Truy cập hiện tại

Đang có 99 khách và không thành viên đang online

Ban Chỉ đạo 35 thị xã Tân Châu tổ chức hội nghị tổng kết năm 2021

(TUAG)- Sáng ngày 28/12/2021, Ban Chỉ đạo 35 thị xã Tân Châu, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trương Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thị xã chủ trì hội nghị.Năm 2021, Ban chỉ đạo 35 thị xã Tân Châu đã chủ động kịp thời triển khai các kế hoạch đảm bảo giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các thành viên ban chỉ đạo, các ngành và các lực lượng đã có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội; cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, các ngành chức năng phát huy vai trò quản lý cán bộ, đảng viên ở cấp mình, hướng dẫn cán bộ, đảng viên sử dụng internet, mạng xã hội vào đúng mục đích; đồng thời thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tình hình chính trị, kinh tế xã hội của thị xã; thông tin về âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực  thù địch đến cán bộ, đảng viên và nhân dân biết và đề cao cảnh giác.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả đạt được của Ban chỉ đạo trong thời gian qua, đồng thời thảo luận, bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Trưởng Ban chỉ đạo 35 thị xã đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2021, đồng thời đề nghị năm 2022 các thành viên Ban chỉ đạo cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tôn giáo. Đối với người dân cần tuyên truyền nâng cao nhận thức, trong đó lưu ý cần tuyên truyền trong lực lượng đoàn viên, thanh niên khi tham gia mạng xã hội. Đề nghị BCĐ 35 thị xã, chủ động nắm tình hình việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với từng nơi, để kịp thời phản ánh chính quyền địa phương cơ sở. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là phát huy vai trò của cấp ủy đảng, thủ trưởng đơn vị trong nắm bắt tình hình của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là nghiêm túc thực hiện qui định về bảo vệ bí mật nhà nước; Qui định 37 của Trung ương về những điều đảng viên không được làm, trong đó quan tâm về nội dung sử dụng mạng xã hội, tránh tình trạng tham gia đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và đời sống người dân; chủ động nắm bắt và thông tin đầy đủ những nội dung có liên quan đến một số lĩnh vực, tình hình hoạt động của ngành, địa phương đến cán bộ, đảng viên và nhân dân tạo sự đồng thuận tích cực.

Trần Huyện
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35183168