Truy cập hiện tại

Đang có 195 khách và không thành viên đang online

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Sổ tay tuyên truyền “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” dịp 3/2/2022

(TUAG)- Nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở có thêm nguồn thông tin, tài liệu chính thống làm cẩm nang trong công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập từ các bài viết, tham luận hội thảo để in ấn, phát hành Sổ tay tuyên truyền “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.
 

Sách dày 216 trang, được in trên khổ 14,5 cm x 20,5 cm, bố cục thành 05 phần chính: Chính trị; Kinh tế - xã hội; Văn hóa - văn học nghệ thuật; Nhân quyền, dân tộc, tôn giáo; Quốc phòng - An ninh - đối ngoại và lịch sử.

Nội dung cuốn sách làm rõ: Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà thực chất là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, với nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ bằng lý luận, lời nói hay nghị quyết mà phải bằng hành động thực tiễn, “nói đi đôi với làm”, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để Đảng ta thực sự là một chính đảng cách mạng và nhân văn của giai cấp công nhân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.

Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại các thư viện, tủ sách, phòng đọc sách cơ sở trong tỉnh và trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang (các bài viết được đăng tại địa chỉ: www.angiang.dcs.vn) hay Trang tin điện tử Tuyên giáo An Giang (tại địa chỉ: www.tuyengiaoangiang.vn).

Nguyễn Lam
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27058392