Truy cập hiện tại

Đang có 68 khách và không thành viên đang online

Kẻ lừa bịp nên đến hồi kết!

(TGAG)- Trước và trong Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra tại Hà Nội (từ ngày 5 đến ngày 10/5/2017), lợi dụng sự kiện này, những kẻ lừa bịp đã ráo riết viết bài, phỏng vấn các phần tử người Việt lưu vong ở nước ngoài, đối tượng bất mãn ở trong nước, cắt xén phát biểu của một số lãnh đạo cấp cao, từ đó đăng, phát  những thông tin sai lệch, thổi phồng, xuyên tạc tình hình trong nước, gieo rắc ngờ vực, hòng làm giảm sút niềm tin, gây chia rẽ  nội bộ Đảng và Nhân dân ta. Kẻ đó là đài RFA, RFI, VOA, BBC…, những kênh chuyên phát tán thông tin xuyên tạc, sai sự thật tình hình Việt Nam.

Hội nghị Trung ương 5 là kỳ họp nằm trong Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Hội nghị thảo luận, cho ý kiến các nội dung: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xem xét thi hành kỷ luật cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác. Đây là những nội dung đã được Trung ương nghiên cứu, tổng kết, xây dựng các đề án, báo cáo ngay từ cuối năm 2016 nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ khóa XII, chứ không phải là “hội nghị mở màn” hay “thay đổi thể chế” gì cả; càng không thể có chuyện “Việt Nam đang đứng trước nguy cơ cả khủng hoảng kinh tế lẫn xã hội và chính trị”.

Việc kỷ luật cán bộ lần này cũng là bước tiến mới của Đảng về phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan trong xử lý những vấn đề nhạy cảm, sai phạm của cán bộ các cấp, kể cả cán bộ cấp cao theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đó cũng là bài học chung cho các cấp ủy, chính quyền và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, là sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, người có công thì biểu dương, khen thưởng, người vi phạm phải xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh. Sự việc đã được Nhân dân rất quan tâm và đồng tình.

Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ: “Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thành công tốt đẹp. Ba Nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Trung ương ban hành tại Hội nghị lần này đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng và việc thi hành kỷ luật cán bộ được Trung ương đồng tình, nhất trí cao…”.

Với kết quả Hội nghị Trung ương 5 chúng ta tin tưởng rằng các Nghị quyết, Kết luận lần này của Trung ương sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân ta, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là điều trả lời cho những ai cố tình thông tin sai lệch, gieo rắc sự ngờ vực, hòng làm giảm sút niềm tin, gây chia rẽ. Những hành động đó đối với dân tộc Việt Nam của những kẻ lừa bịp, phản động, các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị là sai trái, nên đến hồi kết!

Sự Thật
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36919669