Truy cập hiện tại

Đang có 65 khách và không thành viên đang online

Công tác nội chính

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015

(TGAG)- Năm 2014, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tích cực lãnh chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTNLP) và các văn bản có liên quan. Nhìn chung, năm qua công tác PCTNLP trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện qua một số kết quả sau:
Vai trò lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan đơn vị đối với công tác PCTNLP ngày càng được nâng cao thông qua việc xây dựng và ban hành các kế hoạch, chương trình hành động về PCTNLP ngay tại Đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Xác định rõ trách nhiệm của bí thư cấp ủy, người đứng đầu là người chịu trách nhiệm trực tiếp đối với kết quả công tác PCTNLP ngay tại địa phương, đơn vị; chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp về PCTNLP, đưa nội dung PCTNLP vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của ban thường vụ các cấp; chỉ đạo xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định pháp luật các hành vi tham nhũng và các sai phạm có liên quan đến tham nhũng.
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTNLP được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc với các hình thức phong phú như: lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, “ngày pháp luật” hằng tháng; đưa nội dung PCTNLP vào các hội thi do tỉnh tổ chức; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của cơ sở; phát hành 1.994 tài liệu tuyên truyền các loại và tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật 863 cuộc với 73.566 lượt người tham gia; triển khai thực hiện việc đưa nội dung PCTNLP vào giảng dạy trong trường học... Qua đó nhận thức, ý thức trách nhiệm và kiến thức pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống tham nhũng, lãng phí ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào kết quả công tác PCTNLP của tỉnh nhà.
Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện đồng bộ, đạt được nhiều kết quả tích cực trên một số lĩnh vực như: công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; 10.443 người (đạt 99,99%) thuộc diện kê khai, công khai tài sản thu nhập đã thực hiện kê khai và công khai đúng quy định; công tác cải cách hành chính mang lại kết quả thiết thực, hỗ trợ và phục vụ tích cực cho người dân, doanh nghiệp; chế độ chính sách, tiêu chuẩn định mức được thực hiện nghiêm theo quy định...
 Trong năm 2014, các ngành chức năng của tỉnh đã triển khai trên 54 cuộc thanh tra, kiểm tra về PCTNLP tại các địa phương, đơn vị. Qua đó đã phát hiện 07 vụ với 14 cá nhân có sai phạm có liên quan đến tham nhũng; chuyển cơ quan điều tra 04 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; khởi tố 04 vụ/08 bị can; đưa ra xét xử 03 vụ/07 bị can.
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác PCTNLP vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí chưa mang lại hiệu quả cao, đôi khi còn mang nặng tính hình thức; tình trạng nhũng nhiễu, vòi vĩnh (gọi chung là tham nhũng vặt) vẫn diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực gây bức xúc trong nhân dân; số vụ, việc tham nhũng được phát hiện và xử lý còn chưa tương xứng với tình hình tham nhũng; một vài cấp ủy, người đứng đầu chưa thực sự quan tâm đến công tác PCTNLP ngay tại địa phương, đơn vị...
Để nâng cao hiệu quả công tác PCTNLP trong thời gian tới góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương; phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, công tác PCTNLP trong năm 2015 cần tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:
Tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của bí thư cấp ủy và người đứng đầu trong công tác PCTNLP. Sự gương mẫu, quan tâm sâu sát, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp PCTNLP và chỉ đạo xử lý nghiêm minh, kịp thời đúng quy định pháp luật những sai phạm liên quan đến tham nhũng của người đứng đầu sẽ là động lực chính cho việc nâng cao hiệu quả công tác PCTNLP ngay tại địa phương, đơn vị. Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 72-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; gắn công tác PCTNLP với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.
Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về PCTNLP thông qua việc nhân rộng các hình thức tuyên truyền đang mang lại hiệu quả rõ rệt; nâng chất lượng, tăng thời lượng, đổi mới nội dung, hình thức truyền thông về PCTNLP trên Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo An Giang; thông tin kịp thời, đúng pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng những thông tin liên quan đến PCTNLP được nhân dân, dư luận quan tâm.
Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là trên lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng (quản lý đất đai; khai thác tài nguyên khoáng sản; thu hồi đất đai; thuế, hải quan...), những bộ phận thường xuyên và trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc hằng ngày liên quan đến nhân dân. Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện thí điểm việc chuyển đổi vị trí công tác đối với những vị trí công tác nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng giữa các đơn vị trong cùng ngành tại địa phương mình. Trước mắt, trong quý I/2015 cần tập trung hoàn thành tốt việc kê khai, kiểm soát việc kê khai và công khai tài sản của cán bộ, công chức đúng theo quy định.
Tăng cường số lượng, nâng cao hiệu quả công tác thanh, kiểm tra phòng, chống tham nhũng  để đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý tham nhũng; thực hiện tốt việc phối, kết hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng trong PCTNLP; đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng khi phát hiện.
Đưa việc giám sát PCTNLP vào các chương trình, kế hoạch giám sát của HĐND; tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện, phát huy dân chủ cơ sở, tham góp ý xây dựng Đảng và chính quyền, đấu tranh PCTNLP.
Công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ vừa có tính cấp bách vừa có tính lâu dài, đòi hỏi phải có sự kiên trì, quyết tâm và nỗ lực hành động của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 cũng là một trong những việc làm thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp./.

Trần Thanh Nhã
TUV - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15672385