Truy cập hiện tại

Đang có 63 khách và không thành viên đang online

Làm thất bại Chiến lược “Diễn biến hòa bình”

Kiên quyết chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo

(TGAG)- Trong những năm vừa qua: Chất lượng các hoạt động giáo dục ở tất cả các bậc học từng bước được cải thiện, nâng cao. Công tác xây dựng xã hội học tập từng bước đã lan tỏa và phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Nhiều trường đại học của nước ta đã có tên trong bảng xếp hạng khu vực và thế giới…

Mặc dù vậy, nhưng các thế lực thù địch luôn ra sức xuyên tạc. Gần đây, bọn chúng đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo; coi đây là một trong những mũi đột phá để thúc đẩy “tự diễn biến” nhằm đưa nền giáo dục Việt Nam đi theo quỹ đạo của phương Tây.

Bên cạnh nhiều thành tựu, nền giáo dục Việt Nam vẫn còn những hạn chế, yếu kém, vin vào đó, bọn họ đã đưa ra những luận điệu phủ nhận thành tựu, cường điệu những hạn chế, thiếu sót. Chúng cho rằng nguyên nhân của mọi nguyên nhân là do sai lầm trong đường lối của Đảng, sự yếu kém trong quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đây chính là cái cớ để họ kêu gọi phải thay đổi nền giáo dục Việt Nam.

Bọn chúng ra sức quảng bá, tô vẽ, khuếch trương nền giáo dục phương Tây, coi đó là điểm đến lý tưởng, con đường duy nhất để thế hệ trẻ Việt Nam có điều kiện làm “rạng rỡ tương lai, mở mang tiền đồ của đất nước”. Nguy hiểm hơn, họ còn đòi loại bỏ các môn lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ra khỏi chương trình đào tạo; giảng viên, sinh viên phải được tự do về tư tưởng, không bị chi phối hoặc phụ thuộc vào bất cứ hệ tư tưởng nào…

Đối với học sinh, sinh viên, bọn chúng có những tác động nhằm làm thay đổi tận gốc nhân cách theo những định hướng giá trị của họ; thu hút, lôi cuốn mà chủ yếu là những thành viên có năng lực nhất suy nghĩ như họ, sống như họ, làm theo họ… Bọn chúng đã sử dụng các thủ đoạn “câu khách” như: Tổ chức hội thảo, tọa đàm, triển lãm, cấp học bổng du học, tham quan các trường đại học danh tiếng,... để thu hút sinh viên Việt Nam, nhằm tạo ra một “thế hệ cán bộ thân phương Tây”, tương lai có thể nắm các cương vị trọng yếu trong nền kinh tế hoặc cao hơn là trong cả hệ thống chính trị.

Để ngăn chặn âm mưu thâm độc này, chúng ta cần tiếp tục làm tốt những nội dung chủ yếu như sau:

Nhanh chóng tạo ra sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, sống tốt và làm việc hiệu quả.

Kiên trì thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong nhà trường, khắc phục khuynh hướng thương mại hoá, kiên quyết chống khuynh hướng phi chính trị hoá giáo dục. Bảo đảm các trường học có chi bộ, các trường đại học có đảng bộ. Cấp ủy trong các cơ sở giáo dục - đào tạo phải thực sự đi đầu đổi mới, gương mẫu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân về việc tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo.

Quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo phải thực hiện đúng các quan điểm chỉ đạo của Đảng. Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời giáo dục và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Cần hiểu đúng: Đổi mới giáo dục chỉ có thể và phải do chúng ta giải quyết bằng trí tuệ và bản lĩnh của chính mình.

Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục, đào tạo; thực hiện giám sát của các chủ thể trong nhà trường và xã hội, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý các cấp, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.

Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với tiến bộ khoa học - công nghệ, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và thị trường lao động./.

Sự thật
------------------
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
11222832