Truy cập hiện tại

Đang có 101 khách và không thành viên đang online

Luận điệu xuyên tạc

(TGAG)- Trong thời gian gần đây, các thế lực thù địch tập trung xuyên tạc rằng: “Ở Việt Nam hiện nay, chủ nghĩa tư bản đang diễn ra một cách cuồng nhiệt”. Đây là một trong những luận điệu nhằm xuyên tạc nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, từ đó phủ nhận thành tựu vĩ đại của cách mạng Việt Nam cũng như thành tựu có ý nghĩa lịch sử trong hơn 30 năm đổi mới ở nước ta.

Có thể thấy, đây là ý đồ của các thế lực thù địch chống phá chế độ ta, xuyên tạc để làm mất uy tín Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây hoang mang, dao động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cụ thể, chúng lựa chọn những nội dung về thực trạng kinh tế nước ta như:Việt Nam hiện nay đang phát triển kinh tế nhiều thành phần; doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa, sắp xếp lại; kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng, được khuyến khích phát triển, đang phát triển một cách sôi động, cùng với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, đã bước đầu hình thành một số tập đoàn kinh tế tư nhân trong nước; kinh tế Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường; phân hóa giàu nghèo có xu hướng tăng lên... để từ đó ngụy biện chứng minh cho luận điệu xuyên tạc của chúng.

Chúng cố ý bỏ qua bản chất “định hướng xã hội chủ nghĩa” trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Nền kinh tế thị trường vận động theo các quy luật kinh tế, chịu sự chi phối bởi các nguyên tắc, tính nhân văn của Chủ nghĩa xã hội như: bảo đảm tính đồng bộ giữa thể chế kinh tế và thể chế chính trị, giữa Nhà nước và thị trường; sự hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, phát triển con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển xã hội bền vững; chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ…

Mỗi chúng ta điều biết, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng. Thể chế chính trị xã hội xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam và lựa chọn sáng suốt, nhất quán của nhân dân, của lịch sử dân tộc Việt Nam. Thực tiễn cho thấy, từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, đời sống nhân dân rất khổ cực, chịu đựng chiến tranh vô cùng ác liệt, nhưng nhờ có Đảng Cộng sản lãnh đạo và thành quả của chủ nghĩa xã hội, đất nước ta đã có một bước phát triển khá dài như hôm nay. Cho dù kẻ thù xuyên tạc ác ý, vu khống thâm độc đến đâu cũng không thể phủ nhận được!

Sự thật
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16700902