Truy cập hiện tại

Đang có 119 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị

(TGAG)- Để chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá Quân đội ta về chính trị, trước hết cần phải nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn của  các thế lực thù địch. Họ luôn tập trung công kích, xuyên tạc, phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội. Chúng tung ra và cổ súy cho luận điệu “quân đội phi giai cấp”; “quân đội nhà nghề”; rêu rao: Quân đội chỉ là công cụ của nhà nước, chỉ có sứ mệnh bảo vệ quốc gia chống xâm lược, chứ không phụ thuộc vào các đảng phái chính trị (!)… Mưu đồ hiểm độc của chúng là làm cho Quân đội ta từng bước biến chất về chính trị, mất phương hướng và mục tiêu chiến đấu.


Các thế lực thù địch còn ra sức xuyên tạc các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”… Đây là những ngón đòn thâm hiểm mà chúng sử dụng hầu dựng nên các gọi là “chế độ đảng trị”, “toàn trị”… để quy chụp về nguyên nhân “mất dân chủ” ở Việt Nam. Từ đó, đòi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập và cùng với đó là bịa đặt ra câu chuyện được gọi là “chuyên nghiệp hóa quân đội” hay “quân đội phải đứng ngoài chính trị thì xã hội mới có dân chủ”...

Đảng đã chỉ rõ: Tình hình chính trị-an ninh thế giới thay đổi nhanh chóng, diễn biến rất phức tạp, khó lường... Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp.

Nhận thức đúng âm mưu của kẻ thù, việc xây dựng quân đội vững mạnh trong tình hình mới đòi hỏi phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị của quân đội.

Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới bao gồm những nội dung rất cơ bản. Trước hết phải giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và CNXH đi đôi với chủ động đấu tranh với những biểu hiện chệch hướng XHCN, nhất là trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, trong hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng…

Yêu cầu trước mắt cũng như cơ bản lâu dài là phải kiên định Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng; kiên quyết phê phán, vạch trần, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, nhằm thúc đẩy “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” từ bên trong.

Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới nhằm nâng cao chất lượng chính trị của quân đội, bảo đảm cho quân đội luôn là lực l¬ượng chiến đấu, lực lượng chính trị trung thành với Đảng, Nhà nư¬ớc, Nhân dân và chế độ XHCN.

Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chính trị. Để củng cố vững chắc sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, cần tiếp tục quan tâm đổi mới và hoàn thiện cơ chế, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với quân đội.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong giáo dục, bồi dưỡng bản chất cách mạng, bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của quân đội; chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng… vững mạnh toàn diện; bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt các chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội phù hợp với đặc điểm hoạt động của quân đội trong điều kiện mới.

Cần chủ động đấu tranh phòng, chống “phi chính trị hóa” quân đội, bởi đây là mũi tấn công chủ yếu; là chiêu trò nhằm đánh lừa dư luận, chứ bản thân những kẻ đưa ra các quan điểm trên cũng thừa hiểu quân đội phải mang bản chất chính trị và luôn phục vụ cho những lực lượng chính trị nhất định./.
                    
Sự thật
--------------------
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
28182139