách nhiệm sửa chữa, khắc phục; đoạn từ Khu dân cư Lê Chân đến Cầu Đôi do UBND phường Mỹ Quý vận động xã hội hóa thực hiện. Hiện nay, phường đã triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trước tết nguyên đán Quý Mão tạo thuận lợi cho việc lưu thông của nhân dân. (Theo Báo cáo số 415/BC-UBND, ngày 29/12/2022 của UBND thành phố Long Xuyên về phản hồi DLXH).

“Người dân sinh sống xung quanh công trình xây dựng Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tọa lạc tại phường Mỹ Bình (Sân vận động tỉnh cũ) phản ánh, mặc dù công trình xây dựng đã có lưới chắn nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường (bụi bẩn) phát sinh trong quá trình xây dựng đã ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Người dân mong chính quyền địa phương quan tâm kiểm tra, làm việc với đơn vị thi công có phương án khắc phục”.

Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 và Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 02/3/2022 của UBND thành phố Long Xuyên về việc giám sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường của các Dự án, cơ sở đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Long Xuyên. Ngày 14/12/2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp với UBND phường Mỹ Bình đã tiến hành giám sát, kiểm tra tại Dự án Khu phức hợp Nhà ở kết hợp Thương mại Dịch vụ tại khu đất sân vận động tỉnh An Giang, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên của Công ty TNHH Vĩnh Thiện Đà Nẵng. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty TNHH Vĩnh Thiện Đà Nẵng thực hiện khắc phục các tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường tại thời điểm kiểm tra (Kho chứa Chất thải nguy hại chưa được che chắn kín; chưa có sổ giao nhận bàn giao chất thải nguy hại với đơn vị thu gom; chưa niêm yết công khai Quyết định  phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định).
Đồng thời, để đảm bảo thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của Dự án Khu phức hợp Nhà ở kết hợp Thương mại Dịch vụ tại khu đất sân vận động tỉnh An Giang, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị Công ty TNHH Vĩnh Thiện Đà Nẵng tiến hành khắc phục các tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường theo nội dung phản ánh của người dân và gửi báo cáo kết quả khắc phục về Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố. (Theo Báo cáo số 08/BC-UBND, ngày 16/01/2023 của UBND thành phố Long Xuyên về phản hồi DLXH).

11. Tân Châu

“Về phản ánh “Các tiểu thương mua bán tại chợ Long Hưng (Phường Long Châu) lấn chiếm đường đi, lối vào chợ, gây mất trật tự…”.

Chợ Long Hưng do doanh nghiệp Thành Tâm quản lý, UBND phường Long Châu thường xuyên chỉ đạo các ngành, công chức phụ trách phối hợp với đơn vị quản lý chợ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ tiểu thương sắp xếp, trưng bày hàng hóa đảm bảo trong diện tích lô, sạp được bố trí. Tuy nhiên, sau các đợt ra quân tuyên truyền, vận động và giao lại cho doanh nghiệp quản lý thì tình trạng các hộ tiểu thương lấn chiếm tiếp tục tái diễn. Thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục triển khai lập lại trật tự chợ, kiên quyết xử lý các trường hợp tiểu thương sử dụng, bố trí hàng hóa không đúng diện tích được bố trí, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lối đi trong chợ và che chắn gây mất vẻ mỹ quan, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và công tác phòng cháy, chữa cháy khu vực chợ.

“Một số tiểu thương chợ Phú Vĩnh mặc dù đã được phân lô, nền để mua bán ổn định trong chợ nhưng vẫn mua bán lấn chiếm lòng lề đường, gây khó khăn cho người dân tham gia giao thông”.

Cuối năm 2017, xã Phú Vĩnh được công nhận xã Nông thôn mới, được UBND thị xã đầu tư cải tạo chợ Phú Vĩnh, trong đó có việc cải tạo các lô, nền tại khu vực chợ cá. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, các lô, nền không đảm bảo mặt bằng và diện tích để các tiểu thương trưng bày hàng hóa để bán, bên cạnh đó khu vực chợ cá nhỏ, tiểu thương đăng ký bán nhiều không thể sắp xếp. UBND xã Phú Vĩnh đã mời các ngành chuyên môn thị xã khảo sát thực tế các lô sạp. Xây dựng kế hoạch ra quân giải tỏa hành lang lộ giới khu vực chợ, hàng tuần ra quân từ một đến hai lượt tuyên truyền vận động người dân không mua bán lấn chiếm lòng lề đường tại các tuyến đường khu vực chợ. Thời gian tới, UBND xã Phú Vĩnh cử lực lượng trực 24/24 để hạn chế thấp nhất tình trạng tái lấn chiếm và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

“Hệ thống điện chợ Phú Vĩnh lâu ngày đã bị xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ”.

