Truy cập hiện tại

Đang có 32 khách và không thành viên đang online

Đại hội XII dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh

(TGAG)- Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta giành thắng lợi. Cống hiến lớn nhất của Hồ Chí Minh là đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; ra sức dựng nên Đảng ta, vừa là đạo đức vừa là văn minh.

Hồ Chí Minh đã nghiên cứu, tham khảo rất nhiều học thuyết để rồi tự mình nhận biết, chỉ có chủ nghĩa Mác - Lênin là chân chính nhất, cách mạng nhất. Chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng, Người khẳng định trước hết phải có chủ nghĩa làm cốt. Chủ nghĩa là “trí khôn” của Đảng. Phải giữ chủ nghĩa cho vững.

Người chứng minh rằng công cuộc giải phóng dân tộc không thể đi theo con đường nào khác. Vì “cách mạng sẽ không đến nơi”, vì đó là những kiểu “cách mạng” tiếng thì thế này nhưng thực là thế khác; tiếng là dân chủ, nhưng trong thì áp bức, bóc lột Nhân dân mình, ngoài thì áp bức, bóc lột các dân tộc thuộc địa...

Chân lý mà Người chỉ ra là “Không có gì quý hơn độc lập tự do!”. Cả đời Hồ Chí Minh đeo đuổi con đường yêu nước - thương dân. Người nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

Đảng Cộng sản Việt Nam do Người sáng lập là Đảng của cả dân tộc. Trước sau như một vì nước - vì dân. Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng không có lợi ích nào khác! Sắp tiến hành Đại hội toàn quốc lần thứ XII, Đảng đang tiến tới một cột mốc mới, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, sự tiêu biểu về trí tuệ của mình.

Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa - xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của Nhân dân có nhiều thay đổi. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Trong 5 năm tới đây, tăng trưởng kinh tế phải cao hơn, trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế tri thức. Tốc độ tăng trưởng bình quân 6,5 - 7%/năm. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 - 3.500 USD.

Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng quan trọng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Hoàn thiện, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của Nhân dân; không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường sự đồng thuận xã hội. Tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong, sức chiến đấu của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận, công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận của Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Thực tiễn hơn tám mươi năm đã khẳng định: sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam. Kế thừa truyền thống quý báu của dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại; biết quý trọng và phát huy sức mạnh toàn dân tộc, biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Chúng ta tin tưởng Đại hội toàn quốc lần thứ XII thành công tốt đẹp./.

LÊ CHÍ THÀNH
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
13481917