Ngày 01/12/2022, UBND xã Phú Vĩnh đã phối hợp Phòng Kinh tế, Điện lực và Xí nghiệp điện nước, DNTN Đấu thầu Chợ Hoa Chi xã Phú Vĩnh khảo sát, qua khảo sát, hệ thống điện tại chợ đã có điện kế tổng và đường dây trục chính, tuy nhiên, tiểu thương sử dụng điện sau điện kế chưa đảm bảo an toàn điện như: đường dây điện có luồn ống nhựa nhưng đã hư hỏng chạm vách tol, đường dây dẫn điện câu mắc chằng chịt, trụ sắt, ổ cấm điện bị hư hỏng, một số hộ tiểu thương câu chuyền từ chợ ra phía ngoài gây giao chéo nguồn điện.

UBND xã Phú Vĩnh đã làm việc với đơn vị khai thác chợ Phú Vĩnh tiến hành làm việc từng hộ tiểu thương cho làm cam kết và đề nghị đơn vị khai thác chợ thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các hộ tiểu thương sử dụng điện an toàn, đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường, không mua bán lấn chiếm hành lang lộ giới. Nếu trường hợp các hộ tiểu thương cố tình không thực hiện, địa phương đề nghị đơn vị khai thác chợ tiến hành cắt điện.

“Tại khu vực chân cầu đê ranh Phú Lộc - Vĩnh Xương tình trạng xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường”.

Tại khu vực chân cầu đê ranh Phú Lộc - Vĩnh Xương, UBND xã Phú Lộc có đặt thùng chứa rác thải bao bì thuốc BVTV sau sử dụng, người dân trong quá trình sản xuất thu gom để vào thùng theo yêu cầu; UBND xã phối hợp Xí nghiệp Môi trường đô thị thu gom xử lý đảm bảo theo quy định. Bên cạnh đó, tại khu vực có một số rác vô cơ (mảnh ve chai, mảnh kiếng, Ti vi hư), vứt vào thùng rác. Qua xác minh do người mua bán phế liệu đi ngang vứt vào. UBND xã Phú Lộc đã chỉ đạo Ban nhân dân ấp Phú Quí phối hợp với các ngành, đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức, không vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, phối hợp với Xí nghiệp môi trường đô thị thị xã tổ chức thu gom xử lý số rác đến nơi quy định, trả hiện trạng ban đầu tại khu đất.

“Tuyến đường kênh đào Đức Ông, thuộc ấp Long Thành xã Long An đã xuống cấp trầm trọng, gây khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển nông sản của bà con”.

Cuối năm 2021, UBND xã Long An đã khảo sát và đề nghị ghi danh mục đầu tư  các công trình giai đoạn 2021-2025, trong đó có công trình: nâng cấp tuyến đường bờ tây kênh đào Đức Ông. UBND thị xã đã phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thị xã. Trong đó, công trình “Duy tu, sửa chữa tuyến đường bờ tây kênh đào Đức Ông, xã Long An” đã được UBND thị xã phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 6817/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 với tổng mức đầu tư 1.378 triệu đồng. Hiện công trình đã được triển khai thi công.

“Tình trạng trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp trên địa bàn xã Châu Phong, lực lượng Công an xã hiện rất mỏng gây khó khăn trong đấu tranh, xử lý”.

Thời gian qua, Công an thị xã chỉ đạo lực lượng CSHS phối hợp Công an xã, phường tiến hành rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản, các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản để đưa vào danh sách quản lý, kịp thời gọi hỏi, răn đe giáo dục nhằm phòng ngừa các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trên địa bàn xã Châu Phong vẫn còn xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Trước tình hình đó Công an thị xã phân công, bố trí lực lượng tăng cường tuần tra mật phục đêm khuya phòng chống trộm cắp tài sản, nắm chặt tình hình địa bàn quản lý, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ. Thời gian tới, Công an thị xã sẽ tiếp tục chỉ đạo Đội CSHS phối hợp cùng với các Đội nghiệp vụ và Công an các xã, phường thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng. Kịp thời trao đổi thông tin, tình hình hoạt động, phương thức thủ đoạn của các đối tượng hoạt động lưu động liên huyện, tỉnh để phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản.

“Khu vực bờ kè thị xã (sông Tiền), tình trạng đánh bắt cá bằng hình thức tận diệt (xung điện) diễn ra ngày càng nhiều”.

UBND thị xã thường xuyên chỉ đạo tăng cường xử lý các hành vi sử dụng công cụ kích điện, dùng điện để khai thác thủy sản trái phép trên địa bàn. Thời gian qua UBND phường Long Hưng và Long Thạnh đã chỉ đạo lực lượng Công an phường, BND khóm phối hợp các Hội đoàn thể tuyên truyền những văn bản quy định về việc nghiêm cấm các hành vi đánh bắt thủy sản bằng hình thức sử dụng công cụ kích điện, dùng điện để khai thác thủy sản; kịp thời phát hiện, xử phạt các trường hợp vi phạm. Thời gian tới, ngành chức năng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân và vận động những hộ dân chuyển đổi nghề phù hợp. Đồng thời, tuyên truyền và vận động người dân trên địa bàn phường tự nguyện giao nộp công cụ kích điện về Công an phường, tăng cường công tác tuần tra trên địa bàn kịp thời phát hiện và xử phạt nghiêm, tịch thu tang vật của các trường hợp vi phạm. (Theo Báo cáo số 208-BC/TU, ngày 17/01/2023 của Thị ủy Tân Châu về báo cáo kết quả xử lý phản ánh DLXH).

“Kênh Xép Cỏ Găng, thuộc ấp Vĩnh Bường, xã Vĩnh Hòa và ấp Hòa Tân, xã Tân Thạnh, tình trạng người dân vứt rác thải, xác động vật, nước thải chăn nuôi trực tiếp xuống kênh còn tiếp diễn, làm ô nhiễm nguồn nước, gây khó khăn trong sinh hoạt.”

Hiện khu vực cặp kênh Sép Cỏ Găng thuộc ấp Vĩnh Bường, xã Vĩnh Hòa có 62 hộ chăn nuôi bò. Năm 2021 thực hiện tiêu chí về Môi trường thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới. UBND xã Vĩnh Hòa đã làm việc với các hộ chăn nuôi và vận động xây dựng túi Bioga, đào hố tự hoại, xử lý nước thải đảm bảo theo hướng dẫn của ngành chăn nuôi thú y. Qua đó tất cả các hộ có chăn nuôi đều thực hiện đúng theo hướng dẫn. Đến nay về phía người dân của ấp Vĩnh Bường đều thực hiện tốt, không còn tình trạng vứt rác, xác động vật, nước thải chăn nuôi trực tiếp xuống kênh Sép Cỏ Găng.

“Tuyến đường Kênh 26-3, qua xã Châu Phong, Lê Chánh và Phú Vĩnh bị xuống cấp gây khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.”

Tuyến đường giao thông nội đồng Kênh 26/3, đi qua 03 xã Châu Phong, Lê Chánh và Phú Vĩnh có chiều dài khoảng 8,5 km đã đầu tư nâng cấp được 4,2 km (mặt đường đal 3,5 m), còn lại 4,3 km chưa được đầu tư nâng cấp. Trên tuyến Kênh 26/3 còn lại 01 đoạn với chiều dài khoảng 4,3 km (từ đường cộ số 9 xã Lê Chánh đến cầu gỗ xã Châu Phong), ước kinh phí thực hiện khoảng 10 tỷ đồng. Tuy nhiên do nguồn vốn sự nghiệp thuỷ lợi và vốn hỗ trợ địa phương trồng lúa theo Nghị định 62/2018/NĐ-CP về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, được UBND tỉnh phân bổ cho thị xã còn hạn chế. Qua phản ánh của các hộ dân, UBND thị xã giao Phòng Kinh tế thị xã phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát đề xuất UBND thị xã đầu tư nâng cấp trong các năm tiếp theo để từng bước hoàn thiện. (Theo Báo cáo số 252/BC-UBND, ngày 20/2/2023 của UBND thị xã Tân Châu về báo cáo kết quả phản hồi DLXH).

“Người dân trên địa bàn xã Tân Thạnh phản ánh tuyến đường nội đồng (tuyến đường Thét với chiều dài hơn 2km) bị xuống cấp nghiêm trọng đến nay vẫn chưa được sửa chữa. Người dân mong chính quyền địa phương quan tâm sớm khắc phục.”

Qua phản ánh của người dân, UBND thị xã ghi nhận, giao Phòng Kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND xã Tân Thạnh tiến hành khảo sát thực tế, đề xuất UBND thị xã đưa vào kế hoạch trong thời gian tới. (Theo Báo cáo số 99/BC-UBND, ngày 19/01/2023 của UBND thị xã Tân Châu về báo cáo kết quả phản hồi DLXH).

12. UBND huyện Tịnh Biên

Dư luận người dân trên địa bàn bày tỏ sự vui mừng trước tình hình đời sống có phần cải thiện, nhất là địa phương đã quan tâm đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, có thị trường tiêu thụ được lúa, rau, màu, trái cây; việc chăn nuôi dần hồi phục trở lại… Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất của người dân còn hạn chế, chưa có nhiều sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước trong việc thúc đẩy phát triển, ứng dụng, chuyển giao các mô hình trồng trọt, chăn nuôi có giá trị kinh tế cao gắn kết với đầu ra tiêu thụ nhằm tăng thu nhập, tăng giá trị đất sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân.

Những năm qua, để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, hàng năm, huyện đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, như tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn chia sẻ kinh nghiệm nhằm chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổ chức nhiều lớp tập huấn cho người dân về những mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và tập quán sản xuất. Do đó, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp của huyện đã từng bước thay đổi ở hầu hết các lĩnh vực, làm thay đổi tư duy và phương pháp tổ chức sản xuất của người dân. Hiện nay, trên địa bàn huyện hằng năm có nguồn vốn từ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hỗ trợ 50 triệu đồng/mô hình. Bên cạnh đó, còn có vốn sự nghiệp nông nghiệp khuyến nông hằng năm để xây dựng các mô hình như tập huấn cho người dân canh tác lúa áp dụng khoa học kỹ thuật như 1P5G, SRP,... về liên kết tiêu thụ, huyện đã phối hợp kêu gọi nhiều doanh nghiệp để tham gia liên kết tiêu thụ cho nông dân trên địa bàn huyện như kêu gọi tập đoàn Sao Mai liên kết tiêu thụ khoai mì, các công ty tiêu thụ lúa gạo cho nông dân,.... Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế, tập quán sản xuất của người dân nên việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp ở một số địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Thực tế cho thấy, số hộ dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chưa nhiều do thiếu cơ sở vật chất kỹ thuật, vốn đầu tư vào sản xuất ứng dụng công nghệ cao, trình độ sản xuất nông nghiệp của người dân không đều nên việc áp dụng phương thức canh tác tiến bộ trên diện rộng còn hạn chế. Diện tích canh tác nhỏ lẻ nên việc liên kết tiêu thụ trồng rau màu, cây ăn trái còn hạn chế.

Trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với các doanh nghiệp cùng tổ chức, nghiên cứu và chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân; chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đầu tư đổi mới, cải tiến công nghệ và đẩy mạnh các hình thức sản xuất theo chuỗi, theo hướng liên kết giữa các tổ chức và nông dân để nâng cao hiệu quả sản xuất, năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Mặt khác, người nông dân cũng cần mạnh dạn thay đổi tư duy, cách làm cho phù hợp với yêu cầu của cơ chế thị trường, nâng khả năng cạnh tranh và giảm giá thành sản phẩm nông nghiệp.

Tình trạng tín dụng đen, cho vay nặng lãi; các nhóm đối tượng thu nợ, đòi nợ mang tính chất côn đồ, có hành vi khủng bố tinh thần gia đình, người thân, bạn bè của người vay thông qua mạng xã hội, điện thoại di động… còn diễn biến phức tạp. Dư luận mong chính quyền địa phương quan tâm, có biện pháp hỗ trợ, khắc phục, xử lý.

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/7/2022: Công an huyện Tịnh Biên đã tiến hành điều tra, xử lý một số đối tượng “cho vay lãi nặng”, tổ chức nghi vấn liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng huyện tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng ngừa đối với tội phạm cho vay lãi nặng trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn và tác hại của loại tội phạm này đến toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện để người dân nâng cao ý thức cảnh giác và không tham gia vay tiền của các đối tượng này. (Theo Báo cáo số 6323/BC-UBND, ngày 26/10/2022 của UBND huyện Tịnh Biên về phản hồi DLXH).

“Tỉnh lộ 949 đi qua địa bàn thị trấn Tịnh Biên và xã An Cư đang thi công nâng cấp và mở rộng, trong đó có làm hệ thống cống lớn cặp tuyến lộ (không có nắp cống) cắt ngang nhiều tuyến đường dân sinh đã ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân làm cho nhiều người qua lại bức xúc. Người dân mong chính quyền địa phương quan tâm, nghiên cứu, sớm khắc phục”.

Thời gian qua, UBND huyện đã nhận được nhiều phản ánh từ các hộ dân xin hỗ trợ cầu bắt qua nhà thuộc dự án Nâng cấp đường Tỉnh 949. Dự án này do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, do đó UBND huyện sẽ đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh và tư vấn thiết kế phối hợp với UBND huyện khảo sát lại toàn tuyến đường 949 có các hộ dân bị ảnh hưởng để đưa ra phương án cho phù hợp với tình hình thực tế. (Theo Báo cáo số 387/BC-UBND, ngày 27/01/2023 của UBND huyện Tịnh Biên về phản hồi DLXH).

______________
(1) Quyết định số 2028/QĐ-UBND, ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành hướng dẫn căn cứ/tiêu chuẩn xác định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh quy định đối với nhóm tiêu chí 18- Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, xã đạt chuẩn khi đáp ứng các yêu cầu “tất cả cán bộ, công chức xã đạt chuẩn được xếp lương theo ngạch bậc công chức hành chính theo quy định”.
(2) Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MMTQ và các tổ chức chính trị - xa 4hội cấp tỉnh, cấp huyện.
(3) Công văn số 62-CV/TU, ngày 16/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Quy định số 212-QĐ/TW của Ban Bí thư.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
35201465